Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng CNC: Swansoft CNC simulation

Được đăng lên bởi Nguyen Van Tan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 7419 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng CNC: Swansoft CNC simulation
Phần I: Máy phay
I) Máy Phay – VDL 1000 Fanuc 0i MC:

Nút
đóng
cửa
máy

Nút chọn
gốc tọa độ
phôi, vị trí
phôi,vòi làm
mát, dạng
đồ gá.

Nút chọn
dao

Biểu tượng
điểm không
của chi tiết

Bảng điều
khiển 1.

Bảng điều
khiển 2.

Tuần tự thứ tự thực hiện:
1. Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía dưới ở bảng điều khiển 2).
2. Bật nút power on ở bảng đk 2 (phía trên nút mở máy) để mở nguồn điện.
3. Xoay núm Mode selection (núm xoay bên trái trên bảng đk 2) về vị trí REF để điều chỉnh
tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn nút Rapit và các nút X, Y, Z rồi nhấn nút Home start,
lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy.
4. Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao.
5. Chọn đồ gá(nên chọn eto), kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 gốc tọa
độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng góc trái trên bên phải chi tiết).

6. Sau khi gá chi tiết, chọn dao, gốc tọa độ 0 cho chi tiết, đóng cửa máy lại (bằng cách ấn
nút đóng cửa máy).
7. Xoay núm Mode selection (núm xoay bên trái trên bảng đk 2) về vị trí edit để hiệu chỉnh
các thông số.
8. Tiếp theo chọn nút offset seting (ở bảng đk 1) để chọn chế độ bù chiều dài dao và đường
kính dao.
9. Chọn nút Prog ở bảng đk 1 để chọn chương trình gia công ( có thể lôi chương trình đã lập
trình có sẵn bằng mastercam chẳng hạn).
10.Tiếp theo chọn nút offset seting (ở bảng đk 1) để chọn điểm 0 cho chương trình (nên chọn
trùng với điểm 0 của máy).
11. Sau khi đã hiệu chỉnh xong, xoay núm Mode selection trên bảng đk 2 về vị trí auto (chạy
tự động) rồi ấn nút cycle start, máy sẽ chạy chương trình tự động; Hoặc xoay núm xoay
trên bảng đk 2 về vị trí MDI (điều khiển chạy từng lệnh bằng tay) rồi ấn nút cycle start,
máy sẽ chạy từng dòng lệnh một.
Bảng điều khiển 1:

Nút
tời lại
bảng
menu
trước
đó

Nút
hiệu
chỉnh
kích
thước
dao

Nút
hiện
thị
thông
số cài
đặt

Nút chấm
phẩy ngắt
dòng lệnh

Nút hiệu
chỉnh
điểm 0
cho
chương
trình

Nút
chuyển
qua
menu
sau

Nút
tời
qua
menu
sau

Nút
hiển
thị
các
tọa độ

Nút
chọn
chương
trình
gia
công

Nút
chọn
hiệu
chỉnh
kích
thước
dao

Nút
chèn khi
hiệu
chỉnh
chương
trình gia
công

Nút
chèn
khi
hiệu
chỉnh
kích
thước
dao

Bảng

Chế
Nút điều dừng
độ
chương trình
điều
2: cấp, trục
chạykhiểnkhẩn
từng
dao đứng yên
dòng
và ngừng
lệnh
quay

Nút
chạy
chương
trình gia
công

Nút
dừng
ch.tr gia
công,
trục
chính
vẫn
quay

Nút bảo
vệ ch.tr,
để hiệu
chỉnh
ch.tr
phải để
núm ở 1

Chế
độ
chạy
tự
động

Nút
bảo...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng CNC: Swansoft CNC simulation
Phần I: Máy phay
I) Máy Phay – VDL 1000 Fanuc 0i MC:
Tuần tự thứ tự thực hiện:
1. Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía dưới ở bảng điều khiển 2).
2. Bật nút power on ở bảng đk 2 (phía trên nút mở máy) để mở nguồn điện.
3. Xoay núm Mode selection (núm xoay bên trái trên bảng đk 2) về vị trí REF để điều chỉnh
tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn nút Rapit các nút X, Y, Z rồi nhấn nút Home start,
lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy.
4. Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao.
5. Chọn đồ gá(nên chọn eto), kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 gốc tọa
độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng góc trái trên bên phải chi tiết).
Nút
đóng
cửa
máy
Nút chọn
gốc tọa độ
phôi, vị trí
phôi,vòi làm
mát, dạng
đồ gá.
Nút chọn
dao
Bảng điều
khiển 1.
Bảng điều
khiển 2.
Biểu tượng
điểm không
của chi tiết
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng CNC: Swansoft CNC simulation - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng CNC: Swansoft CNC simulation - Người đăng: Nguyen Van Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng CNC: Swansoft CNC simulation 9 10 757