Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy plasma CPC2030

Được đăng lên bởi nhat tan
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY CẮT PLASMA CNC
CPC-2030

THÁNG 05 NĂM 2013

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

HEÄ THOÁNG CAÉT
PLASMA CNC
CPC-2030

NOÄI DUNG
0. CAÙC QUY ÑÒNH AN TOAØN .......................................................................................... 1

I. GIÔÙI THIEÄU ....................................................................................................... 3
1. Caùc boä phaän chính cuûa maùy ......................................................................... 3
2. ÖÙng duïng: .................................................................................................... 3
3. Thoâng soá kyõ thuaät ........................................................................................ 4
II. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN TREÂN MAÙY ....................................................................... 5
III. MAØN HÌNH ÑIEÀU KHIEÅN MACH3 ..................................................................... 6
1. Maøn hình Program Run ................................................................................ 6
2. Maøn hình Option ........................................................................................... 9
3. Maøn hình JOG (ñieàu khieån cheá ñoä Tay)........................................................ 9
4. Maøn hình Tool Change (choïn coâng cuï caét)................................................. 11
5. Maøn hình THC (Ñieàu chænh ñoä cao ñaàu caét)................................................ 12
6. Maøn hình Setting (Caøi ñaët).......................................................................... 13
IV. SÖÛ DUÏNG SHEETCAM ÑEÅ TAÏO TAÄP TIN GCODE ........................................ 14
1. Thieát laäp ban ñaàu cho SheetCam ............................................................... 14
2. Thieát laäp caùc thoâng soá cho maùy CNC......................................................... 17
3. Quy trình taïo file G-Code töø baûn veõ: ........................................................... 20
4. Moät soá quy ñònh veà baûn veõ ñeå SheetCam coù theå “hieåu ” ñöôïc ..................... 21
5. Môû baûn veõ trong SheetCam ....................................................................... 23
6. Tool setup (Thieát laäp coâng cuï caét): ............................................................. 23
7. Operation setup (Thieát laäp hoaït ñoäng caét) .................................................. 26
8. Chaïy Moâ phoûng..........................................................................................
NG DN S DNG
Y CT PLASMA CNC
CPC-2030
THÁNG 05 NĂM 2013
Hướng dẫn sử dụng máy plasma CPC2030 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy plasma CPC2030 - Người đăng: nhat tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy plasma CPC2030 9 10 306