Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm topo

Được đăng lên bởi trandoan6789
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1595 lần   |   Lượt tải: 1 lần
!

"# $%

& '

"

!" #

$

%&' ( )

# $ %&
*+ , -

" #

$

%&' (

!/
67" " # 89 4:
; < 4: =

$
3
24
"4
- 71
>?

'(

0 1, 23 4

5 -/

5 -/
-/

*

. /
/

0 1

2
2
2
2
2

5 6/
5 6

*

*
: ;
* =(
%6
; ( <*

<*

2
"
.

2
: <
2
?9 @ + 5 6
2 2 BC: <
2 " D+ &+ <*
2 " =(
<*
2 - G1+ <*
/

>
A
A
E
F

)

" H
9
6
"24+ .
I
""4+ .
*
"+ D+
" > JK L 'L
" A JK L
& I
" E JK MN
O <*
" P 3,
Q+ .
E F! = G

*
*

* 6 @" 1A 4

B9 4:C D

,

"
.

5)

89
89
23

!
) *+

2
2
>
>
>

5 -/

.

-0-

!

A

0 1, 23 4

H< -I -5!

D

J

; < 4: H< -I

J

RS

# $ %&

?9 @
$ . '( )
23
. '(
" Q
: ;
- JK
MT
> Q /9
&

F +

A
A
E
E
P
2F
2F

F

)
9

6 @" 1A 4

*

H I: '(
G ! '(

)
)

2
2

* K7/ /"/4/

*

2 3U .
L V D+ W X Y
2 D+ W X Y Z 4 [
2 2 R 9 <+ D+ \
2 2 G1+ 3 :
?
2" 3
] X3
:
?[
I 10 -5!

" 4 %&
" D+ 0
" 2 D+ '(
E < -I -5!

- 7
- 3
-23
-"3

O
D+
0

D

ZB H [

2
22
22
2"
2"

HL -#

=N

,-

, .

()) )* +

)

,-

, .

()) )* +

)

,-

, .

()) )* +

)

,-

, .

D+ ^

D

.
I D+
,
) *+ ,

. B9 4: H< -I

JM

)

0

D+ U
) # /_
'( ) *+
/
'(

> H` '(
> 3 '(
> 2 JK 0

()) )* +

)
) a b O <MN
D+ O <MN
0 1, 23 4

A
?9 %&
A H I %&
E Y+ / \
P3 ,

>I 10 O5!

D

+
# $ %&
) # *+
O # $ %&
8) # 7*+ ,

-1-

,

P JK '( ) / 9 <+
P G1+ 0
P24
0
D+ O '( ) *+
P " JK MN
c
P- Q /9
&
P > 3, %
, d
P>
?9
! 6 H7 E
P

Q

4: H N -

H< -I -5!

J 4+ . 3 I
J 3, / (
J 2 3,
9 <c
J"3
9
O
J+
J>H
P 6

R

J
J

,

O
&

@ S

?9 @ %&
4 !?

.

9

D

)

,-

, .

()) )* +

)

,-

, .

()) )* +

)

,-

, .

'! /e

Q+ . 0 ' S

$ 19 2T

-R

+ 4 H FF>
I d ?b D %f
!

U T 4T

g h

()) )* +

: '( ) *+ ,
?9 @ +
f ,

D %f

FF2

-2-

! "#
7h?
) *+

M
%i D %f
a+ : j
b kg j
b ,
T:
, X 6 % l </ + % +%+ <+
+::
6< <+ 6% 5 m+<6
. ;
f: j
b %]
9 CD o
%U
d ( o '( ) *+ ,
6 d :
% 3@
f 7*+ ,
H ?c
; <MN '+
g c '(
!
+?
<
FF>
p ?9
M
%i
? %]
<` *+V '( )V
Q 0 1
# '( b l % m H3 : j
b
) Q+
Yq 3 3 qH
$% &
g j
b
r \ ^
! L : j
^
? ,

•

E

•

g6

J

+

'(
n
[ k
:V + 1 Ch?
X +? =. 3
MT :
&

9 'S

#

=Y

• "F

= s+
.

•

L

•

J4

"

• R ?S
^
? ,
A
F "tA>E
! L : j
b ^
• 8

b

• 8M

g6

<
+%

+
",

D %f

: j

b

• 8M
%i
8) # *+

D %f
,

g j

b

1

1: C

!"
,-

Y

: c '( - .

%i

01
Q o/S

JV ->

V 4= s+

L

J4

l Huql PEV l Huql H3V l Huql RV l Huql Gg

• g j
b
'( ) *%

/

K

#

Yq 3 3 qH
4 H FF>

+

B
Ch? %U

4 !?

'(

) *+

,

I d ?b

D %f

!

#$

( # +

D b^

#$
.

<

%
*

/0 1

&

'

(

)#

* "

, "
!

-3-

"""

#

I:

2. 3

04

"4 "5 ( 0
6
7
8k
. : j
b
v <
8
: j
b
w
! <
*+ , : f f I: '( )
) # *+ ,
1/ (
CD o
:V Ch? %U V CD o
d ( o '( ) *+
,
g j
b
(
;
O + /
K
:
S
x
.
'(...




 !"#$%&'



Hướng dẫn sử dụng phần mềm topo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm topo - Người đăng: trandoan6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm topo 9 10 718