Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn nhanh sử dụng các máy toàn đạc DTM-332/352/362 Với phần mềm xuất/nhập dữ liệu Transit™ v2.36 Nikon - HD1 DTM302 OK

Được đăng lên bởi Hung Bui
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 15653 lần   |   Lượt tải: 7 lần
c«ng ty cæ phÇn th¦¬ng m¹I vµ c«ng nghÖ kh¶o s¸t

Survey Technology & Trading Joint Stock Company

§C: 159 Phè Kh©m Thiªn - §èng §a - Hµ Néi * Tel: 04. 3518. 3386 * Fax: 04. 3518.1524
E-mail: sujco@hn.vnn.vn
Website: www.sujcom.com

ISO 9001: 2000; ISO/ IEC 17025: 2005

H­íng dÉn nhanh
sö dông c¸c m¸y toµn ®¹c DTM-332/352/362
Víi phÇn mÒm xuÊt/nhËp d÷ liÖu Transit™ v2.36
Nikon

Hµ néi, 9-2008

C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ kh¶o s¸t - SUJCOM.,JSC
159 Kh©m Thiªn- Hµ Néi.Tel: 04. 3518. 3386 (5 lines) – 04. 3518. 1524 – www.sujcom.com

Giíi thiÖu

TRUNG T©M KIÓM ®ÞNH HIÖU CHUÈN
VLAS 323
*****
* Phòng thí nghiệm đạt đầy đủ các chứng chỉ, là thành viên của tổ
chức ILAC/ APLAC MRA.
* Là Trung tâm Kiểm định – Hiệu chuẩn ngoài quốc doanh duy nhất
tại miền Bắc.
* Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 và ISO/IEC 17025:2005.

dÞch vô
-

Kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị đo đạc có giá trị toàn quốc.

- Giấy chứng nhận Kiểm định hiệu chuẩn có giá trị 01 năm kể từ
ngày xác nhận.
- Thời gian hiệu chuẩn nhanh, chi phí hợp lý.

Tµi liÖu HDSD m¸y toµn ®¹c DTM 332 / 352 / 362 Nikon, do SUJCOM s­u tÇm & chØnh lý

-2-

C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ kh¶o s¸t - SUJCOM.,JSC
159 Kh©m Thiªn- Hµ Néi.Tel: 04. 3518. 3386 (5 lines) – 04. 3518. 1524 – www.sujcom.com

Tµi liÖu HDSD m¸y toµn ®¹c DTM 332 / 352 / 362 Nikon, do SUJCOM s­u tÇm & chØnh lý

-3-

C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ kh¶o s¸t - SUJCOM.,JSC
159 Kh©m Thiªn- Hµ Néi.Tel: 04. 3518. 3386 (5 lines) – 04. 3518. 1524 – www.sujcom.com

Tµi liÖu HDSD m¸y toµn ®¹c DTM 332 / 352 / 362 Nikon, do SUJCOM s­u tÇm & chØnh lý

-4-

C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ kh¶o s¸t - SUJCOM.,JSC
159 Kh©m Thiªn- Hµ Néi.Tel: 04. 3518. 3386 (5 lines) – 04. 3518. 1524 – www.sujcom.com

Môc lôc
1. H­íng dÉn sö dông tµi liÖu
2. An toµn vµ b¶o qu¶n m¸y
2.1 An toµn khi sö dông
2.2 B¶o qu¶n m¸y
3. Mµn h×nh, bµn phÝm vµ chøc n¨ng c¸c phÝm
Chøc n¨ng c¸c phÝm cøng
4. ChuÈn bÞ m¸y ®Ó lµm viÖc
4.1 Khëi ®éng, kiÓm tra, n¹p pin
4.1.1 Khëi ®éng, t¾t m¸y
4.1.2 KiÓm tra m¸y
4.1.3 N¹p pin
4.2 ChuÈn bÞ phô kiÖn vµ dông cô lµm viÖc ngoµi hiÖn tr­êng
4.3 Cµi ®Æt c¸c th«ng sè vµ chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y
4.3.1 Cµi ®Æt chÕ ®é vËn hµnh b»ng c¸c phÝm bÊm gi÷ 1s
4.3.2 Cµi ®Æt b»ng phÇn mÒm ®iÒu khiÓn
4.3.3 §Æt ®ång hå trong m¸y
4.4 ChuÈn bÞ c«ng viÖc trªn m¸y ®Ó thao t¸c ngoµi hiÖn tr­êng
A. ChuÈn bÞ c«ng viÖc:
4.4.1 T¹o c«ng viÖc chän Creat
4.4.2 Xãa c«ng viÖc chän DEL
4.4.3 T¹o viÖc kiÓm tra - file chøa to¹ ®é c¸c ®iÓm khèng chÕ dïng c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn nhanh sử dụng các máy toàn đạc DTM-332/352/362 Với phần mềm xuất/nhập dữ liệu Transit™ v2.36 Nikon - HD1 DTM302 OK - Người đăng: Hung Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Hướng dẫn nhanh sử dụng các máy toàn đạc DTM-332/352/362 Với phần mềm xuất/nhập dữ liệu Transit™ v2.36 Nikon - HD1 DTM302 OK 9 10 455