Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEKLA

Được đăng lên bởi Buon Qua Buon Qua
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1660 lần   |   Lượt tải: 8 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEKLA
Tekla Structures 10.0
VERSION 10.0
February 13, 2004
NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2004.
Copyright © 2004 Tekla Corporation
NỘI DUNG:
1 Basic Modeling / Mô hình cơ bản
Starting Tekla Structures / Kh?i ??ng Xsteel
Create a New Model - BasicModel1 / Tạo 1 mô hình mới - Basicmodel1
Create Grids / Tạo đường lưới
Create Plane Views along Grid Lines / Tạo hình chi?u trn cc m?t
Create Steel Members / Tạo các móng
Column Footing / Móng cột
Foundations for Silos - Parametric Profiles / Móng cho Silo - thông số định
dạng.
Create Steel Members / Tạo các phần tử thép
Columns / Cột
Silos / Si-lô
Level 3850 Beams / Dầm cao độ 3850
Copy Beams to Upper Levels / Sao chép dầm lên cao độ cao hơn
Level 13400 Beams / Dầm cao độ 13400
Bracing / Hệ giằng
Create Concrete Members / Tạo các phần tử btông
Concrete Hollow Core Slabs / Tấm sàn bêtông lõi rỗng
Copy Concrete Hollow Core Slabs to Levels 7350 and 3850 / Sao chép tấm
bêtông rỗng đến cao độ 7350 và 3850
Concrete Slab / Sàn Bê tông

1.

Mô hình cơ bản

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những chức năng cơ bản của Tekla : làm thế nào
tạo ra 1 mẫu mô hình 3D mới, làm thế nào tạo ra những đường lưới, xem đường lưới và
các phần tử trong kết cấu. Nhiệm vụ của bài học này đem lại như biểu diễn bên dưới.

1.1 Khởi động Xsteel
Bắt đầu với cấu trúc Tekla
Để vào Tekla, nhấp chuột vào cửa sổ có nút Start. Thông qua các bước Program ' Tekla
Structure ' Singleuser ' Tekla structures enu Europe. Chúng ta sẽ đến cấu trúc Tekla theo
tiêu chuẩn Châu âu dùng ngôn ngữ tiếng anh.

Khi giao diện sử dụng được mở. Đầu tiên, hầu hết các lựa chọn trong dang bạ (menu) và
tất cả các biểu tượng có màu xám được hiểu rằng chúng chưa được kích hoạt. Khi bạn
mở 1 mô hình có sẵn hoặc tạo 1 mô hình mới thì các biểu tượng và các danh ba (menu)
lựa chọn lệnh mới bắt đầu hoạt động.

1.2
Tạo 1 mô hình mới - Basic Model 1
Để bắt đầu với mô hình mới, đầu tiên bạn cần tạo ra 1 mô hình dữ liệu trống với 1 cái tên.
Trong bài học này ta dùng tên Basic Model 1.
Khởi động mô hình mới
1. Lựa chọn File  New…. bằng cách kéo các chức năng trong trình đơnxuống hoặc kít
từ biểu tượng New trong thanh công cụ Standard để mở hộp thoại Newmodel.
2. Ở góc bên trái thấp hơn của hộp thoại, Tekla đề ghị tên mô hình mới cho mô hình.
Đường dẫn đầy đủ dẫn đến thư mục này được biểu diễn trong 1 vùng của hộp thoại này.

3. Kít chuột vào phía sau tên đường dẫn, ví dụ : C:\TeklastructuresModels\ và thay tên
New Model bằng tên BasicModel1. Đánh dấu tít vào ô tr...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEKLA
Tekla Structures 10.0
VERSION 10.0
February 13, 2004
NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2004.
Copyright © 2004 Tekla Corporation
NỘI DUNG:
1 Basic Modeling / Mô hình cơ bản
Starting Tekla Structures / Kh?i ??ng Xsteel
Create a New Model - BasicModel1 / Tạo 1 mô hình mới - Basicmodel1
Create Grids / Tạo đường lưới
Create Plane Views along Grid Lines / Tạo hình chi?u trn cc m?t
Create Steel Members / Tạo các móng
Column Footing / Móng cột
Foundations for Silos - Parametric Profiles / Móng cho Silo - thông số định
dạng.
Create Steel Members / Tạo các phần tử thép
Columns / Cột
Silos / Si-lô
Level 3850 Beams / Dầm cao độ 3850
Copy Beams to Upper Levels / Sao chép dầm lên cao độ cao hơn
Level 13400 Beams / Dầm cao độ 13400
Bracing / Hệ giằng
Create Concrete Members / Tạo các phần tử btông
Concrete Hollow Core Slabs / Tấm sàn bêtông lõi rỗng
Copy Concrete Hollow Core Slabs to Levels 7350 and 3850 / Sao chép tấm
bêtông rỗng đến cao độ 7350 và 3850
Concrete Slab / Sàn Bê tông
1. Mô hình cơ bản
Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những chức năng cơ bản của Tekla : làm thế nào
tạo ra 1 mẫu mô hình 3D mới, làm thế nào tạo ra những đường lưới, xem đường lưới và
các phần tử trong kết cấu. Nhiệm vụ của bài học này đem lại như biểu diễn bên dưới.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEKLA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEKLA - Người đăng: Buon Qua Buon Qua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEKLA 9 10 368