Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Catia V5

Được đăng lên bởi star-gemiee
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 1762 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

CATIA V5

PHAÀN I: CATIA CÔ BAÛN
COÂNG TY VCAMTECH
Bieân soaïn: Nguyeãn Höõu Phöôùc
07/2006

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

GIÔÙI THIEÄU
Thöa caùc baïn,
Nhöõng naêm gaàn ñaây, coâng ngheä CAD/CAM ñöôïc öùng duïng roäng raûi trong haàu heát caùc
lónh vöïc töø cô khí, nhöïa, may maëc, giaøy da v.v.v, ñieàu ñoù noùi leân raèng vai troø cuûa noù trong
coâng cuoäc caùch maïng coâng nghieäp ngaøy caøng coù yù nghóa troïng yeáu.
Theo khaûo saùt vaø nghieân cöùu töø caùc nhaø nghieân cöùu veà lónh vöïc naøy cho thaáy, söï coù maët
cuûa coâng ngheä CAD/CAM ngaøy nay ñaõ giuùp cho caùc nhaø thieát keá vaø cheá taïo giaûm thieåu
ñöôïc hôn 50% thôøi gian, taêng naêng suaát saûn xuaát leân ñeán hôn 45%.
Hieän nay, treân toaøn theá giôùi coù ñeán haøng traêm loaïi saûn phaåm phaàn meàm CAD/CAM, tuyø
theo töøng lónh vöïc nghieân cöùu, ngaønh ngheà cuï theå maø caùc nhaø thieát keá vaø cheá taïo seõ coù
nhöõng ñaàu tö rieâng bieät nhaèm naêng cao tính khaû thi cho töøng loaïi.
Phaàn meàm CATIA laø moät daïng phaàn meàm CAD/CAM tieâu bieåu vaø ñi ñaàu trong lónh vöïc
cô khí chính xaùc vaø töï ñoäng, vôùi söï xuaát hieän vaø ñöôïc öùng duïng raát sôùm cuûa phaàn meàm
naøy – vaøo naêm 1981 – ngaønh coâng nghieäp haøng khoâng, taøu thuyû vaø oâ toâ ñaõ phaùt trieån vöôït
baäc. Cho ñeán nay, coù raát nhieàu taäp ñoaøn saûn xuaát lôùn ñeàu öùng duïng phaàn meàm naøy, trong
ñoù ñaùng chuù yù laø haõng haøng khoâng Airbus hoaëc taäp ñoaøn TOYOTA cuûa Nhaät.
Tuy vaäy, phaàn meàm CATIA cuõng ñöôïc söû duïng roäng raûi ôû caùc nöôùc phaùt trieån nhö Myõ,
Nhaät, Canada….ÔÛ Vieät Nam ta hieän nay, cuøng vôùi söï phaùt trieån kinh teá vaø thò tröôøng môû
neân coù raát nhieàu taäp ñoaøn, coâng ty lôùn ñaàu tö và t ó nhöõng phaàn meàm CAD/CAM
chuyeân nghieäp ñöôïc öùng duïng vaø phoå bieán roäng raûi trong vaøi naêm gaàn ñaây. Ñaëc bieät laø
taäp ñoaøn Intel, moät trong nhöõng taäp ñoaøn lôùn ñang söû duïng phaàn meàm CATIA naøy.
Vôùi mong muoán chia seû cuøng caùc baïn nhöõng kieán thöùc coù ñöôïc töø thöïc tieãn vaø hoïc taäp, toâi
cuøng caùc coäng söï cuûa mình bieân soaïn taäp taøi lieäu naøy nhaèm höôùng daãn cho caùc baïn moät
neàn taûng cô baûn trong quaù trình tieáp caän vaø nghieân cöùu phaàn meàm CATIA.
Vì phaàn meàm CATIA laø moät phaàn meàm lôùn bao goàm haàu heát caùc lónh vöïc töø cô khí ñeán
daàu khí, ñeán thieát keá caùc maïch ñieän ñieàu khieån… vaø thôøi gian daønh cho quaù trình nghieân
cöùu vaø bieân soaïn taøi lieäu naøy coøn ...
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
CATIA V5
PHAÀN I: CATIA CÔ BAÛN
COÂNG TY VCAMTECH
Bieân soaïn: Nguyeãn Höõu Phöôùc
07/2006
Hướng dẫn sử dụng Catia V5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Catia V5 - Người đăng: star-gemiee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Catia V5 9 10 968