Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lựa chọn dây và cáp hạ thế

Được đăng lên bởi mr.minh8x
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
0123467389
03
600

600

89
036
!"#$%&$'()"*+,(-./,
123456784694:;<=
1>?@ABCD
12345678445E4;F=:
1GC=:HED6IB
1J:78B6?;K7BLMN45:OI=4:78B6?6PB
6Q"RSRT&U
23456784=:FVBLO45LW?B=CDB:X@Y@74:4:78BHZ;=:O=CD4[45H\4]^:74:78B6?=CD_M`BaWC;<==:OD:bD
B:XD:c7=:d4=CD=[B7eBf784LW?Bfg4Hh4:i4]
GC=jc45_kf3456784694:;<=_Z6?@ABCD@lW6mVfnlBL\4o
1J:78B6?HZ;_78==:OD:bDBp76l=qlLW?Bfg4]
1J:78B6?r:K45r:s
1J:78B6?6PB
1J:78BBLt@WPB=ql6PB]
1>?@mWHED6IBur:7=:K4=CDBLO456PBv
1>7kWr784HED6IB
wx.y(
z?BVeWBpaWl4BLd45r:C=D:c7{|;{bBr:7=:d4=}=CDHZ6?@ABCDfOB~4:lOBL\4=CD]
>?@ABCDD:AB:W?=_ZOo
123456784Bc7
18@p=K45@WPB
1G:7kWfZ7=CD

023456789

02345
59

056
596
!"345
#$55
%&3'(9)$*%6
9+,%
%&3'(9-$-*%6
9+,.%
/36
0&515'299+,63
945539659
976386#34576#950&515
:;=>?@:ABCD=
:EF;=GHIGIJKLMN?O=
))PQ
67R55S
T5U0VW6S
0X3465Y-**Q
X34676#956U3$39
653#Z53455'29[**Q
\Z53455'2946
9]$9
76^5Q%%!9
9345_%Q!`_%Q53
a5+4!0V67R5
5

012356

9
5
2236
 !"#$%&'(
)*+'',- ./'012%/'( 3456789:
)*+'%;%/'
( 3<67
=; >.00?$ ( 64<8
)*+'%;"@8A*+0'!*%2012,.;'BC"@D667
E+ !*+.0F
GH%*+%I8J00120?$0',K0'*L$',M%/'$N'.;0A@M*+'%;%/'A@*+'',- ./'012%/'O4+ !
P$Q84+ !%*R.0F'SM%; >.%&'0?$T
GH%*+%I8J0A@%; N'?$0120?$7UU9GV47UU9:V,.;'%W40?0%*+XU74AYXU70Q*?$
Z[MA+4
0',M%/'

01235

!"#8$%&'
("#8
+,-."#8
(01234
010565789 +012
892=>05?
5@7
)*
)/
5A5+"1
789
8 )*:;;< )/&


 BC9 HIJ
12 BC938 HIJ
12 BC938 HIJ
12 BC938 HIJ
12
 3D5
3D5EF0
3D5EF0
3D5EF0
38EF
0 K<<L
K<<L
K<<L
K<<L
M<< G M<< G M<< G M<<
G << &; << &; << &; <<
&; 5
NN O
NP
O
NP
O
NP
O
NP
!QR ++
+(
(S
(R
+(
(S
(T
(R
(QR ..
(U
+V
!R
.!
!T
+R
!R
. RS
!!
R+
SQR
RR
!!
.T
SQR
W TR
S
WW
WQ.
WS
TQ.
RS
WQ.
!U !U! .QV
VW
+QV
S(
.Q.
TV
+QV
!W !(V +Q(
!!U
(Q.
!!S
(QV
!U!
(Q.
(R !WV !QS
!.(
!QR
!RV
!QT
!+(
!QR
+R (U! !Q.
!TU
!Q!
!SU
!Q+
!RS
!Q!
RU (+V UQST
(U+
UQV(
((R
UQS.
!VV UQV(
TU (S( UQWT
(.V
UQRV
(TT
UQWW
(++ UQRT
SR +.S UQRU
(ST
UQ..
++(
UQ.S
(TS UQ.(
!(U +SW UQ.(
++T
UQ+W
+TT
UQ.U
+!T UQ+R
!RU ..+ UQ+W
+TW
UQ+!
.((
UQ+.
+RR UQ(S
!VR .ST UQ+!
.(+
UQ(T
.TV
UQ(S
.U! UQ(R
(.U RT! UQ(W
....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lựa chọn dây và cáp hạ thế - Người đăng: mr.minh8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hướng dẫn lựa chọn dây và cáp hạ thế 9 10 820