Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lắp ráp các mạch vi xử lý

Được đăng lên bởi Libra3095
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
duyphi@yahoo.com - Tel:0909.371.471

Taùi baûn laàn thöù 2

MUÏC LUÏC
Lôøi Noùi Ñaàu
Vaán ñeà 1:
KHAÙI LÖÔÏC VEÀ HOÏ ATMEL AT80C51
PHAÀN 1: HÖÔÙNG DAÃN LAÉP RAÙP CAÙC LOAÏI MAÏCH NAÏP VI XÖÛ LYÙ
Vaán ñeà 2:
MAÏCH NAÏP :
AT89C51 - QUA COÅNG COM
Vaán ñeà 3:
MAÏCH NAÏP :
AT89C2051 - QUA COÅNG COM
Vaán ñeà 4:
MAÏCH NAÏP:
AT89C2051 QUA COÅNG MAÙY IN

PHAÀN 2:

HÖÔÙNG DAÃN LAØM BO MAÏCH IN CHAÁT LÖÔÏNG CAO

Vaán ñeà 6:
HÖÔÙNG DAÃN THIEÁT KEÁ MAÏCH IN TREÂN MAÙY TÍNH
BAÈNG PHAÀN MEÀM : Eagle 4.01
Vaán ñeà 7:
PHÖÔNG PHAÙP IN BAÛN VEÕ LEÂN BO ÑOÀNG

PHAÀN 3:

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG CAÙC PHAÀN MEÀM VI XÖÛ LYÙ

Vaán ñeà 8:
MOÄT SOÁ PHAÀN MEÀM LAÄP TRÌNH / SOAÏN THAÛO ASSEMBLY
Vaán ñeà 9:
PHAÀN MEÀM BIEÂN DÒCH RA FILE HEX : ASM / TASM
Vaán ñeà 10 :
CAÙC PHAÀN MEÀM MOÂ PHOÛNG VI XÖÛ LYÙ
Vaán ñeà 11 :
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Ezdl4.0 CHO CAÙC MAÏCH NAÏP

PHAÀN 4:

CAÙC MAÏCH ÑIEÄN VI XÖÛ LYÙ - LYÙ THUÙ- ÑÔN GIAÛN
CHO NGÖÔØI MÔÙI BAÉT ÑAÀU HOÏC LAÄP TRÌNH CUØNG VI XÖÛ LYÙ

Vaán ñeà 12:
HAÕY LAØM MAÏCH ÑEØN CHÔÙP VÔÙI 89C51
Vaán ñeà 13:
HAÕY LAØM BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN NHUÙNG ÑÔN GIAÛN
Vaán ñeà 14:
LAØM COØI HUÏ VÔÙI HAI MÖÙC AÂM ÑIEÄU KHAÙC NHAU
Vaán ñeà 15 :
LAØM ÑOÀNG HOÀ BAÙO GIÔØI ÑIEÄN TÖ- Laäp trình C

Vaán ñeà 16 :
LAØM ÑOÀNG HOÀ BAÙO GIÔØI ÑIEÄN TÖÛ- Laäp trình baèng ASM

-1-

 duyphi@yahoo.com - Tel:0909.371.471

Taùi baûn laàn thöù 2

Vaán ñeà 17 :
GIAO TIEÁP 89C51 VÔÙI MA TRAÄN PHÍM 4X4
VAØ HIEÅN THÒ TREÂN LED 7 SEG
VAÁN ÑEÀ 18:
GIAO TIEÁP ADC0809
LAØM BOÄ ÑO ÑIEÄN AÙP: 0 à 5V

LÔØI KEÁT.

