Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng midas

Được đăng lên bởi nbt3993
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 2200 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dẫn sử dụng Midas/Civil trong mô hình hoá cầu

1.Xây dựng sơ đồ tính của kết cấu
3
1. Xây dựng sơ đồ tính của kết cấu ..................................................................................... 4
1.1
Lựa chọn đơn vị tính ............................................................................................... 4
1.1.1
Tổng quan ........................................................................................................ 4
1.1.2
Ví dụ : .............................................................................................................. 4
1.1.3
Các cách lựa chọn đơn vị trong Midas/Civil ................................................... 4
1.2
Mô hình hoá hình học.............................................................................................. 5
1.2.1
Lựa chọn hệ toạ độ .......................................................................................... 6
1.2.1.1 Hệ trục toạ độ tổng thể (GCS :Global coordinate system) .......................... 6
1.2.1.2 Hệ trục toạ độ phần tử (ECS :Element Coordinate System) ....................... 7
1.2.1.3 Hệ toạ độ tại nút (NCS : Node coordinate system) ..................................... 8
1.2.1.4 Hệ toạ độ tự định nghĩa (UCS : User coordinate system) ........................... 8
1.2.2
Xây dựng hệ thống lưới (Grid) trong Midas/Civil ........................................ 14
1.2.2.1 Hệ thống lưới điểm (Point Grid) ............................................................... 14
1.2.2.2 Hệ thống lưới dạng đường thẳng (Line Grid)............................................ 16
1.2.3
Mô hình hoá nút (Node modeling) ................................................................ 16
1.2.3.1 Tạo nút : Create node ................................................................................ 17
1.2.3.2 Các chức năng điểu chỉnh việc mô hình hoá nút khác .............................. 20
1.2.3.3 Quản lý hệ thống nút bằng bảng nút (Nodes table) ................................... 23
1.2.4
Mô hình hoá phần tử (Elements) ................................................................... 24
1.2.4.1 Các loại phần tử được hỗ trợ bởi Midas .................................................... 24
1.2.4.2 Các lệnh mô hình phần tử.......................................................................... 29
1.2.4.3 Bảng quản lý phần tử (Elements Table). ................................................... 32
Bảng quản lý phần tử lưu giữ các thông số về .......................
Hướng dn s dng Midas/Civil trong mô hình hoá cu
Ngô Văn Minh – Vũ Ngc Anh 1
1.Xây dng sơ đồ tính ca kết cu 3
1. Xây dng sơ đồ tính ca kết cu ..................................................................................... 4
1.1 La chn đơn v tính ............................................................................................... 4
1.1.1 Tng quan........................................................................................................ 4
1.1.2 Ví d : .............................................................................................................. 4
1.1.3 Các cách la chn đơn v trong Midas/Civil................................................... 4
1.2 Mô hình hoá hình hc.............................................................................................. 5
1.2.1 La chn h to độ .......................................................................................... 6
1.2.1.1 H trc to độ tng th (GCS :Global coordinate system).......................... 6
1.2.1.2 H trc to độ phn t (ECS :Element Coordinate System) ....................... 7
1.2.1.3 H to độ ti nút (NCS : Node coordinate system) ..................................... 8
1.2.1.4 H to độ t định nghĩa (UCS : User coordinate system) ........................... 8
1.2.2 Xây dng h thng lưới (Grid) trong Midas/Civil ........................................ 14
1.2.2.1 H thng lưới đim (Point Grid) ............................................................... 14
1.2.2.2 H thng lưới dng đường thng (Line Grid)............................................ 16
1.2.3 Mô hình hoá nút (Node modeling) ................................................................ 16
1.2.3.1 To nút : Create node ................................................................................ 17
1.2.3.2 Các chc năng điu chnh vic mô hình hoá nút khác .............................. 20
1.2.3.3 Qun lý h thng nút bng bng nút (Nodes table) ................................... 23
1.2.4 Mô hình hoá phn t (Elements) ................................................................... 24
1.2.4.1 Các loi phn t được h tr bi Midas .................................................... 24
1.2.4.2 Các lnh mô hình phn t.......................................................................... 29
1.2.4.3 Bng qun lý phn t (Elements Table). ................................................... 32
Bng qun lý phn t lưu gi các thông s v .......................................................... 32
1.3 Khai báo v vt liu............................................................................................... 33
1.3.1 Tr×nh tù m« h×nh ®Æc tr−ng vËt liÖu........................................ 33
1.3.2 Tr×nh tù g¸n vËt liÖu cho c¸c phÇn tö............................................................. 36
1.3.3 Tr×nh tù khai b¸o ®Æc tr−ng vËt liÖu thay ®æi theo thêi gian:.........................37
1.3.3.1 §Þnh nghÜa th«ng sè vËt liÖu vÒ co ngãt vµ tõ biÕn.................................... 37
1.3.3.2 §Þnh nghÜa hµm sè cña m« ®un ®µn håi cña bª t«ng................................. 38
1.3.3.3 G¸n ®Æc tr−ng vËt liÖu thay ®æi theo thêi gian cho c¸c vËt liÖu ® ®−îc ®Þnh
nghÜa trø¬c ®ã:........................................................................................................... 39
1.4 Khai báo v mt ct ............................................................................................... 40
1.4.1 Nhp, qun lý đặc trưng mt ct cho các phn t dng đường thng (Section)
....................................................................................................................... 40
1.4.1.1 Gi chc năng nhp đặc trưng mt ct ...................................................... 40
1.4.1.2 Các dng mt ct được Midas/Civil h tr................................................ 41
1.4.2 Section Stiffness Scale : ................................................................................. 51
1.4.3 Thay đổi mt ct theo nhóm phn t (Tapered Section Group)...................51
1.5 Khai báo v điu kin biên .................................................................................... 53
1.5.1 Beam End Release ......................................................................................... 53
1.5.2 Rigid Link......................................................................................................56
1.5.3 Node Local Axis:........................................................................................... 58
2 Mô hình hoá các tác động lên kết cu (vi kết cu cu) ............................................... 61
2.1 Mô hình hoá các giai đon thi công....................................................................... 61
2.2 Tr×nh tù m« h×nh c¸c giai ®o¹n thi c«ng cña mét kÕt cÊu tæng qu¸t:..................... 62
2.3 M« h×nh c¸c giai ®o¹n thi c«ng cho mét cÇu ®óc hÉng cô thÓ............................... 62
2.3.1 Ph©n chia c¸c giai ®o¹n thi c«ng. ..................................................................62
2.3.2 M« h×nh ho¸ nhãm kÕt cÊu ............................................................................ 63
hướng dẫn sử dụng midas - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng midas - Người đăng: nbt3993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng midas 9 10 852