Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lắp dựng

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 3270 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Hướng dẫn lắp dựng

ðịnh nghĩa:
Hướng dẫn lắp dựng:
Là hướng dẫn thi công chi tiết cho một ñầu việc, công việc nhất ñịnh.
Quy trình lắp dựng:
Các công việc ñược sắp xếp triển khai thực hiện theo một trình tự nhất ñịnh.
Biện pháp lắp dựng:
Là giải pháp thi công tối ưu nhất ñối với mỗi ñiều kiện , năng lực và với mỗi công trình cụ
thể.

Ghi chú:
- ðây không phải là Quy trình lắp dựng, biện pháp lắp dựng cho một công trình cụ thể.
- ðây chỉ là hướng dẫn lắp dựng cho một hạng mục công việc cụ thể, có thể có ở công
trình này nhưng cũng có thể không có ở công trình kia.
Mục lục
1

1. Giới thiệu
2. Bu lông neo móng
2.1 Giới thiệu Bu lông
2.2 Yêu cầu chung
2.3 Hướng dẫn lắp ñặt
3. Lắp dựng khung
3.1 Xiết bu lông cường ñộ cao
3.2 Lắp dựng cột
3.3 Lắp dựng kèo khung chính, kèo ñầu hồi, kèo Jackbeam
3.4 Căn chỉnh khung
3.5 Lắp ñặt xà gồ, giằng xà gồ, chống lật xà gồ.
3.5.1 Lắp ñặt xà gồ
3.5.2 Lắp ñặt giằng xà gồ
3.5.3 Lắp ñặt chống lật xà gồ
3.6 Lắp dựng Canopy
3.7 Lắp dựng Fascias, parapets
3.8 Lắp ñặt cầu trục
3.9 Lắp ñặt khung cửa trời
3.10
Lắp ñặt họng thông gió
4. Lắp ñặt tôn
4.1 Giới thiệu các loại vít
4.2 Biện pháp khoan thủng
4.3 Lắp ñặt tôn mái Klip-lok
4.3.1 ðai kẹp
4.3.2 Kéo tôn lên mái
4.3.3 Lắp ñặt hàng ñai ñầu tiên
4.3.4 Lắp ñặt tấm tôn ñầu tiên
4.3.5 Lắp hàng ñai kẹp cho tấm tôn tiếp theo
4.3.6 Lắp tấm tôn cuối cùng
4.3.7 Mối nối tôn
4.4 Lắp ñặt tôn tường Klip-lok
4.5 Lắp ñặt tôn Ecodex
4.6 Lắp ñặt tôn Spandex
4.7 Lắp ñặt tôn Lysaght Deep Rib
4.8 Lắp ñặt hệ thống cách nhiệt
4.8.1 Căng lưới
4.8.2 Trải lớp giấy bạc
4.8.3 Trải lớp bông thủy tinh
4.9 Lắp ñặt dải ngăn nước (infill strips):
5. Lắp dựng sàn, trần, cầu thang
5.1 Lắp sàn Mezannines
5.2 Lắp dựng trần treo
5.3 Lắp ñặt Catwalks & Walkways
5.4 Lắp dựng cầu thang
2

5.5 Lắp dựng thang lên mái
6. Lắp dựng cửa
6.1 Lắp dựng cửa cá nhân.
6.2 Lắp dựng cửa trượt.
6.3 Lắp dựng cửa cuốn.
6.4 Lắp dựng Louvres
6.5 Lắp dựng lỗ mở
7. Lắp ñặt diềm các loại
7.1 Silicon
7.2 Lắp ñặt máng nước, ống xối
7.3 Lắp ñặt diềm úp nóc
7.4 Lắp ñặt diềm úp hồi
7.5 ...
1. Giới thiệu
2. Lắp ñặt bu lông móng (bu lông neo móng).
2.1 Giới thiệu về bu lông

Tính chất về kích thước
Bu lông
Trọng
ðường
A
B
C
D
lượng
kính
(mm) (mm) (mm) (mm)
danh
Bước (kg)
nghĩa
ren
M16
2.00
0.80
400
90
80
100
M20
2.50
1.56
500
110
100
125
M24
3.00
2.73
600
140
128
125
Tính chất của Bu lông theo tiêu chuẩn AS4291-2000
Tải trọng kéo tối ña nhỏ nhất
Ren (d)
Ren (…)
4.6

Bán
kính
“R”
(mm)
24
30
40

Tổng
chiều
dài
thẳng
(mm)
511
636
775

Loại cường ñộ
5....
1
Hướng dẫn lắp dựng
ðịnh nghĩa:
Hướng dẫn lắp dựng:
Là hướng dẫn thi công chi tiết cho một ñầu việc, công việc nhất ñịnh.
Quy trình lắp dựng:
Các công việc ñược sắp xếp triển khai thực hiện theo một trình tự nhất ñịnh.
Biện pháp lắp dựng:
giải pháp thi công tối ưu nhất ñối với mỗi ñiều kiện , năng lực với mỗi công trình cụ
thể.
Ghi chú:
- ðây không phải là Quy trình lắp dựng, biện pháp lắp dựng cho một công trình cụ thể.
- ðây chỉ là hướng dẫn lắp dựng cho một hạng mục công việc cụ thể, thể công
trình này nhưng cũng có thể không có ở công trình kia.
Mục lục
Hướng dẫn lắp dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lắp dựng - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Hướng dẫn lắp dựng 9 10 343