Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 2: Tạo vùng chọn

Được đăng lên bởi phtri92
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với khái niệm vùng chọn (selection) trong PS.
Văn bản ảnh dùng trong bài này là hình một khối rubik tôi tìm thấy trên Flickr:
Hình 1

Khái niệm: Vùng chọn
Khi bạn mở một văn bản ảnh trong PS, bạn có thể thay đổi chỉnh sửa tất cả các pixel
của ảnh đó. Trong trường hợp bạn chỉ muốn chỉnh sửa một phần nh ất định của ảnh,
bạn cần phải tạo một vùng chọn xung quanh khu vực cần chỉnh sửa đó.
Trong PS có khá nhiều công cụ để tạo vùng ch ọn. chúng chia làm 3 nhóm c ơ b ản là
Marquee tools, Lasso tools và Quick selection tools. Bài h ọc này ch ủ y ếu để cho các
bạn mới học PS làm quen với một số công cụ tạo vùng ch ọn. N ếu b ạn cảm th ấy tự
tin về khả năng tạo vùng chọn của mình rồi, hãy bỏ qua bài này =)
Tôi xin nhấn mạnh: tạo vùng chọn chính xác là một kĩ năng cực kì quan tr ọng, vì vậy
đừng coi thường nó.

Các bạn có thể thấy là trên icon của một số công cụ trong bảng công c ụ có m ột d ấu
tam giác nhỏ ở góc dưới, dấu hiệu này có nghĩa là bên trong icon đó có m ột vài công
cụ khác nhau chứ không phải chỉ một công cụ. Mỗi khi thấy dấu tam giác đó, các bạn
có thể click chuột phải vào icon để hiện ra tòan bộ các công cụ:

Ngòai ra, tất cả các công cụ trong bảng công cụ đều có phím tắt. Gi ữ phím Shift
+ phím tắt tương ứng của công cụ sẽ cho phép bạn l ần l ượt ch ọn các công c ụ n ằm
bên dưới mà không cần click chuột phải vào. Trong bài h ọc này chúng ta s ẽ tìm hi ểu
các công cụ tạo vùng chọn của PS.
Giới thiệu: Marquee tool
Click vào icon

hoặc phím tắt M để chọn Rectangular Marquee tool. Công cụ này

có chức năng tạo vùng chọn hình chữ nhật/vuông. Ấn chu ột và kéo trên v ăn bản
ảnh, bạn sẽ thấy một hình chữ nhật với đường nét đứt xuất hiện. Đường nét đứt này
còn có một tên gọi hình ảnh hơn là “đàn kiến chạy” (marching ants) nh ưng để ngắn
gọn, tôi sẽ gọi nó là đường nét đứt. Khu vực nằm phía bên trong đường nét đứt là
vùng chọn.

Nếu giữ phím Shift và kéo chuột, PS sẽ tự động giữ tỉ lệ vùng chọn là một hình
vuông. Trong lúc đang kéo các bạn có th ể giữ phím Space bar để di chuyển vùng
chọn. Nếu giữ phím Alt và kéo chuột, vùng chọn sẽ được kéo từ trong ra thay vì từ
góc.
Giới thiệu: Brush tool
Brush tool, như tên gọi của nó là cây cọ. Trong tr ường hợp này chúng ta s ẽ s ử d ụng
brush tool để minh họa một chút về vùng ch ọn. Ấn vào

hoặc phím tắt B để

chọn brush tool. Khi đã chọn, click chuột phải vào văn bản ảnh, các bạn s ẽ thấy hiện
ra một bảng tùy chọn, ở đây chúng ta có thể chỉnh kích cỡ và nét c ọ, nh ưng hi ện gi ờ
những tùy...
Bây gi chúng ta s làm quen v i khái ni m vùng ch n (selection) trong PS.
V n b n nh dùng trong bài này là hình m t kh i rubik tôi tìm th y trênă Flickr:
Hình 1
Khái ni m: Vùng ch n
Khi b n m m t v n b n nh trong PS, b n có th thay i ch nh s a t t c các pixel ă đổ
c a nh ó. Trong tr ng h p b n ch mu n ch nh s a m t ph n nh t nh c a nh, đ ườ đị
b n c n ph i t o m t vùng ch n xung quanh khu v c c n ch nh s a ó. đ
Trong PS khá nhi u công c t o vùng ch n. chúng chia làm 3 nhóm c b n để ơ
Marquee tools, Lasso tools Quick selection tools. Bài h c này ch y u cho các ế để
b n m i h c PS làm quen v i m t s công c t o vùng ch n. N u b n c m th y t ế
tin v kh n ng t o vùng ch n c a mình r i, hãy b qua bài này =) ă
Tôi xin nh n m nh: t o vùng ch n chính xác là m t k n ng c c kì quan tr ng, vì v y ĩ ă
ng coi th ng nó.đừ ườ
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 2: Tạo vùng chọn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 2: Tạo vùng chọn - Người đăng: phtri92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 2: Tạo vùng chọn 9 10 528