Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng biến tần Omron

Được đăng lên bởi songiangct1985
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3140 lần   |   Lượt tải: 5 lần
-1Phần 3:
Chương 5: Sơ

Biến Tần

Lược Về Biến Tần Của OMRON

5.1: Giới thiệu về Biến Tần
Biến Tần là thiết bị dùng để chuyển đổi điện áp hoặc dòng điện xoay chiều ở
đầu vào từ một tần số này thành điện áp hoặc dòng điện có một tần số khác ở đấu ra.
Bộ Biến Tần thường được sử dụng để điều khiển vận tốc động cơ xoay chiều
theo phương pháp điều khiển tần số, theo đó tần số của lưới nguồn sẽ thay đổi thành
tần số biến thiên.
5.2: Các họ sản phẩm của Biến Tần

Đặc tính
Công suất
Cấp điện áp
Tần số điều khiển
phân giải tần số
Phương pháp điều
khiển
Tần số sóng mang
Chức năng bảo vệ
Cấp bảo vệ

3G3JX
3G3MX
0.2  7.5 kW
0.2  7.5 kW
3 pha 200VAC; 1 pha 200VAC;
3 pha 400VAC
0.5  400 Hz
0.5  400 Hz

3G3RX
5.5  400 kW
3 pha 200VAC;
3 pha 400VAC
0.1  400 Hz

0.1 Hz
Điều rộng xung
sóng sin (Điều
khiển V/f, vectơ
cảm biến, hoặc
máy phát xung )
2 12 kHz
2 14 kHz
2 15 kHz
Bảo vệ quá dòng tức thời; bảo vệ quá tải; bảo vệ quá áp;
bảo vệ thấp áp; làm mát; bảo vệ nối đất;…
IP20
Điều rộng xung
Điều rộng xung
sóng sin (Điều
sóng sin (Điều
khiển V/f hoặc
khiển V/f)
vectơ cảm biến)

-2Chương 6: Khảo

Sát Biến Tần 3G3JX Của OMRON

6.1: Sơ đồ nối dây của Biến Tần
6.1.1: Sơ đồ kết nối tiêu chuẩn

Các chú thích trong ngoặc đơn chỉ các đầu kí hiệu cho 3G3JX-AE__.
Kết nối một pha đầu vào 200VAC đến đầu cực L1 và N/L3.
Theo mặc định, MA được đặt là tiếp điểm thường đóng và MB là tiếp điểm
thường mở trong ngõ ra của relay (MA, MB) được chọn (C036).

-36.1.2: Nối dây cung cấp cho nguồn và động cơ

Power

Không được nối nguồn cung cấp khác tới R/L1, S/L2, hoặc T/L3.
Không được di chuyển thanh ngắn mạch giữa P/+2 và +1, ngoại trừ khi có một
nguồn DC tùy ý được nối vào

-4Sơ đồ nối đất

6.1.3: Sơ đồ đấu dây Biến Tần

-56.2: Cài đặt các thông số của Biến Tần
6.2.1: Cài đặt chiều quay thuận nghịch trên bàn phím
Dãy phím

Mẩu hiển thị

Mô tả
Nhấn và giữ phím Mode khoảng 3s hoặc
hơn đến khi hiển thị “d001”, và sau đó nhấn
lại (kiểm tra tần số chuẩn)
Nhấn phím RUN điều khiển LED hiển
thị sáng
Vặn núm điều chỉnh tần số từ từ.
Kiểm tra giá trị hiển thị của tần số chuẩn
Động cơ bắt đầu quay thuận phù hợp với
tần số mẩu.

Bằng cách điều chỉnh tần số và đảm bảo chắc chắn không có sự rung động và âm
thanh không bình thường từ Động cơ.
Đảm bảo chắc chắn rằng không có lổi và sự cố trong suốt quá trình Biến Tần hoạt
động.
Chuyển vị trí giữa Forward và Reverse để đảo chiều quay Động cơ được chọn
trong F004.
Sau khi chạy không tải, muốn dừng động cơ thì ta nhấn phím STOP/RESET.
Sau khi kiểm tra ...
- 1 -
Phn 3:
Biến Tn
Chương 5:
Sơ Lược V Biến Tn Ca OMRON
5.1: Gii thiu v Biến Tn
Biến Tn là thiết b dùng để chuyn đổi đin áp hoc dòng đin xoay chiu
đầu vào t mt tn s này thành đin áp hoc dòng đin có mt tn s khác đấu ra.
B Biến Tn thường được s dng để điu khin vn tc động c
ơ xoay chiu
theo phương pháp điu khin tn s, theo đó tn s ca lưới ngun s thay đổi thành
tn s biến thiên.
5.2: Các h sn phm ca Biến Tn
Đặc tính 3G3JX 3G3MX 3G3RX
Công sut 0.2 7.5 kW 0.2 7.5 kW 5.5 400 kW
Cp đin áp
3 pha 200VAC; 1 pha 200VAC;
3 pha 400VAC
3 pha 200VAC;
3 pha 400VAC
Tn s điu khin 0.5 400 Hz 0.5 400 Hz 0.1 400 Hz
phân gii tn s 0.1 Hz
Phương pháp điu
khin
Điu rng xung
sóng sin (Điu
khin V/f)
Điu rng xung
sóng sin (Điu
khin V/f hoc
vectơ cm biến)
Điu rng xung
sóng sin (Điu
khin V/f, vectơ
cm biến, hoc
máy phát xung )
Tn s sóng mang 2 12 kHz 2 14 kHz 2 15 kHz
Chc năng bo v
Bo v quá dòng tc thi; bo v quá ti; bo v quá áp;
bo v thp áp; làm mát; bo v ni đất;…
Cp bo v IP20
Hướng dẫn sử dụng biến tần Omron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng biến tần Omron - Người đăng: songiangct1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng biến tần Omron 9 10 127