Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS 2005

Được đăng lên bởi nmthanhkc
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS

GIỚI THIỆU
Phần mềm HS 2005 là phần mềm Thiết kế-tính toán kh ối l ượng đào đắp
san nền do công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hoà phát triển.
Từ những phiên bản phần mềm HS đầu tiên còn khá đơn giản, sử d ụng
trên nền AutoCad14, hiện nay HS 2005 chạy trên đã có thêm nhi ều b ổ
sung, thay đổi. HS 2005 không đơn thuần chỉ là phần mềm tính toán kh ối
lượng san nền mà đã có thêm rất nhiều tính năng tr ợ giúp cho Ng ười K ỹ
sư trong quá trình thiết kế san nền.
HS 2005 sử dụng nền AutoCad 2004 hoặc AutoCad 2005 phù h ợp và ti ện
dụng. Không đòi hỏi cấu hình phần cứng quá cao. S ử dụng đơn giản và
khả năng liên kết dữ liệu với các phần mềm khác nh ư TOPO, Excel…HS
2005 đã trở thành công cụ trợ giúp đắc lực cho TVTK quy hoạch, TVTK xây
dung công trình, các nhà thầu xây dựng…
Nội dung tài liệu này biên soạn theo sát các tính n ăng trong HS 2005, do
đó có một số thay đổi so với các tài liệu hướng dẫn s ử dụng của các phiên
bản trước.

Công ty CPCN Phần mềm Hài Hoà

1

Công ty CP công nghệ phần mềm Hài Hoà

2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS

CHƯƠNG I. YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CÀI ĐẶT
I.1 Yêu cầu cấu hình
I.1 .1 Cấu hình phần cứng




CPU PIII 500 Mz hoặc cao hơn.
Ram 128 Mb hoặc cao hơn.
Máy in (Trong trường hợp cần in).

I.1 .1 Cấu hình phần mềm




Hệ điều hành Windows 2000, hoặc Windows XP
AutoCad 2004 hoặc AutoCad 2005
Microsoft Excel (Trong trường hợp cần xuất bảng KL sang Excel)

I.1 .1 Cài đặt
Copy bộ cài đặt phần mềm từ đĩa CD vào ổ đĩa cứng.
Chọn đường dẫn đến thư mục chứa bộ cài đặt vừa Copy.
Chạy File “Setup.exe”, xuất hiện hộp thoại như hình dưới.

3

Công ty CP công nghệ phần mềm Hài Hoà
Kích chọn Next, xuất hiện hộp thoại :

Kích chọn “I accept the term of license agreement” sau đó kích chọn Next

4

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS

Nhập tên sử dụng và tên đơn vị làm việc vào các ô, sau đó chọn Next.

Lựa chọn “Cài đặt trên máy khách” sau đó tiếp tục kích chọn Next

Chọn thư mục sẽ cài đặt chương trình trên ổ đĩa. Nếu ổ đĩa C còn tr ống từ
500 Mb trở lên thì nên để đường dẫn mặc định.

5

Công ty CP công nghệ phần mềm Hài Hoà
Click chọn Next để tiếp tục.

Chọn Install để tiến hành quá trình cài đặt.

Xuất hiện hộp thoại thông báo tiến trình của quá trình cài đặt, ch ờ trong
giây lát, sau khi quá trình cài đặt kết thúc, chương trình cài đặt t ự động
chuyển sang bước cài đặt khoá cứng.

6

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS
Khoá cứng (Hardlock) cũng là một thiết b ị ngo ại vi nh ưng không được
Windows hỗ trợ nên trước khi...
H ng d n s d ng ph n m m HSướ
GI I THI U
Ph n m m HS 2005 ph n m m Thi t k -tính toán kh i l ng ào p ế ế ượ đ đắ
san n n do công ty c ph n công ngh ph n m m Hài Hoà phát tri n.
T nh ng phiên b n ph n m m HS u tiên còn khá n gi n, s d ng đầ đơ
trên n n AutoCad14, hi n nay HS 2005 ch y trên ã thêm nhi u b đ
sung, thay i. HS 2005 không n thu n ch ph n m m tính toán kh iđổ đơ
l ng san n n ã thêm r t nhi u tính n ng tr giúp cho Ng i Kượ đ ă ườ
s trong quá trình thi t k san n n.ư ế ế
HS 2005 s d ng n n AutoCad 2004 ho c AutoCad 2005 phù h p ti n
d ng. Không òi h i c u hình ph n c ng quá cao. S d ng n gi n đ đơ
kh n ng liên k t d li u v i các ph n m m khác nh TOPO, Excel…HS ă ế ư
2005 ã tr thành công c tr giúp c l c cho TVTK quy ho ch, TVTK xâyđ đắ
dung công trình, các nhà th u xây d ng…
N i dung tài li u này biên so n theo sát các tính n ng trong HS 2005, do ă
ó có m t s thay i so v i các tài li u h ng d n s d ng c a các phiênđ đổ ướ
b n tr c. ướ
Công ty CPCN Phần mềm Hài Hoà
1
Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS 2005 - Người đăng: nmthanhkc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS 2005 9 10 416