Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng spss

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Nam
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SPSS
CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
I/ Giới thiệu về SPSS

SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một chương trình
máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê. SPSS được sử dụng rộng rãi trong công
tác thống kê kinh tế - xã hội.
Thế hệ đầu tiên của SPSS được đưa ra từ năm 1968 và mới nhất là thế hệ 18 được giới
thiệu từ tháng 8 năm 2009, có cả phiên bản cho các hệ điều hành Windows, Mac, và
Linux / Unix.
SPSS được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu thị trường, nghiên cứu y khoa, công ty
điều tra, chính phủ, các nhà nghiên cứu giáo dục và những lĩnh vực khác. Một số phần
mềm có chức năng thống kê khác như Microsoft Office Excel, STATA, SAS,
Eviews…
Các chức năng cơ bản:
* Thống kê mô tả (Descriptive statistics): tần số (Frequencies), các loại bảng số liệu
tổng hợp (Cross tabulation, Explore, Descriptive Ratio Statistics)
* Thống kê 2 biến số (Bivariate statistics): trung bình (Means), T-test, ANOVA,
tương quan (bivariate, partial, distances), kiểm định phi tham số (Nonparametric tests)
* Dự báo (Prediction): hồi quy (regression), phân tích nhân tố (Factor analysis),
cluster analysis (two-step, K-means, hierarchical), biệt thức (Discriminant).
Ưu điểm: dễ sử dụng, hỗ trợ thao tác thông qua menu kéo thả và câu lệnh, các bảng
biểu, báo cáo được trình bày đẹp, linh hoạt.
Tập tin nhập liệu SPSS có đuôi mở rộng .sav, tập tin bảng biểu chứa kết quả có đuôi
mở rộng .spv.
Lưu ý khi cài đặt SPSS đối với bản PASW Statistics 18 (crack)
1) Run Setup/setup.exe
2) Single user license

Bộ môn Toán-Thống kê kinh tế - ĐH Kinh tế-Luật

1

Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu

3) Enter no serial number and install

4) In the end uncheck "Register with spss.com"

Bộ môn Toán-Thống kê kinh tế - ĐH Kinh tế-Luật

2

Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu

5) Close License Authorization Wizard

6) Copy content of EQX to install dir

Bộ môn Toán-Thống kê kinh tế - ĐH Kinh tế-Luật

3

Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu

Choose “Yes” to replace files
7) Run
II/ Thang đo, thu thập và mã hóa dữ liệu
1. Thang đo
Dữ liệu nghiên cứu có thể phân chia thành 2 loại chính là dữ liệu định tính và dữ
liệu định lượng.
Các dữ liệu này được thu thập bằng 4 thang đo cơ bản được thể hiện trên sơ đồ
như sau:

Bộ môn Toán-Thống kê kinh tế - ĐH Kinh tế-Luật

4

Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu
Dữ liệu

Dữ liệu định tính

Thang đo danh nghĩa

Thang đo thứ bậc

Dữ liệu định lượng

Thang ...
Hướng dn s dng SPSS cho người mi bt đầu
B môn Toán-Thng kê kinh tế - ĐH Kinh tế-Lut
1
HƯỚNG DN S DNG SPSS
CHO NGƯỜI MI BT ĐẦU
I/ Gii thiu v SPSS
SPSS (viết tt ca Statistical Package for the Social Sciences) mt chương trình
máy tính phc v công tác phân tích thng kê. SPSS được s dng rng rãi trong công
tác thng kê kinh tế - xã hi.
Thế h đầu tiên ca SPSS được đưa ra t năm 1968 và mi nht là thế h 18 được gii
thiu t tháng 8 năm 2009, có c phiên bn cho các h điu nh Windows, Mac, và
Linux / Unix.
SPSS được s dng bi các nnghiên cu th trường, nghiên cu y khoa, công ty
điu tra, chính ph, các nhà nghiên cu giáo dc và nhng lĩnh vc khác. Mt s phn
mm chc năng thng khác như Microsoft Office Excel, STATA, SAS,
Eviews…
Các chc năng cơ bn:
* Thng t (Descriptive statistics): tn s (Frequencies), các loi bng s liu
tng hp (Cross tabulation, Explore, Descriptive Ratio Statistics)
* Thng 2 biến s (Bivariate statistics): trung bình (Means), T-test, ANOVA,
tương quan (bivariate, partial, distances), kim định phi tham s (Nonparametric tests)
* D báo (Prediction): hi quy (regression), phân tích nhân t (Factor analysis),
cluster analysis (two-step, K-means, hierarchical), bit thc (Discriminant).
Ưu đim: d s dng, h tr thao tác thông qua menu kéo th câu lnh, các bng
biu, báo cáo được trình bày đẹp, linh hot.
Tp tin nhp liu SPSS đuôi m rng .sav, tp tin bng biu cha kết qu đuôi
m rng .spv.
Lưu ý khi cài đặt SPSS đối vi bn PASW Statistics 18 (crack)
1) Run Setup/setup.exe
2) Single user license
hướng dẫn sử dụng spss - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng spss - Người đăng: Nguyễn Trường Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng spss 9 10 663