Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN F7

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
YASKAWA

MOTION CONTROLPWM SEMICONDUCTOR & INSTRUMENTS CO.,LTD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BIEÁ
BIEÁN
N TAÀ
TAÀN
N F7
F7

220V : 0.4 to 110kW
380V : 0.4 to 300kW

YASKAWA

TOTAL

SOLUTION

Tài liệu hướng dẫn sử dụng F7

DANH SÁCH THÔNG SỐ
Chức
năng

Số thứ
tự

Thiết lập A1-00
ban đầu

Chọn
chế độ
hoạt
động

Ý nghĩa
chức năng
Lựa chọn
ngôn ngữ
hiển thị

Mô tả
0 : English
1 : Japanese
2 : German
3 : French
4 : Italian
5 : Spainish
6 : Porturguese

0->6

Đơn
vị
cài
đặt
1

Giá
trị
mặc
định
1

Phạm vi
cài đặt

A1-01

Mức truy
0 : chỉ cho phép giám sát
cập thông số 1 : dùng để chọn các thông số A2-01 to
A2-32, có thể đọc và cài đặt.
2 : các thông số được đọc và cài đặt

0->2

1

2

A1-02

Lựa chọn
phương
pháp điều
khiển

0 : điều khiển đặc tính V/f không có PG
1 : điều khiển đặc tính V/f có PG
2 : điều khiển vector vòng hở 1
3 : điều khiển vector có PG
4 : điều khiển vector vòng lập hở 2

0->4

1

2

A1-03

Thiết lập
ban đầu

0 : không theo thiết lập ban đầu
1110 : sử dụng theo điều kiện đã được thiết
lập ở o2-03
2220 : mặc định 2 dây
3330 : mặc định 3 dây

0->3330

1

0

A1-04
A1-05

Mật khẩu
Thiết lập
mật khẩu

Khi mật khẩu được thiết lập ở A1-05, bất kỳ
thông số nào của A1-01 đến A1-03 và A201 đến 32 đều không thể đọc và thay đổi
được trừ khi giá trị thiết lập A1-04 và A105 được xác nhận.

0->9999
0->9999

1
1

0
0

A2-01
->
A2-32

Thiết lập
các hằng số

Các thông số này có thể đọc hoặc thiết lập
Có hiệu lực khi truy nhập A2-01 được thiết
lập để dùng trong chương trình.

b1-01 ->
o3-021

b1-01

Chọn lựa
tham chiếu

0 :Từ bộ giao diện điều khiển (Digital Operator)

0 -> 4

1

1

b1-02

Chọn lựa
phương
pháp hoạt
động

0 -> 3

1

1

1 : Từ cực nối điều khiển từ xa (remote)
2 : Từ mạng truyền thông MEMOBUS
3 : Từ card truyền thông (tùy chọn)
4 : Chuỗi xung (Pulse train)
0 : Từ bộ giao diện điều khiển (Digital
Operator)
1 : Từ cực nối điều khiển từ xa (remote)
2 : Từ mạng truyền thông MEMOBUS
3 : Từ card truyền thông (tùy chọn)

Công Ty Thiết bị Bán dẫn & Đo lường PHÁT MINH

Trang 1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng F7
Chức
năng

Số thứ
tự

Chọn
chế độ
hoạt
động

b1-03

Chọn lựa
phương
pháp dừng
động cơ

0 : Dừng theo thời gian giảm tốc
(Deceleration time)
1 : Dừng tự do (Coast stop)
2 : Dừng dùng thắng DC
3 : Dừng tự do có thời gian

b1-04

Cấm không
cho chạy
nghịch
Chọn thiết
lập E1-09

0 : cho phép chạy nghịch
1 : không cho phép chạy nghịch

b1-05

b1-06

Thắng
DC

Ý nghĩa
chức năng

Mô tả

Thường thiết lập phương pháp hoạt động
khi tần số tham chi...
YASKAWA
TOTAL
SOLUTION
YASKAWA
MOTION CONTROL
BIEÁN TAÀN F7BIEÁN TAÀN F7
BIEÁN TAÀN F7BIEÁN TAÀN F7
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PWM
SEMICONDUCTOR & INSTRUMENTS CO.,LTD
http://www.pwm.com.vn
220V : 0.4 to 110kW
380V : 0.4 to 300kW
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN F7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN F7 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN F7 9 10 565