Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio FX 570 ES

Được đăng lên bởi mrchung6868
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MUÏC LUÏC
Trang

Môû ñaàu

5

Caøi ñaët ban ñaàu

6

Giöõ an toaøn cho maùy

7

Mode tính toaùn vaø caøi ñaët maùy

11

Nhaäp bieåu thöùc vaø giaù trò

15

Hieån thò keát quaû ôû daïng π,

2

23

Tính toaùn cô baûn

26

Söû duïng tính lieân tieáp trong pheùp tính

30

Söû duïng boä nhôù pheùp tính vaø xem laïi

31

Söû duïng boä nhôù maùy tính

32

Söû duïng chöùc naêng CALS

35

Söû duïng chöùc naêng SOLVE

37

Caùc pheùp tính haøm

40

Chuyeån ñoåi giaù trò hieån thò

49

Toaùn veà soá phöùc

51

Thoáng keâ

54

Toaùn trong heä ñeám cô soá N

65

Giaûi phöông trình

68

Ma traän

70

Baûng soá töø moät haøm

74

Toaùn Vectô

77

Haèng soá khoa hoïc

79

Thoâng tin kó thuaät

83

Naêng löôïng

92

Phuï luïc höôùng daãn

93

3

MÔÛ ÑAÀU
Kí hieäu MATH chæ ñònh daïng toaùn.
Kí hieäu LINE chæ ñònh daïng doøng ôû phaàn nhaäp, xuaát.
Caùc phím aán ñöôïc ñaët trong oâ vuoâng
Kí hieäu SHIFT , ALPHA chæ raèng phím naøy ñöôïc aán tröôùc phím
chöùc naêng.
Ví duï :

laø chöùc naêng chính, aán tröïc tieáp
maøu vaøng, aán sau
D

maøu ñoû aán sau

Phím maøu tím (nhö i) aán tröïc tieáp trong chöông trình ñaõ goïi
(nhö CMPLX )
Phím maøu xanh luïc ( nhö HEX ) aán tröïc tieáp trong chöông trình
ñaõ goïi (nhö laø BASE – N).
Caùc chöõ trong ngoaëc sau phím aán duøng ñeå giaûi thích yù nghóa cuûa
phím
Ví duï :

coù yù nghóa laø aán

(

)1

(sin −1 ) :

ñeå goïi chöùc naêng

(arcsin)

Khi menu hieän leân, muoán choïn chöùc naêng naøo thì ta aán soá ghi
tröôùc chöùc naêng aáy.

5

Ví duï : Trong menu SETUP
(goïi baèng phím

)

AÁn 3 ñeå choïn Deg hoaëc aán 2 ñeå choïn daïng doøng khi nhaäp, xuaát.
Neáu aán tieáp phím
Hai phím

,

ta ñöôïc trang menu keá
laøm hieän caùc trang menu cuøng loaïi.

Hoaït ñoäng cuûa con troû ñöôïc chæ ra bôûi T, S, W, X.

U
Y

Z
V

Höôùng daãn naøy chæ duøng muïc ñích minh hoïa, ñoâi khi coù khaùc ñoái
vôùi töøng maùy treân thöïc teá.
Noäi dung naøy coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn baùo tröôùc.
Trong baát kì tröôøng hôïp naøo coâng ti CASIO seõ khoâng chòu traùch
nhieäm vôùi ai veà nhöõng toån thaát phaùt sinh bôûi vieäc mua hoaëc söû
duïng saûn phaåm vaø taøi lieäu naøy. Vaø hôn theá nöõa, coâng ti CASIO
seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kì khieáu naïi gì ñoái vôùi vieäc söû
duïng taøi lieäu naøy bôûi moät beân khaùc.

 Söû duïng baûn phuï luïc rôøi
Khi thaáy coù ghi chuù Phuï luïc thì phaûi xem theâm ôû baûng phuï luïc
keøm höôùng daãn naøy.
Ví duï khi thaáy “#021>” thì tra cöùu ôû muïc #021 cuûa phuï luïc.
Deg : Chæ ñôn vò ño goùc laø ño...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio FX 570 ES - Người đăng: mrchung6868
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio FX 570 ES 9 10 456