Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng lò hơi đốt than

Được đăng lên bởi lop-nhiet
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3238 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hướng dẫn sử dụng nồi hơi đốt than
Bao gồm quy trình: kiểm tra lò, nhóm lò, vận hành lò,
dừng lò, vệ sinh bảo dưỡng lò

Thuyết minh sử dụng nồi hơi đốt than
A. Kiểm tra hệ thống lò

Trước khi đốt lò cần phải kiểm tra tình trạng các bộ phận sau:
1. Các loại van, bơm tay hoặc bơm điện, bình cấp nước trung gian, bể chứa nước, hệ thống đường
ống đã láp ráp hoàn chỉnh và đúng yêu cầu kỹ thuật chưa. Các van phải đảm bảo kín và đóng mở dễ
dàng.
2. Các thiết bị đo lường và an toàn đã lắp ráp đạt yêu cầu kỹ thuật chưa, áp kế phải có vạch chỉ đỏ
chỉ áp suất làm việc tối đa cho phép, ống thuỷ sáng phải có vạch chỉ đỏ chỉ mức nước trung gian (ngang
giữa ống thuỷ) và mức nước cao nhất, mức nước thấp nhất cách mức nước trung bình ± 50 mm. Van an
toàn được chỉnh áp suất hoạt động theo đúng quy phạm: áp suất làm việc + 0,2kG/ cm2.
3. Xem xét toàn bộ nồi hơi phần chịu áp lực xem có tình trạng hư hỏng không.
4. Xem xét nguồn nước cấp cho nồi hơi đã đảm bảo đủ dự trữ chưa.
5. Xem xét nhiên liệu đốt lò có đủ dự trữ và đảm bảo quy cách chưa.
6. Các dụng cụ thao tác vận hành phải có là:
+ Xà beng đầu hình mũi giáo dài 2m.
+ Cào nhẹ dài 2m.
+ Xẻng hai răng dài 2m.
+ Xẻng
+ Búa con, clê, mỏ lết.....
B. Nhóm lò
1. Chuẩn bị nhóm lò:
Tiến hành các thao tác sau:
a.
van xả, van hơi, van an toàn đóng lại, mở van xả khí để thoát khí, mở các van cấp nước cho lò, mở
van van lưu thông với ống thuỷ, Các mở van ba ngả của áp kế.
b. Bơm nước vào cho đến vạch quy định mức thấp nhất của ống thuỷ, kiểm tra độ kín của các van và
mặt bích.
c.
Đóng van cấp nước vào lò. Mở van bơm nước vào bịnh cấp nước trung gian, khi đầy thì đóng lại.
d. Đưa nhiên liệu vào buồng đốt theo phương pháp sau:
+
+
+
+

Nếu đốt củi: Rải một lớp củi khô chẻ nhỏ bên dưới, củi to
chất bên trên.
Nếu đốt than: Rải một lớp than mỏng xung quanh buồng đốt, ở giữa chất củi khô.
Mở ccửa cho than, cửa gió, lá chắn khói cho lò được thông gió tự nhiên khoảng 15 phút.

2. Nhóm lò:

Dùng giẻ khô tẩm dầu mồi lửa và đưa vào buồng đốt. Khi củi đã cháy toàn diện và trên mặt ghi lò đã
phủ một lớp than nóng thì ta cho tiếp một lớp than mỏng lên trên sau đó phải đóng cửa lò, cửa gió lại để
cho gió thổi yếu. Thời gian nhóm lò được thực hiện từ từ và kéo dài khoảng 40 phút.
Khi lò đã xuất hiện hơi nước thì đóng các van lại,cho tăng sức hút và quá trình cháy, kiểm tra
tình trạng các van.Thông rửa ống thuỷ, áp kế khi áp suất hơi từ 1÷1,5kG/cm2 và quan sát sự hoạt động
của chúng. Khi áp suất lò đạt 2kG/cm2 thận trọng dùng cờ lê tay ngắn vặn chặn ...
H ng d n s d ng n i h i đ t thanướ ơ
Bao g m quy trình: ki m tra lò, nhóm lò, v n hành lò,
d ng lò, v sinh b o d ng lò ưỡ
Thuy t minh s d ng n i h i đ t thanế ơ
A. Ki m tra h th ng lò
Tr c khi đ t lò c n ph i ki m tra tình tr ng các b ph n sau:ướ
1. Các lo i van, b m tay ho c b m đi n, bình c p n c trung gian, b ch a n c, h th ng đ ng ơ ơ ướ ướ ườ
ng đã láp ráp hoàn ch nh và đúng yêu c u k thu t ch a. Các van ph i đ m b o kín và đóng m d ư
dàng.
2. Các thi t b đo l ng và an toàn đã l p ráp đ t yêu c u k thu t ch a, áp k ph i có v ch ch đế ườ ư ế
ch áp su t làm vi c t i đa cho phép, ng thu sáng ph i có v ch ch đ ch m c n c trung gian (ngang ướ
gi a ng thu ) và m c n c cao nh t, m c n c th p nh t cách m c n c trung bình ± 50 mm. Van an ướ ướ ướ
toàn đ c ch nh áp su t ho t đ ng theo đúng quy ph m: áp su t làm vi c + 0,2kG/ cm2ượ .
3. Xem xét toàn b n i h i ph n ch u áp l c xem có tình tr ng h h ng không. ơ ư
4. Xem xét ngu n n c c p cho n i h i đã đ m b o đ d tr ch a. ướ ơ ư
5. Xem xét nhiên li u đ t lò có đ d tr và đ m b o quy cách ch a. ư
6. Các d ng c thao tác v n hành ph i có là:
+ Xà beng đ u hình mũi giáo dài 2m.
+ Cào nh dài 2m.
+ X ng hai răng dài 2m.
+ X ng
+ Búa con, clê, m l t..... ế
B. Nhóm lò
1. Chu n b nhóm lò:
Ti n hành các thao tác sau:ế
a. van x , van h i, van an toàn đóng l i, m van x khí đ thoát khí, m các van c p n c cho lò, m ơ ướ
van van l u thông v i ng thu , Các m van ba ng c a áp k .ư ế
b. B m n c vào cho đ n v ch quy đ nh m c th p nh t c a ng thu , ki m tra đ kín c a các van vàơ ướ ế
m t bích.
c. Đóng van c p n c vào lò. M van b m n c vào b nh c p n c trung gian, khi đ y thì đóng l i. ướ ơ ướ ướ
d. Đ a nhiên li u vào bu ng đ t theo ph ng pháp sau:ư ươ
+ N u đ t c i: R i m t l p c i khô ch nh bên d i, c i toế ướ
+ ch t bên trên.
+ N u đ t than: R i m t l p than m ng xung quanh bu ng đ t, gi a ch t c i khô.ế
+ M cc a cho than, c a gió, lá ch n khói cho lò đ c thông gió t nhiên kho ng 15 phút. ượ
2. Nhóm lò:
hướng dẫn sử dụng lò hơi đốt than - Trang 2
hướng dẫn sử dụng lò hơi đốt than - Người đăng: lop-nhiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng lò hơi đốt than 9 10 594