Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn - Sử dụng Pro Engineer 5.0 (Môi trường 2D Sketch)

Được đăng lên bởi trong-tran
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5610 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Hướng dẫn - Sử dụng Pro Engineer 5.0 (Môi trường 2D Sketch)
Sau khi khởi động Pro engineer wildfire 5.0 ta chọn Flie-New ta thấy hộp thoại New xuất hiện chon Sketch

Nhấp ok
Sau đây mình xin giới thiệu từng lệnh cho các bạn hiểu rõ
Vẽ đoạn thẳng
-Lệnh Line: Chọn Sketch-Line-Line
Lệnh line dùng để vẽ các đoạn thẳng qua 2 điểm. Sau khi gọi lệnh ta nhấp chọn 2 điểm tùy ý để xác định
đường thẳng. Kết thúc lệnh nhấp chuột giữa.
-Lệnh Line Tangent: Chọn Sketch-Line-Line Tangent
Lệnh này dùng để vẽ đường thẳng tiếp xúc với 2 đối tượng cho trước mà nó sẽ tiếp xúc. Sau khi gọi lệnh ta
nhấp vào 2 đối tượng đó.
-Lệnh Centerline: Chọn Sketch-Line-Centerline
lệnh Centerline dùng để vẽ đường tâm. Nó thường được sử dụng trong các lệnh như Mirror, Revolve... và nó
không tham gia vào quá trình tạo hình.

Vẽ hình chữ nhật
Lệnh Rectangle: Chọn Sketch>Rectangle>Rectnagle
Lệnh Rectangle dùng để vẽ hình chữ nhật. Sau khi gọi lệnh ta nhấp chọn 2 điểm để xác định chiều dài và
rộng HNC và các cạnh của HCN có phương nằm ngang và thẳng đứng
-Lệnh Sland Rectangle: Chọn Sketch>Rectangle>Sland Rectangle
Lệnh này dùng để vẽ hình chữ nhật nhưng các cạnh có phương bất kì
-Lệnh Parallelogram: Chọn Sketch>Rectangle>Parallelogram
Lệnh này dùng để vẽ hình bình hành

Vẽ đường tròn
-Lệnh Circle: Chọn Sketch-Circle-Center ang Point
Lệnh Circle dùng để vẽ đường tròn bằng cách xác định tâm và bán kính. Sau khi gọi lệnh ta nhấp điểm thứ
nhất xác định tâm, điểm thứ hai xác định bán kính.
-Lệnh Concentric Circle: Chọn Sketch-Circle-Concentric Circle
Lệnh Concentric Circle dùng để vẽ các đường tròn đồng tâm với đường tròn hoặc cung tròn có sẵn. Sau khi
gọi lệnh ta nhấp chọn đường tròn hay cung tròn có sẵn đó rồi nhấp chọn 1 điểm để xác định bán kính
-Lệnh 3 Tangent Circle: Chọn Sketch-Circle-3 Tangent Circl
Lệnh 3 Tangent Circle dùng để vẽ đường tròn tiếp xúc với 3 đối tượng. Sau khi gọi lệnh ta nhấp chọn 3 đối
tượng đó
-Lệnh 3 Point Circle: Chọn Sketch-Circle-3 Point
Lệnh 3 Point Circle dùng để vẽ đường tròn qua ba điểm. Sau khi gọi lệnh ta nhấp 3 điểm để xác định đường
tròn

Vẽ cung tròn
-Lệnh 3 Point Arc: Chọn Sketch-Arc-3 Point
Lệnh 3 Point Arc dùng để vẽ cung tròn bằng cách xác định 3 điểm. Sau khi gọi lệnh ta nhấp 3 điểm để xác
định cung tròn
-Lệnh Concentric Arc: Chọn Sketch-Arc-Concentric
Lệnh Concentric Arc dùng để vẽ các cung tròn đồng tâm với đường tròn hoặc cung tròn có sẵn. Sau khi gọi
lệnh ta nhấp chọn đường tròn hay cung tròn có sẵn đó rồi nhấp chọn 2 điểm đầu và cuối để xác định cun...
Hướng dẫn - Sử dụng Pro Engineer 5.0 (Môi trường 2D Sketch)
Sau khi khởi động Pro engineer wildfire 5.0 ta chọn Flie-New ta thấy hộp thoại New xuất hiện chon Sketch
Nhấp ok
Sau đây mình xin giới thiệu từng lệnh cho các bạn hiểu rõ
Vẽ đoạn thẳng
-Lệnh Line: Chọn Sketch-Line-Line
Lệnh line dùng để vẽ các đoạn thẳng qua 2 điểm. Sau khi gọi lệnh ta nhấp chọn 2 điểm tùy ý để xác định
đường thẳng. Kết thúc lệnh nhấp chuột giữa.
-Lệnh Line Tangent: Chọn Sketch-Line-Line Tangent
Lệnh này dùng để vẽ đường thẳng tiếp xúc với 2 đối tượng cho trước mà nó sẽ tiếp xúc. Sau khi gọi lệnh ta
nhấp vào 2 đối tượng đó.
-Lệnh Centerline: Chọn Sketch-Line-Centerline
lệnh Centerline dùng để vẽ đường tâm. Nó thường được sử dụng trong các lệnh như Mirror, Revolve... và nó
không tham gia vào quá trình tạo hình.
Hướng dẫn - Sử dụng Pro Engineer 5.0 (Môi trường 2D Sketch) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn - Sử dụng Pro Engineer 5.0 (Môi trường 2D Sketch) - Người đăng: trong-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hướng dẫn - Sử dụng Pro Engineer 5.0 (Môi trường 2D Sketch) 9 10 830