Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm giàn thép bằng sap200

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Khánh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4189 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Hướng dẫn làm Giàn Thép Bằng Sap 2000 V 10

Sau đây là cách sử dụng SAP2000 v10 để tự động hóa thiết kế tối ưu dàn vì kèo thép. Nói cách
khác là nhờ SAP2000 tính toán nội lực và tư động chọn tiết diện thanh dàn tối ưu, khắc phục
được nhược điểm cách giải tay theo phương pháp gần đúng bằng giản đồ Crêmôna khá phức tạp
mà kết quả lại không chính xác
CÁC KÍCH THƯỚC CỦA DÀN VÌ KÈO
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Bước 1: Chọn đơn vị: kgf, m (daN, m)
Bước 2: Tạo lưới:
File -> New Model -> Grid Only -> xuất hiện hộp thoại New Coord/Grid System, chọn thẻ
Cartesian và khai báo như sau:
Click chọn Edit Grid để hiệu chỉnh lưới, xuất hiện hộp thoại như sau:
Hiệu chỉnh z3 từ 4,4m thành 3,51m, kết quả như bảng sau:
Click OK để đóng hộp thoại Define Grid Data.
Bước 3: Thay đổi khung nhìn cửa sổ chương trình:
Đóng cửa sổ X-Y Plane @ Z=3.51, sau đó Click vào nút XZ (Set XZ View) để đưa về cửa sổ
làm việc ở mặt phẳng X-Z như sau:

Bước 4: Vẽ các phần tử cơ bản:
Click vào nút Draw Frame/Cable Element (đóng cửa sổ Properties of Object) và vẽ 4 phần tử
thanh cơ sở như sau:

Bước 5: Tạo mảng về bên trái từ thanh cơ sở chính giữa dàn:
Click chọn thanh chính giữa dàn -> vào Edit -> Replicate, xuất hiện hộp thoại Replicate như sau:
Chọn thẻ Linear và khai báo như sau:
Sau đó, Click OK để đóng hộp thoại Replicate, kết quả sau khi tạo mảng như sau:

Bước 6: Bẻ gãy tất cả các phần tử ngay tại chổ giao nhau:
Chọn tất cả các phần tử thanh, sau đó vào menu Edit -> Devide Frames, xuất hiện hộp thoại
Devide Selected Frames, chọn Break at intersections with selected Frames and Joints như hình
sau:
Click OK để đóng hộp thoại Devide Selected Frames.
Bước 7: Xóa bỏ các phần tử dư:
Chọn các phần tử dư và bấm phím Delete trên bàn phím để xóa. Kết quả như hình sau:

Bước 8: Vẽ thêm 3 phần tử thanh xiên, kết quả như hình sau:

Bước 9: Bẻ gãy tất cả các phần tử ngay tại chổ giao nhau:
Chọn tất cả các phần tử thanh, sau đó vào menu Edit -> Devide Frames, xuất hiện hộp thoại
Devide Selected Frames, chọn Break at intersections with selected Frames and Joints như hình
sau:
Click OK để đóng hộp thoại Devide Selected Frames.
Bước 10: Xóa bỏ các phần tử dư:
Chọn các phần tử dư và bấm phím Delete trên bàn phím để xóa. Kết quả như hình sau:

Bước 11: Tiếp tục vẽ các thanh bụng còn lại, kết quả như hình sau:

Bước 12: Sao chép đối xứng:
Chọn tất cả các phần tử -> vào menu Edit -> Replicate, xuất hiện hộp thoại Replicate -> chọn thẻ
Mirror -> chọn thẻ con Parallel to Y, sau đó nhập vào tọa độ đường đối xứng như hình sau...
Hướng dẫn làm Giàn Thép Bằng Sap 2000 V 10
Sau đây là cách sử dụng SAP2000 v10 để tự động hóa thiết kế tối ưu dàn vì kèo thép. Nói cách
khác là nhờ SAP2000 tính toán nội lực và tư động chọn tiết diện thanh dàn tối ưu, khắc phục
được nhược điểm cách giải tay theo phương pháp gần đúng bằng giản đồ Crêmôna khá phức tạp
mà kết quả lại không chính xác
CÁC KÍCH THƯỚC CỦA DÀN VÌ KÈO
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Bước 1: Chọn đơn vị: kgf, m (daN, m)
Bước 2: Tạo lưới:
File -> New Model -> Grid Only -> xuất hiện hộp thoại New Coord/Grid System, chọn thẻ
Cartesian và khai báo như sau:
Click chọn Edit Grid để hiệu chỉnh lưới, xuất hiện hộp thoại như sau:
Hiệu chỉnh z3 từ 4,4m thành 3,51m, kết quả như bảng sau:
Click OK để đóng hộp thoại Define Grid Data.
Bước 3: Thay đổi khung nhìn cửa sổ chương trình:
Đóng cửa sổ X-Y Plane @ Z=3.51, sau đó Click vào nút XZ (Set XZ View) để đưa về cửa sổ
làm việc ở mặt phẳng X-Z như sau:
Bước 4: Vẽ các phần tử cơ bản:
Click vào nút Draw Frame/Cable Element (đóng cửa sổ Properties of Object) và vẽ 4 phần tử
thanh cơ sở như sau:
Bước 5: Tạo mảng về bên trái từ thanh cơ sở chính giữa dàn:
Click chọn thanh chính giữa dàn -> vào Edit -> Replicate, xuất hiện hộp thoại Replicate như sau:
Chọn thẻ Linear và khai báo như sau:
Sau đó, Click OK để đóng hộp thoại Replicate, kết quả sau khi tạo mảng như sau:
Hướng dẫn làm giàn thép bằng sap200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm giàn thép bằng sap200 - Người đăng: Nguyễn Quốc Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn làm giàn thép bằng sap200 9 10 171