Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẩn sử dụng máy toàn đạc điện tử Laica, nikon

Được đăng lên bởi 05124123dx
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 2 lần
H−íng dÉn sö dông m¸y toμn ®¹c ®iÖn tö
Leica TPS 400 Series

Công ty TNHH Siêu Việt – Đại diện Hãng Leica Thụy Sỹ tại Việt Nam
Address: 16 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tel/Fax: (043) 9288 450/ 9288 449
E - mail: sieuviet.co@hn.vnn.vn

Sieuviet Co.,Ltd

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử TC(R) – 403/405/407

C«ng ty TNHH Siªu ViÖt

H−íng dÉn sö dông m¸y toμn ®¹c ®iÖn tö

TC (R) - 403/405/407
Biªn so¹n: KS. §oμn V¨n ThuËt

Hµ Néi - 2008

Công ty TNHH Siêu Việt – Đại diện Hãng Leica Thụy Sỹ tại Việt Nam
Address: 16 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tel/Fax: (043) 9 288 450/ 9 288 449
E - mail: sieuviet.co@hn.vnn.vn

2

Sieuviet Co.,Ltd

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử TC(R) – 403/405/407

Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.................................................................................................................4
Phần 1. Giíi thiÖu chung .....................................................................................10
1. Các phím cứng (Fixed keys)..................................................................................10
2. Các phím mềm (softkeys)......................................................................................10
3. Các biểu tượng.......................................................................................................11
4. Phím Menu ............................................................................................................12
Phần 2. Cµi ®Æt cho m¸y (Setting) .................................................................13
1. Cài đặt trong Setting..............................................................................................13
2. Cài đặt trong phím Function [FNC] ......................................................................13
3. Cách cài đặt cho phím User...................................................................................14
4. Cách cài đặt cho phím Trigger ..............................................................................14
5. Cài đặt thông số liên quan đến đo khoảng cách (EDM)........................................14
6. Chức năng định tâm bằng laser và cân bằng sơ bộ ...............................................15
Phần 3. C¸ch ®o c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông..........................................16
1. Surveying (Khảo sát, đo địa hình).........................................................................16
2. Stake Out (Chuyển điểm thiết kế ra thực địa) .......................................................22
...
Híng d
É
n sö dông m¸y toμn ®¹c ®iÖn t
ö
Công ty TNHH Siêu Vit – Đại din Hãng Leica Thy S ti Vit Nam
Address: 16 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Ni
Tel/Fax: (043) 9288 450/ 9288 449
E - mail: sieuviet.co@hn.vnn.vn
Leica TPS 400 Series
hướng dẩn sử dụng máy toàn đạc điện tử Laica, nikon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẩn sử dụng máy toàn đạc điện tử Laica, nikon - Người đăng: 05124123dx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
hướng dẩn sử dụng máy toàn đạc điện tử Laica, nikon 9 10 218