Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng OrCard

Được đăng lên bởi phungnguyen894-gmail-com
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I NÓI

U

B n ã t ng thi t k m ch , b n mu n ki m tra, phân tích s n
ph m c a mình có úng v i ý t ng c a mình không ? B n mong
mu n s n ph m c a mình nhanh chóng
c ng d ng vào th c t .
Nh ng công
n nh v y hãy OrCAD chia s cùng b n . Phiên
n OrCAD 10.5 s là “ng i” tr lý c l c c a b n trong vi c v
nguyên lý, ch y mô ph ng và c bi t là v m ch in .
Chính kh n ng ng d ng và s c m nh c a nó ã
c kh ng
nh và ch ng minh b ng th c t trong nghành n t c a chúng
ta .
Nh ng ngày qua, tôi là ng i nh n nhi m v tìm hi u , nghiên
u và s là ng i gi i thi u tr c ti p ph n m m OrCAD n v i
các b n, Chúng tôi ã t ng k t k t qu lao ng c a mình trong
t giáo trình sau ây .Chúng tôi hy v ng r ng , v i cu n giao
trình này s cung c p cho các b n m t cách t ng quát nh t các
công c và l nh các b n khai thác có hi u qu nh t, giúp ích cho
công vi c thi t k c a b n. S c m nh c a OrCAD ã
c kh ng
nh và chúng ta không ph i bàn v nó n a, cái mà ta quan tâm bây
gi chính là “làm th nào khai thác và s d ng nó trong công
vi c c a mình”.
Hy v ng các b n có nh ng ng d ng hi u qu v i ph n m m
OrCAD 10.5
Trong quá trình biên so n không tránh nh ng sai sót, kính
mong các b n b sung, góp ý giáo trình c a chúng tôi hoàn
ch nh h n.

Nhóm 7 -l p 03 T1
Khoa TVT - H Bách khoa N

cl c
Ch

ng 1: v s

nguyên lý

1.1:Kh i ng CAPTURE CIS
1.2: Gi i thi u các thanh công c
1.3 :Cách l y linh ki n
1.4: Cách s p x p linh ki n
1.5 N i dây
1.6 Thay i giá tr linh ki n.
1.7 L u và ki m tra s
nguyên lý.
1.8 Th c hành v s
nguyên lý.
Ch ng 2:
m ch in
2.1:Kh i ng Layout Plus
2.2 Ch n chân linh ki n:
2.2.1Các th vi n chân thông d ng trong ORCAD
2.2.2 T o chân linh ki n m i:
2.3 Xoá các ký t không c n thi t trên s
chân
2.4 Di chuy n linh ki n :
2.5 Ch n l p m ch in:
2.6 Ch n kích th c
ng m ch in
2.7 Xác nh chân âm c a ngu n.
2.8 V khung m ch in
2.9 V m ch in.
3.9.1 V t
ng
3.9.2V m ch in b ng tay
2.10
ng:
2.11.T o text cho m ch in

Ch

ng 3: Mô ph ng trong ORCAD 10.5
3.1 V s
m ch mô ph ng3.1.1 Th vi n trong m ch mô ph ng
3.1.2 Các ngu n
c s d ng trong mô ph ng
3.2. Các thanh công c trên c u s orcad capture h tr cho vi c mô ph ng c a b n:
3.3.Các lo i mô ph ng trong ORCAD 10.5
3.4. Các b c ti n hành mô ph ng
3.4.1 Mô ph ng t ng t :
3. 4.1.1 Mô ph ng transient:
3.4.1.2 .Quét DC
3.4.1.2.1 : Quét DC s c p (DC sweep priman
3.4.1.2.2 Quét DC th c p:(secondary sweep)
3.4.1.3 Quét AC:
3.4.1.4.Phân tích nhi u :
3.4.2 Mô ph ng s :

Ch

ng 1

1.1 Kh i

:

S

NGUYÊN LÝ

ng CAPTURE
v s
nguyên lý ta dung giao di n màn hình Capture Cis.
Ch n...
I NÓI U
Bn ã tng thit k mch , bn mun kim tra, phân tích sn
phm ca mình úng vi ý tng ca mình không ? Bn mong
mun sn phm ca mình nhanh chóng c ng dng vào thc t.
Nhng công n nh vy hãy  OrCAD chia s cùng bn . Phiên
n OrCAD 10.5 s là “ngi” trc lc ca bn trong vic v
 nguyên lý, chy mô phng và c bit là v mch in .
Chính kh nng ng dng và sc mnh ca nó ã c khng
nh và chng minh bng thc t trong nghành n t ca chúng
ta .
Nhng ngày qua, tôi là ngi nhn nhim v tìm hiu , nghiên
u và s là ngi gii thiu trc tip phn mm OrCAD n vi
các bn, Chúng tôi ã tng kt kt qu lao ng ca mình trong
t giáo trình sau ây .Chúng tôi hy vng rng , vi cun giao
trình này s cung cp cho các bn mt cách tng quát nht các
công c và lnh c bn khai thác có hiu qu nht, giúp ích cho
công vic thit k ca bn. Sc mnh ca OrCAD ã c khng
nh và chúng ta không phi bàn v nó na, cái mà ta quan tâm bây
gi chính là “làm th nào  khai thác và s dng nó trong công
vic ca mình”.
Hy vng các bn có nhng ng dng hiu qu vi phn mm
OrCAD 10.5
Trong quá trình biên son không tránh nhng sai sót, kính
mong các bn b sung, góp ý  giáo trình ca chúng tôi hoàn
chnh hn.
Nhóm 7 -l
p 03T1
Khoa TVT -H Bách khoa N
Hướng dẫn sử dụng OrCard - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng OrCard - Người đăng: phungnguyen894-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng OrCard 9 10 573