Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN B32

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN B32 – TH12B
1.
2.
3.
4.

Trình bày chuyển tiếp P-N ở trạng thái cân bằng
Trình bày chuyển tiếp P-N ở trạng thái phân cực thuận
Trình bày chuyển tiếp P-N ở trạng thái phân cực ngược
Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của Transistor hai chuyển tiếp

5. Nêu nguyên tắc chung phân cực cho BJT làm việc ở chế độ khuếch đại và các mạch cung
cấp Bazơ
6. Khái niệm chung, sơ đồ quy ước về bộ khuếch đại thuật toán và nguyên tắc làm việc của
sơ đồ khuếch đại đảo dùng OA.
7. Khái niệm chung, sơ đồ quy ước về bộ khuếch đại thuật toán và nguyên tắc làm việc của
sơ đồ khuếch đại không đảo dùng OA.
8. Phân tích mạch tạo dao động 3 điểm điện dung (tên mạch, tác dụng linh kiện, điều kiện
dao động, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng)
9. Phân tích mạch tạo dao động 3 điểm điện cảm (tên mạch, tác dụng linh kiện, điều kiện
dao động, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng)
10. Phân tích mạch tạo dao động RC dùng khâu di pha trong mạch hồi tiếp (tên mạch, tác
dụng linh kiện, điều kiện dao động, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng)
11. Phân tích mạch tạo dao động RC kiểu cầu Wien (tên mạch, tác dụng linh kiện, điều kiện
dao động, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng)
12. Phân tích các mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp và đẩy kéo song song (tên
mạch, tác dụng linh kiện, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng)
13. Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT mắc theo sơ đồ E chung, B chung (tên
mạch, tác dụng linh kiện, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng).

...
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN B32 – TH12B
1. Trình bày chuyển tiếp P-N ở trạng thái cân bằng
2. Trình bày chuyển tiếp P-N ở trạng thái phân cực thuận
3. Trình bày chuyển tiếp P-N ở trạng thái phân cực ngược
4. Trình bày cu to và nguyên lý làm vic ca Transistor hai chuyn tiếp
5. Nêu nguyên tắc chung phân cực cho BJT làm việc ở chế độ khuếch đại và các mạch cung
cấp Bazơ
6. Khái niệm chung, sơ đồ quy ước về bộ khuếch đại thuật toán và nguyên tắc làm việc của
sơ đồ khuếch đại đảo dùng OA.
7. Khái niệm chung, sơ đồ quy ước về bộ khuếch đại thuật toán và nguyên tắc làm việc của
sơ đồ khuếch đại không đảo dùng OA.
8. Phân tích mạch tạo dao động 3 điểm điện dung (tên mạch, tác dụng linh kiện, điều kiện
dao động, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng)
9. Phân tích mạch tạo dao động 3 điểm điện cảm (tên mạch, tác dụng linh kiện, điều kiện
dao động, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng)
10. Phân tích mạch tạo dao động RC dùng khâu di pha trong mạch hồi tiếp (tên mạch, tác
dụng linh kiện, điều kiện dao động, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng)
11. Phân tích mạch tạo dao động RC kiểu cầu Wien (tên mạch, tác dụng linh kiện, điều kiện
dao động, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng)
12. Phân tích c mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp đẩy kéo song song (tên
mạch, tác dụng linh kiện, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng)
13. Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT mắc theo đồ E chung, B chung (tên
mạch, tác dụng linh kiện, nguyên lý làm việc, nhận xét ứng dụng).
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN B32 - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN B32 9 10 738