Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm báo cao thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi ariripay
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Một báo cáo thực tập tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau:
- Trang bìa
- Lời cảm ơn
- Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty…
- Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn
- Mục lục
- Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt.
- Nội dung chính
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục
Giải thích
.
Trang bìa
Chữ trên trang bìa phải viết hoa, font Times New Roman, cỡ chữ 14, riêng tên đề tài viết
đậm và dùng cỡ chữ 20.
.
Lời cảm ơn
Nội dung và ngắt đoạn của lời cảm ơn do người viết quyết định.
Số trang trong mục này là i.
.
Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty…
Ghi lời nhận xét hoặc đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… nơi SV thực
tập
.
Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn
Ghi lời nhận xét/ đánh giá của giáo viên hướng dẫn
Ghi kết quả điểm đánh giá của giáo viên hướng dẫn
.
Mục lục
Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang.
Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ mức thứ 3.
Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm.
Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,…
.
Header/ Footer
Bắt đầu từ Nội dung báo cáo (từ chương 1 trở đi), phải có Header/Footer
Header:
- Phía trái: tên trường – tên Khoa
Footer:
- Bên trái: tên GVHD

.

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
BỘ MÔN.........................
---------------o0o---------------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TẠI CÔNG TY/NHÀ MÁY……(bold –center-size 16)

TÊN ĐỀ TÀI ( bold – center-size 20)

GVHD: Thầy/Cô Nguyễn Văn A
SVTH: Nguyễn Văn B
LỚP:11CD.......
MSSV: 300409........

Tp Hồ Chí Minh, Tháng …./2014 ( Italic- bold)

2

(1 line)

MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Danh sách hình vẽ
Danh sách bảng biểu
Danh sách các từ viết tắt
PHẦN 1.TỔNG QUAN
PHẦN 2. NÔI DUNG THỰC TẬP
2.1
2.2
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tài liệu tham khảo
Phụ lục I:
Phụ lục II:
Phụ lục II

ii
vi
vii
viii
3
13
30
48

51
52
60
63

3

MẪU NHẬN XÉT THỰC TẬP TẠI CÔNG TY

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY
Nhóm sinh viên gồm :

1…………………………..MSSV………..
2…………………………..MSSV………..
3………………………….MSSV…………
Thời gian thực tập: từ ………………….đến…………………………..
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Điểm đánh giá:

Ngày . ……….tháng ………….năm 2014

( ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên, chức danh của người nhận xét)

4

MẪU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Nhóm sinh viên gồm :

1…………...
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Một báo cáo thực tập tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau:
- Trang bìa
- Lời cảm ơn
- Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty…
- Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn
- Mục lục
- Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt.
- Nội dung chính
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục
Giải thích
. Trang bìa
Chữ trên trang a phải viết hoa, font Times New Roman, cchữ 14, riêng n đề i viết
đậm và dùng cỡ chữ 20.
. Lời cảm ơn
Nội dung và ngắt đoạn của li cảm ơn do người viết quyết định.
Số trang trong mục này là i.
. Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty…
Ghi lời nhận t hoặc đánh giá của Ny/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… nơi SV thực
tập
. Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn
Ghi lời nhận xét/ đánh giá của giáo viên hướng dẫn
Ghi kết quả điểm đánh giá của giáo viên hướng dẫn
. Mục lục
Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang.
Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ mức thứ 3.
Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm.
Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,…
. Header/ Footer
Bắt đầu từ Nội dung báo cáo (từ chương 1 trở đi), phải có Header/Footer
Header: - Phía trái: tên trường – tên Khoa
Footer:
- Bên trái: tên GVHD
.
1
Hướng dẫn làm báo cao thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm báo cao thực tập tốt nghiệp - Người đăng: ariripay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn làm báo cao thực tập tốt nghiệp 9 10 685