Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng SAP2000 v14

Được đăng lên bởi Nhật Phi
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tr−êng ®¹i häc thuû lîi
Khoa c«ng tr×nh
Bé m«n kÕt cÊu c«ng tr×nh

====o0o====

H−íng dÉn sö dông

SAP2000
(Version 12.0.0)

Biªn so¹n: Ths. Hång TiÕn Th¾ng

Hµ Néi - 01/2010

PhÇn I

KiÕn thøc c¬ b¶n

Tr−êng §HTL - Bé m«n KÕt cÊu c«ng tr×nh

H−íng dÉn sö dông SAP2000

Bµi 1 : Më ®Çu – c¸c qui −íc c¬ b¶n
I. Giíi thiªu:
-

SAP 2000 (Structural Analysis Program) ra ®êi vµo n¨m 1998 (Version 6.11) – §H
Avenue – Mü.

-

C¸c phiªn b¶n cña SAP 2000 : + Nonlinear Version : phiªn b¶n phi tuyÕn.
+ Standard Version : phiªn b¶n chuÈn.
+ Plus Version : phiªn b¶n n©ng cao.
+ Education Version : phiªn b¶n dµnh cho häc tËp.

- SAP 2000 dùa vµo c¸c phÇn tö mÉu nh−: pt thanh, pt vá... ®Ó m« t¶ c¸c d¹ng kÕt cÊu.
-

SAP 2000 tiÕn hµnh ph©n tÝch kÕt cÊu dùa theo ph−¬ng ph¸p PTHH (dùa vµo m« h×nh
t−¬ng thÝch), t×m ra chuyÓn vÞ t¹i c¸c ®iÓm nót cña c¸c phÇn tö, tõ ®ã tÝnh ®−îc néi lùc,
øng suÊt..v...v..cña phÇn tö.

-

Kh¶ n¨ng cña SAP2000:

+ TÝnh n¨ng giao tiÕp: dÔ sö dông, dÔ m« t¶ c¸c d¹ng kÕt cÊu, söa ®æi-in Ên thuËn tiÖn...
KÕt qu¶ tÝnh to¸n cã thÓ xem trùc tiÕp trªn mµn h×nh hay ®äc ë d¹ng v¨n b¶n.
+ Kh¶ n¨ng tÝnh to¸n-thiÕt kÕ:

- TÝnh to¸n x¸c ®Þnh øng suÊt – néi lùc cña kÕt cÊu.
- T¶i träng cã thÓ lµ tÜnh t¶i, ho¹t t¶i, nhiÖt ®é...
- ThiÕt kÕ KCBTCT theo c¸c tiªu chuÈn: BS, ACI,
AASHTO, CSA, EUROCODE, NZS.
- Gi¶i c¸c bµi to¸n kiÓm tra kÕt cÊu thÐp theo c¸c tiªu
chuÈn: BS, AISC, EUROCODE, CISC, AASHTO.

-

C¸c File d÷ liÖu:
*.SDB : file d÷ liÖu chÝnh.
*.S2k: file d÷ liÖu d−íi d¹ng text, cã thÓ dïng c¸c phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n ®Ó t¹o d÷
liÖu hoÆc söa ch÷a.
*.OUT, *.TXT : file d÷ liÖu chøa c¸c kÕt qu¶ ®−îc xuÊt ra.

II. Giao diÖn:
- HÖ thèng menu (Menu bar): File Edit View Define Draw Select ...
- HÖ thèng thanh c«ng cô ( Tool bar) : ..........
- C¸c cöa sæ hiÓn thÞ: cã thÓ hiÓn thÞ tõ 1÷4 cöa sæ cïng mét lóc.
- Thanh tr¹ng th¸i + hép ®¬n vÞ chuÈn:
§Ó x©y dùng m« h×nh kÕt cÊu vµ thùc hiÖn tÝnh to¸n ®−îc nhanh chãng cÇn sö dông kÕt hîp
hÖ thèng Menu, hÖ thèng c¸c thanh c«ng cô...

PhÇn I: KiÕn thøc c¬ b¶n

1

Tr−êng §HTL - Bé m«n KÕt cÊu c«ng tr×nh

H−íng dÉn sö dông SAP2000

III. Tr×nh tù gi¶i bµi to¸n kÕt cÊu b»ng phÇn mÒn SAP2000:
1. X¸c ®Þnh hÖ ®¬n vÞ.
2. T¹o c¸c ®−êng l−íi.
3. X©y dùng c¸c m« h×nh kÕt cÊu.
4. §Þnh nghÜa vµ g¸n c¸c thuéc tÝnh cho ®èi t−îng:
+ VËt liÖu
+ TiÕt diÖn
+ §iÒu kiÖn biªn
+ T¶i träng
+ Tæ hîp t¶i träng
5. Thùc hiÖn tÝnh to¸n ( ch¹y ch−¬ng tr×nh).
6. Xem, biÓu diÔn, xuÊt kÕt qu¶.

•

X¸c ®Þnh c¸c sè liÖu ®Çu vµo:

•

X¸c ®inh c¸c yªu cÇu ...
Tr−êng ®¹i häc thuû lîi
Khoa c«ng tr×nh
Bé m«n kÕt cÊu c«ng tr×nh
====o0o====
H−íng dÉn sö dông
H−íng dÉn sö dôngH−íng dÉn sö dông
H−íng dÉn sö dông
SAP2000
(Version 12.0.0)
Biªn so¹n: Ths. Hång TiÕn Th¾ng
Hµ Néi - 01/2010
Hướng dẫn sử dụng SAP2000 v14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng SAP2000 v14 - Người đăng: Nhật Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng SAP2000 v14 9 10 962