-2-

 duyphi@yahoo.com - Tel:0909.371.471

Taùi baûn laàn thöù 2

Lôøi noùi ñaàu cho laàn taùi baûn 2
Beân caïnh vieäc hoïc lyù thuyeát ôû tröôøng , ñeå caùc baïn coù theå hieåu saâu hôn nöõa veà vi xöû
lyù vaø khaùm phaù caùc öùng duïng , caùc tính naêng cuûa noù baèng thöïc teá , toâi xin haân haïnh giôùi
thieäu vôùi caùc baïn quyeån saùch naøy “Höôùng daãn laép raùp caùc maïch naïp Vi Xöû Lyù ” ngoõ haàu seõ
giuùp caùc baïn töï laøm cho rieâng mình moät maïch naïp , ñeå naïp chöông trình maø baïn ñaõ vieát vaøo
cho con vi xöû lyù ñeå baïn coù theå bieát ñöôïc chöông trình maø baïn ñaõ vieát aáy - thöïc teá noù seõ hoaït
ñoäng nhö theá naøo- ñoù chính laø muïc ñích maø toâi ñaõ vieát quyeån saùch naøy cho caùc baïn.
Ñaây laø laàn taùi baûn thöù 2 coù nhieàu söûa chöõa vaø boå sung theâm nhieàu öùng duïng 89c51
khaù lyù thuù vaø höõu ích cho anh em trong caùc kyø laøm ñoà aùn vaø Luaän vaên .
Caùc baïn coù theå tìm thaáy ôû ...
www.microduyphi.com duyphi@yahoo.com - Tel:0909.371.471 Taùi baûn laàn thöù 2
- 1 -
MUÏC LUÏC
Lôøi Noùi Ñaàu
Vaán ñeà 1:
KHAÙI LÖÔÏC VEÀ HOÏ ATMEL AT80C51
PHAÀN 1: HÖÔÙNG DAÃN LAÉP RAÙP CAÙC LOAÏI MAÏCH NAÏP VI XÖÛ LYÙ
Vaán ñeà 2:
MAÏCH NAÏP :
AT89C51 - QUA COÅNG COM
Vaán ñeà 3:
MAÏCH NAÏP :
AT89C2051 - QUA COÅNG COM
Vaán ñeà 4:
MAÏCH NAÏP:
AT89C2051 QUA COÅNG MAÙY IN
PHAÀN 2: HÖÔÙNG DAÃN LAØM BO MAÏCH IN CHAÁT LÖÔÏNG CAO
Vaán ñeà 6:
HÖÔÙNG DAÃN THIEÁT KEÁ MAÏCH IN TREÂN MAÙY TÍNH
BAÈNG PHAÀN MEÀM : Eagle 4.01
Vaán ñeà 7:
PHÖÔNG PHAÙP IN BAÛN VEÕ LEÂN BO ÑOÀNG
PHAÀN 3: HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG CAÙC PHAÀN MM VI XÖÛ LYÙ
Vaán ñeà 8:
MOÄT SOÁ PHAÀN MEÀM LAÄP TRÌNH / SOAÏN THAÛO ASSEMBLY
Vaán ñeà 9:
PHAÀN MEÀM BIEÂN DÒCH RA FILE HEX :
ASM / TASM
Vaán ñeà 10 :
CAÙC PHAÀN MEÀM MOÂ PHOÛNG VI XÖÛ LYÙ
Vaán ñeà 11 :
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Ezdl4.0 CHO CAÙC MAÏCH NAÏP
PHAÀN 4: CAÙC MAÏCH ÑIEÄN VI XÖÛ LYÙ - LYÙ THUÙ- ÑÔN GIAÛN
CHO NGÖÔØI MÔÙI BAÉT ÑAÀU HOÏC LAÄP TRÌNH CUØNG VI XÖÛ LYÙ
Vaán ñeà 12:
HAÕY LAØM MAÏCH ÑEØN CHÔÙP VÔÙI 89C51
Vaán ñeà 13:
HAÕY LAØM BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN NHUÙNG ÑÔN GIAÛN
Vaán ñeà 14:
LAØM COØI HUÏ VÔÙI HAI MÖÙC AÂM ÑIEÄU KHAÙC NHAU
Vaán ñeà 15 :
LAØM ÑOÀNG HOÀ BAÙO GIÔØI ÑIEÄN TÖ- Laäp trình C
Vaán ñeà 16 :
LAØM ÑOÀNG HOÀ BAÙO GIÔØI ÑIEÄN TÖÛ- Laäp trình baèng ASM
Hướng dẫn lắp ráp các mạch vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lắp ráp các mạch vi xử lý - Người đăng: Libra3095
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Hướng dẫn lắp ráp các mạch vi xử lý 9 10 122