Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm lập trình wincc

Được đăng lên bởi minato4fun
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thực Hiện Ứng Dụng Phần Mềm WinCC

A.

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM WINCC

I. Giới thiệu:
- WinCC (Windows Control Center) là phần mềm tích hợp giao diện người máy IHMI
(Intergrate Human Machine Interface) đầu tiên cho phép kết hợp phần mềm điều
khiển với quá trình tự động hoá. Những thành phần dễ sử dụngcủa WinCC giúp tích
hợp những ứng dụng mới hoạc có sẵn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
- Đặc biệt với WinCC, người sử dụng có thể tạo ra một giao diện điều khiển giúp
quan sát mọi hoạt động của quá trình tự động hoá một cách dễ dàng.
- Phần mềm này có thể trao đổi trực tiếp với nhiều loại PLC của các hãng khác nhau
như: SIEMENS, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY,... , nhưng nó truyền thông rất
tốt với PLC của hãng SIEMENS. Nó dược cài đặt trên máy và tính giao tiếp với
PLC thông qua cổng COM1 hoặc COM2 (chuẩn RS-232) của máy tính. Do đó, cần
phải có một bộ chuyển đổi từ chuẩn RS-232 sang chuẩn RS-485 của PLC.
-

WinCC còn có đặc điểm là đặc tính mở. Nó có thể sử dụng một cách dễ dàng với
các phần mềm chuẩn và phần mềm của người sử dụng, tạo nên giao diện người-máy
đáp ứng nhu càu thực tế một cách chính xác. Những nhà cung cấp hệ thống có thể
phát triển ứng dụng của họ thông qua giao diện mở của WinCC như một nền tảng để
mở rộng hệ thống.

-

Nhoài khả ngăng thíc hứng cho việc xây dựng các hệ thống có qui mô lớn nhỏ khác
nhau, WinCC còn có thể dễ dàng tích hợp với những hệ thống cấp cao như MES
(Manufacturing Excution System - Hệ thống quản lý việc thực hiện sản suất) và
ERP (Enterprise Resourse Planning). WinCC cũng có thể sử dụng trên cơ sở qui mô
toàn cầu nhờ hệ thống trợ giúp của SIEMENS có mặt trên khắp thế giới.

II. Hướng dẫn cài đặt:
1. Cấu hình đòi hỏi (hardware):
- WinCC là một phần mềm với hệ thống mở chạy trên tất cả các máy tính PC với bộ
xử lý Pentium. Hệ điều hành mặc định của WinCC là hệ điều hành Microsoft
Windows 9x và WinNT, đều là hệ điều hành mạnh về thiết kế giao diện đồ họa. Vì
vậy WinCC cũng kế thừa toàn bộ sức mạnh của hệ điều hành.
-

-

-

Yêu cầu về phần cứng máy:
Máy vi tính tối thiểu: Pentium II 266 MHz, yêu cầu: Pentium II 400 MHz.
Đĩa cứng tối thiểu: 650 MB.
Yêu cầu cài đặt trên Windows NT
WinCC có thể được cài đặt dưới nền của Windows NT 4.0, Service Pack 5 hoặc
cao hơn Windows NT 4.0 . Và Service Pack 5 có thể cài đặt từ Internet Explorer
5.0 CD-ROM. Service Pack này phải được cài đặt trước khi cài đặt Internet
Explorer.
Sau đó cài đặt Windows NT 4.0 Option Pack và Windows NT Service Pack 5 phải
được cài đặt.
Yêu cầu cài đặt trên Window...
Thực Hiện Ứng Dụng Phần Mềm WinCC
Sinh viên thực hiện: Liêu Tấn Phát – Trần Vĩnh Hồ Page 1
A. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM WINCC
I. Giới thiệu:
- WinCC (Windows Control Center) là phần mềm tích hợp giao diện người máy IHMI
(Intergrate Human Machine Interface) đầu tiên cho phép kết hợp phần mềm điều
khiển với quá trình tự động hoá. Những thành phần dễ sử dụngcủa WinCC giúp tích
hợp những ứng dụng mới hoạc có sẵn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
- Đặc biệt với WinCC, người sử dụng có thể tạo ra một giao diện điều khiển giúp
quan sát mọi hoạt động của quá trình tự động hoá một cách dễ dàng.
- Phần mềm này có thể trao đổi trực tiếp với nhiều loại PLC của các hãng khác nhau
như: SIEMENS, MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY,... , nhưng nó truyền thông rất
tốt với PLC của hãng SIEMENS. Nó dược cài đặt trên máy và tính giao tiếp với
PLC thông qua cổng COM1 hoặc COM2 (chuẩn RS-232) của máy tính. Do đó, cần
phải có một bộ chuyển đổi từ chuẩn RS-232 sang chuẩn RS-485 của PLC.
- WinCC còn đặc điểm đặc tính mở. có thể sử dụng một cách dễ dàng với
các phần mềm chuẩn và phần mềm của người sử dụng, tạo nên giao diện người-máy
đáp ứng nhu càu thực tế một cách chính xác. Những nhà cung cấp hệ thống thể
phát triển ứng dụng của họ thông qua giao diện mở của WinCC như một nền tảng để
mở rộng hệ thống.
- Nhoài khả ngăng thíc hứng cho việc xây dựng các hệ thống có qui mô lớn nhỏ khác
nhau, WinCC còn có thể dễ dàng tích hợp với những hệ thống cấp cao như MES
(Manufacturing Excution System - Hệ thống quản lý việc thực hiện sản suất) và
ERP (Enterprise Resourse Planning). WinCC cũng có thể sử dụng trên cơ sở qui mô
toàn cầu nhờ hệ thống trợ giúp của SIEMENS có mặt trên khắp thế giới.
II. Hướng dẫn cài đặt:
1. Cấu hình đòi hỏi (hardware):
- WinCC là một phần mềm với hệ thống mở chạy trên tất cả các máy tính PC với bộ
xử lý Pentium. Hệ điều hành mặc định của WinCC là hệ điều hành Microsoft
Windows 9x và WinNT, đều là hệ điều hành mạnh về thiết kế giao diện đồ họa. Vì
vậy WinCC cũng kế thừa toàn bộ sức mạnh của hệ điều hành.
- Yêu cầu về phần cứng máy:
Máy vi tính tối thiểu: Pentium II 266 MHz, yêu cầu: Pentium II 400 MHz.
Đĩa cứng tối thiểu: 650 MB.
Yêu cầu cài đặt trên Windows NT
- WinCC có thể được cài đặt dưới nền của Windows NT 4.0, Service Pack 5 hoặc
cao hơn Windows NT 4.0 . Và Service Pack 5 có thể cài đặt từ Internet Explorer
5.0 CD-ROM. Service Pack này phải được cài đặt trước khi cài đặt Internet
Explorer.
- Sau đó cài đặt Windows NT 4.0 Option Pack và Windows NT Service Pack 5 phải
được cài đặt.
- Yêu cầu cài đặt trên Windows 2000:
- WinCC có thể hoạt động dưới nền của Windows 2000 . Yêu cầu phải có Service-
Pack 2 cho Windows 2000.
2. Cài đặt WinCC (Installation):
Hướng dẫn làm lập trình wincc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm lập trình wincc - Người đăng: minato4fun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Hướng dẫn làm lập trình wincc 9 10 545