Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập trình và vận hàng máy phay CNV EMCO PC MILL 50

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 250 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 2 lần
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT

h−íng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh

m¸y phay cnc
emco pc MILL 50

Hµ Néi - 2010

häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT

t¨ng quèc nam - trÇn anh vµng

h−íng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh
m¸y Phay cnc emco pc MILL 50
(Tµi liÖu tham kh¶o dïng cho sinh viªn ngµnh C¬ ®iÖn tö)

Tµi liÖu nµy ®−îc biªn dÞch tõ
h−íng dÉn sö dông m¸y phay CNC EMCO PC MILL 50 vµ phÇn
mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Milling
thuéc PTN CAD/CAM - Häc viÖn KTQS
theo Hîp ®ång x©y dùng bµi thÝ nghiÖm sè 129/H§GKCM

Hµ Néi - 2010

WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu
PhÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Milling lµ mét phÇn cña
ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o EMCO trªn c¬ së m¸y vi tÝnh c¸ nh©n (PC).
Môc ®Ých cña ch−¬ng tr×nh nµy lµ häc tËp ®Ó vËn hµnh vµ lËp tr×nh cho bé ®iÒu
khiÓn gèc trªn PC.
C¸c m¸y phay dßng EMCO PC Mill cã thÓ ®iÒu khiÓn trùc tiÕp tõ PC b»ng phÇn
mÒm EMCO WinNC dïng cho EMCO PC Mill.
NÕu dïng thiÕt bÞ sè ho¸ hoÆc bµn phÝm ®iÒu khiÓn (lµ c¸c thiÕt bÞ phô trî) th× c¸c
thao t¸c víi phÇn mÒm vµ ®iÒu khiÓn m¸y sÏ dÔ dµng h¬n vµ t−¬ng tù nh− trªn bé
®iÒu khiÓn gèc.
§i kÌm theo cuèn tµi liÖu m« t¶ phÇn mÒm nµy cßn cã c¸c tµi liÖu sau:
- Sæ tay h−íng dÉn.
- Sæ tay h−íng dÉn ng−êi ®µo t¹o.
- C¸c tµi liÖu tr×nh chiÕu.
Néi dung cña cuèn tµi liÖu nµy kh«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn
cña phÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D mµ tËp trung vµo giíi
thiÖu c¸c chøc n¨ng quan träng mét c¸ch dÔ hiÓu vµ râ rµng nhÊt ®Ó ng−êi häc
hiÓu biÕt vµ häc tËp thµnh c«ng.
TÊt c¶ c¸c ý kiÕn th¾c m¾c vµ gãp ý ®èi víi tµi liÖu nµy cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp víi:
EMCO MAIER Gesellschaft m. b. H.
Department Technical Documentation
A-5400 Hallein, Austria

3

WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay

Môc lôc

Môc lôc
A: C¬ b¶n

D: LËp tr×nh

C¸c ®iÓm tham chiÕu cña m¸y phay EMCO ........... A1

Danh môc lÖnh......................................................... D3
Nhãm lÖnh G ....................................................... D3
Nhãm lÖnh M ....................................................... D5
C¸c chu tr×nh ....................................................... D6
C¸c ký hiÖu viÕt t¾t .............................................. D7
C¸c phÐp to¸n sè häc........................................ D11
C¸c biÕn hÖ thèng ............................................. D12

DÞch ®iÓm gèc (zero offset) ..................................... A2
HÖ to¹ ®é .........
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT
híng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh
m¸y phay cnc
emco pc MILL 50
Hµ Néi - 2010
Hướng dẫn lập trình và vận hàng máy phay CNV EMCO PC MILL 50 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập trình và vận hàng máy phay CNV EMCO PC MILL 50 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
250 Vietnamese
Hướng dẫn lập trình và vận hàng máy phay CNV EMCO PC MILL 50 9 10 522