Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng subversion

Được đăng lên bởi nakata29071
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SUBVERSION (SVN)
Giới thiệu.
Hệ thống SVN () là một hệ thống quản lý phần tài nguyên của một dự
án. Hệ thống có khả năng tự cập nhật, so sánh và kết hợp tài nguyên mới vào phần tài nguyên
cũ.
Bắt đầu từ trang 2 là hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm TortoiseSVN
() là client tốt nhất của hệ thống SVN.
Các chức năng mà các bạn cần quan tâm nhất là chức năng Commit – để đưa các dữ liệu của
các bạn lên thư mục dự án (chú ý là mỗi lần các bạn đưa lên thì sẽ là một phiên bản (revision)
của dự án nên các bạn chỉ nên đưa lên server một khi đã hoàn thành cơ bản chạy được một
tính năng nào đó không có lỗi để tránh trường hợp có người khác update về chạy bị lỗi ở phần
của các bạn mà chương trình không chịu chạy, như vậy rất nguy hiểm). Và tính năng thứ 2, là
update, để cập nhập tài nguyên của dự án, phần mềm sử tự so sánh mã nguồn từ server và
của các bạn và tìm ra chỗ nào khác sẽ tự động nối (merge) vào mã nguồn của các bạn đảm
bảo không bị lỗi). Các bạn mỗi khi commit khuyến khích nên update xong rồi hãy update để
tránh tình trạng bị lỗi.
Hướng dẫn ở dưới chỉ có hướng dẫn vài tính năng cơ bản, các bạn nên đọc thêm phần hướng
dẫn của tortoiseSVN để biết thêm nhiều tính năng rất mạnh của nó hoặc khi có vấn đề gì về lỗi
conflic có thể mail về cho trưởng nhóm để nhận được hướng dẫn.
Tùy theo tình hình của mỗi dự án mà nhóm quản lý sẽ cấp user để các bạn tham gia dự án.
Các bạn sẽ nhận được username và password và url đường dẫn đến thư mục của dự án trên
mạng.

1

Hướng dẫn sử dụng Subversioning (SVN) dựa trên TortoiseSVN client.
Mục tiêu chính của SVN :
Quản lý các phiên bản của một file nào đó (bất kỳ là file text, binary,...) vào server SVN. Quá
trình kiểm tra sẽ được SVN sẽ kiểm tra tại 2 nơi
1. Thư mục dự án (Nơi thực hiện dự án).
2. Thông tin dự án được lưu trữ trên server.
khi kiểm tra file hiện hành có sự thay đổi so với trên server SVN là SVN sẽ tạo một phiên bản
mới lưu lại(khi người dùng update -> commit). Việc quản lý phiên bản sẽ giúp việc phục hồi lại
các version trước đó dể dàng mà không cần phải lưu backup tùm lum mà không biết cái nào
trước cái nào sau ... Khi lưu từng phiên bản sẽ cho phép lưu kèm theo các thông tin liên quan
như ...ai là người thay đổi , thay đổi chổ nào, thay đổi cái gì ... giúp cho việc quản lý source
nguồn một các rõ ràng. Việc lưu trử version SVN sự dụng các thuật toán so sánh và chỉ lưu trữ
các thành phần khác nhau của mỗi verision nên...
1
HƯỚNG DN S DNG PHN MM SUBVERSION (SVN)
Gii thiu.
H thng SVN (http://subversion.tigris.org/) là một h thng quản lý phần tài nguyên của mt d
án. Hệ thống có khả năng tự cp nht, so sánh và kết hp tài nguyên mới vào phn tài nguyên
cũ.
Bắt đầu t trang 2 là hướng dn s dụng các chức năng cơ bản ca phn mm TortoiseSVN
(http://tortoisesvn.net/) là client tt nht ca h thng SVN.
Các chức năng mà các bạn cần quan tâm nhất là chức năng Commit – để đưa các dữ liu ca
các bạn lên thư mc d án (chú ý là mi lần các bạn đưa lên thì sẽ là một phiên bản (revision)
ca d án nên các bạn ch nên đưa lên server mt khi đã hoàn thành cơ bản chạy đưc mt
tính năng nào đó không có lỗi để tránh trường hp có nời khác update về chy b li phn
của các bạn mà chương trình không chu chạy, như vậy rt nguy hiểm). Và tính năng thứ 2, là
update, để cp nhập tài nguyên của d án, phần mm s t so sánh mã nguồn t server và
của các bạn và tìm ra chỗ nào khác sẽ t đng nối (merge) vào mã ngun của các bạn đảm
bảo không bị lỗi). Các bạn mi khi commit khuyến khích nên update xong rồi hãy update để
tránh tình trạng b li.
Hướng dn i ch có hướng dẫn vài tính năng cơ bản, các bạn nên đọc thêm phần hướng
dn của tortoiseSVN để biết thêm nhiều tính năng rất mnh của hoặc khi có vấn đề gì về li
conflic có thể mail v cho trưởng nhóm để nhận được hưng dn.
Tùy theo tình hình ca mi d án mà nhóm qun lý s cp user đ các bn tham gia d án.
Các bn s nhn được username và password và url đường dn đến thư mc ca d án trên
mng.
Hướng dẫn sử dụng subversion - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng subversion - Người đăng: nakata29071
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng subversion 9 10 732