Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng điện thoại vô tuyến

Được đăng lên bởi nguyenvyit
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty Nam Long 092 888 2345 www.namlong.vn
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN THOAÏI VOÂ TUYEÁN
HIEÅN THÒ SOÁ GOÏI ÑEÁN (FSK/DTMF), MAÁT ÑIEÄN MAÙY CHUÛ VAÃN
HOAÏT ÑOÄNG PANASONIC KX–TG6451, KXTG6461
- Pin: thôøi gian ñaøm thoaïi 18h, 170 h chôø.
- Pin saïc AAA .
- Cöï ly: 40m – 60m.
- Trong khi caøi ñaët caùc chöông trình, ñieän thoaïi phaûi môû nguoàn (Power on) vaø maùy con phaûi ôû traïng
thaùi chôø.
- Môû roäng theâm ñöôïc: 5 maùy con.
- Maát ñieän maùy chuû vaãn hoaït ñoäng.
- Danh baï löu 100 soá vaø teân.
- Maøn hình hieån thò soá goïi ñeán vaø löu laïi 50 soá gaàn nhaát.
- Ñaøm thoaïi raûnh tay baèng loa ngoaøi “speaker”.
- Ñaøm thoaïi hoäi nghò (tay ba).
- Chaën cuoäc goïi ñeán *.
- Caùc maùy con coù theå lieân laïc noäi boä ñöôïc vôùi nhau.
* Caùch thöïc hieän cuoäc goïi :
a/ Goïi baèng tay con
- Nhaác tay nghe leân, quay soá caàn goïi
- Nhaán phím “
” ñeå thöïc hieän cuoäc goïi, khi beân kia nhaác maùy thì hai beân noùi chuyeän ( Neáu
muoán söû duïng SP-Phone thì trong khi ñang ñaøm thoaïi nhaán phím “” )
- Khi keát thuùc ñaøm thoaïi thì nhaán phím
” ñeå taét maùy .
Hay
- Nhaán phím “
” ñeå nghe tone môøi quay soá, sau ñoù quay soá ñieän thoaïi caàn goïi baèng caùc phím
soá treân baøn phím.
- Khi ñaàu daây beân kia nhaác maùy thì hai beân noùi chuyeän ( Neáu muoán söû duïng SP-Phone thì trong
khi ñang ñaøm thoaïi nhaán phím “” )
- Khi keát thuùc ñaøm thoaïi thì nhaán phím
” ñeå taét maùy.
b/ Goïi baèng maùy meï
- Nhaán phím “hay nhaác oáng nghe leân ñeå nghe tone môøi quay soá.
- Sau ñoù nhaäp soá ñieän thoaïi caàn goïi.
- Khi keát thuùc cuoäc goïi nhaán phím “” hay gaùc oáng nghe xuoáng.
1) Môû/taét nguoàn
Môû nguoàn maùy con , nhaán vaø giöõ “ ” khoaûng 1 giaây.
Taét nguoàn maùy con , nhaán vaø giöõ “
” khoaûng 2 giaây.
2) Choïn ngoân ngöõ hieån thò treân maøn hình.
Treân maùy chuû
- Nhaán phím “Menu ” ôû giöõa phía treân cuøng.
- Nhaán phím "" hoaëc "" ñeå choïn muïc “Base unit setup”.
- Nhaán phím “OK”
- Nhaán phím "" hoaëc "" ñeå choïn “DISPLAY SETUP”.
- Nhaán phím “OK”
- Nhaán Phím "" hoaëc "" ñeå choïn “LANGUAGE”.
- Nhaán phím “OK”
- Nhaán phím "" hoaëc "" ñeå choïn ngoân ngöõ (coù 14 ngoân ngöõ).
- Nhaán phím “OK”
KX-TG 6451 / KX-TG 6461 1/13
Hướng dẫn sử dụng điện thoại vô tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng điện thoại vô tuyến - Người đăng: nguyenvyit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng điện thoại vô tuyến 9 10 965