Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình

Được đăng lên bởi tvta
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 2715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIEÂN BAÛN TIEÁNG VIEÄT
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
Ñaàu ghi hình
VT-4200|8200S|16200S
VP-8300|16300|32300
VP-4500D1|8500D1|16500D1|32500D1
Digital Video Recorder
H.264 Real-Time DVRD1
H
.
2
6
4
R
e
a
l
-
T
i
m
e
D
V
R
1
hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình - Người đăng: tvta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình 9 10 673