Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy toàn dạc diện tử

Được đăng lên bởi Mai Anh Bao
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

____  ____

ỨNG DỤNG MÁY “PENTAX” TRONG CÔNG TÁC
TRẮC ĐỊA VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

GV soạn KS. Đinh Quang Vinh

- Năm 2013 -

Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản

2013

KS. Đinh Quang Vinh (0908708325)

MỤC LỤC
PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ MÁY PENTAX. .............................................................................. 3
I. Một số thông số kỹ thuật chính của máy Pentax (R-322NX). .......................................... 3
II. Cấu tạo máy Pentax. ...................................................................................................... 4
III. Những màn hình và các phím chức năng cơ bản. .......................................................... 4
1. Màn hình cân bằng máy. ....................................................................................... 4
2. Màn hình cơ bản Mode A...................................................................................... 4
3. Màn hình ứng dụng Mode B. ................................................................................ 5
IV. Cài đặt các thông số ban đầu cho máy. ......................................................................... 6
V. Cài đặt các thông số đo đạc. .......................................................................................... 7
PHẦN II. ỨNG DỤNG MÁY PENTAX TRONG TRẮC ĐỊA & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ........ 9
I. Đo góc, cạnh trong lưới khống chế. ................................................................................ 9
1. Phương pháp đo đơn giản...................................................................................... 9
2. Phương pháp đo toàn vòng. ................................................................................. 10
II. Đo chi tiết. .................................................................................................................. 13
1. Đo chi tiết bằng phương pháp tọa độ vuông góc. ................................................. 13
2. Đo chi tiết bằng phương pháp tọa độ cực. ........................................................... 14
III. Xem và sửa số liệu. .................................................................................................... 15
IV. Trút số liệu từ máy đo sang máy tính. ........................................................................ 16
1. Thao tác trên máy tính. ....................................................................................... 16
2. Thao tác trên máy đo (Pentax)...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
____ ____
ỨNG DỤNG MÁY “PENTAX” TRONG CÔNG TÁC
TRẮC ĐỊA VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
GV soạn KS. Đinh Quang Vinh
- Năm 2013 -
Hướng dẫn sử dụng máy toàn dạc diện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy toàn dạc diện tử - Người đăng: Mai Anh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy toàn dạc diện tử 9 10 795