Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng UPS

Được đăng lên bởi thanggimme.phan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 2 lần
+++

Kết nối thiết bị của bạn với UPS

Nơi đặt thiết bị
UPS chỉ được đặt trong nội thất, không
được bọc kín các bộ phận bên trong của

Thunder Shield
Sổ tay hướng dẫn sử
dụng

nó.
Xin cài đặt thiết bị trong môi trường an
toàn, tránh xa sức nóng quá mức hoặc
quá ẩm thấp.

Đối với loại UPS có đầu cắm loại US: kết nối dây dẩn điện của thiết bị máy tính của bạn
vào trong đầu ra của UPS
Đối với loại UPS có đầu cắm IEC, được trình bày trong hình minh họa, dùng phích cắm
điện của máy tính kết nối với UPS rồi kết nối UPS đến ổ cắm trên tường.Dùng phích cắm
đã được cung cấp cùng với UPS để kết nối máy tính của bạn đến một trong đầu ra của
UPS (mục 1.5 trong bản vẽ mặt sau Panel bên dưới).

Trước hết nạp năng lượng
cho UPS
Pin đã được nạp đầy tại nhà máy. Tuy
nhiên, đề nghị nên nạp lại pin ít nhất 8
giờ trước khi sử dụng UPS, do trong
quá trình vận chuyển hoặc lưu kho
trong thời gian dài gây mất năng lượng,
để nạp lại pin, cắm phích cắm điện củaUPS vào trong ổ cắm điện.

Khởi động UPS
Để khởi động UPS xin nhấn nút nguồn điện trong 3 giây. Nhấn nhanh nút nguồn điện dưới
chế độ bình thường sẽ bật chức năng tự kiểm tra. Nhấn nhanh nút nguồn điện trong chế độ
dự phòng sẽ bật /tắt chức năng Slience. Hơn nữa, nút nguồn điện có thể được sử dụng như
một công tắc bật/tắt chính đối với thiết bị của bạn bằng cách để thiết bị của bạn kết nối với
UPS và bật công tắt. Để tắt UPS, xin nhấn nút nguồn điện trong vòng 3 giây.

Mặt trước và sau panel

Chức năng tự tắt khi không tải
Với đặc điểm tiết kiệm năng lượng, trong khi UPS đang ở chế độ dự
phòng, nếu không có thiết bị được kết nối nào đang hoạt động, UPS sẽ
**)

tự động tắt. Một khi có nguồn điện trở lại bình thường, nó sẽ tự động
khởi động lại. Bạn có thể tắt chức năng “tự tắt khi không tải” này bằng
cách nhấn nút nguồn điện của công tắt tắt của UPS cho đến khi nghe hai
tiếng kêu bip.

Đèn tín hiệu mặt trước Panel (chỉ thị trạng
thái UPS)

1.1 Nút nguồn điện
1.2 Cổng RS-232*)

1.5 Đầu ra UPS
1.6 Đầu ra ngăn chặn điện áp vượt mức
bình thường**)
*)
1.3 Cổng Phone/LAN
1.7 Công tắc bảo vệ mạch điện đầu vào
1.4 Đầu vào
1.8 Cầu chì điện
____________________________________________
*)TS-B mẫu mã
**) đầu ra pin dự phòng cho TS1700(B) (110V/120V) /
TS2250(B) (110V/120V/220V/230V/240V)

Chế độ điện nguồn

Chế độ ắcquy

Lỗi

Khi đèn tín hiệu vẫn sáng và không kêu, UPS ở
chế độ bình thường và đang cung cấp nguồn
điện cho thiết bị của bạn. UPS sẽ tiếp tục lọc
dòng điện tạp và bảo vệ khi điện áp vượt quá
mức bình thường....
+++
**)
Nơi đặt thiết b
UPS ch được đặt trong ni tht, không
được bc kín các b phn bên trong ca
nó.
Xin cài đặt thiết b trong môi trường an
toàn, tránh xa sc nóng quá mc hoc
quá m thp.
Trước hết np năng lượng
cho UPS
Pin đã được np đầy ti nhà máy. Tuy
nhiên, đề ngh nên np li pin ít nht 8
gi trước khi s dng UPS, do trong
quá trình vn chuyn hoc lưu kho
trong thi gian dài gây mt năng lượng,
để np li pin, cm phích cm đin ca
UPS vào trong cm đin.
Kết ni thiết b ca bn vi UPS
Đối vi loi UPS có đầu cm loi US: kết ni dây dn đin ca thiết b máy tính ca bn
vào trong đầu ra ca UPS
Đối vi loi UPS có đầu cm IEC, được trình bày trong hình minh ha, dùng phích cm
đin ca máy tính kết ni vi UPS ri kết ni UPS đến cm trên tường.Dùng phích cm
đã được cung cp cùng vi UPS để kết ni máy tính ca bn đến mt trong đầu ra ca
UPS (mc 1.5 trong bn v mt sau Panel bên dưới).
Khi động UPS
Để khi động UPS xin nhn nút ngun đin trong 3 giây. Nhn nhanh nút ngun đin dưới
chế độ bình thường s bt chc năng t kim tra. Nhn nhanh nút ngun đin trong chế độ
d phòng s bt /tt chc năng Slience. Hơn na, nút ngun đin có th đưc s dng như
mt công tc bt/tt chính đối vi thiết b ca bn bng cách để thiết b ca bn kết ni vi
UPS và bt công tt. Để tt UPS, xin nhn nút ngun đin trong vòng 3 giây.
Khuyến cáo
KHÔNG CM MÁY IN LA-DE VÀO UPS BI VÌ CHÚNG TIÊU
HAO ĐIN RT NHIU
Trình t thay thế cu chì
(Lưu ý: ch s dng cho thiết b 220V/230V/240V)
1. S dng cái tua-vít dùng cho loi c có rãnh để ly cái kp cu chì ra
2. Ly cu chì đã hng ra khi cái kp cu chì
3. S dng tua-vít để đẩy cu chì d b ra khi cái kp
4. Đặt cu chì d b vào trong cái kp
5. Đẩy cái kp cu chì tr vào cái cm đin
6. Theo trình
t
m
UPS
Trình t thay thế pin
Lưu ý: Theo trình t này để thay thế pin mt cách an toàn. Tuy nhiên, tia la đin nh có th s xy
ra trong sut quá trình x lý, đây là vic bình thường.
1. Tt UPS và rút phích cm ra khi cm đin trên tường
2. Tháo g hai con c hai bên, cnh mt trước panel
3. Kéo nh mt phn phía trên ca mt trước panel cho đến khi nó tháo khóa
4. Đặt mt trước panel lên phía trên thiết b đang x lý, không kéo dây đin cho panel
5. Tháo g c cho v bc pin
6. S dng cái nhn được đặt pin để đẩy nh pin ra.
7. Tháo hai si dây dài đang kết ni t pin đến UPS
8. S dng si dây ngn để kết ni gia các cc pinđẩy pin mi vào ch.
9. Kết ni si dây dài đến pin mi, đảm bo rng si dây màu đỏ được kết ni vi phn đuôi ca
pin màu đỏ dưới và dây màu đen được kết ni vi phn đuôi ca pin màu đen trên.
10. Đóng v bc pin vào và lp các con c li ch cũ
11. Gn mt trước panel tr li ch cũ
12. Theo trình t khi động UPS
Mt trước và sau panel
1.1 Nút ngun đin 1.5 Đầu ra UPS
1.2 Cng RS-232
*)
1.6 Đầu ra ngăn chn đin áp vượt mc
bình thường
**)
1.3 Cng Phone/LAN
*)
1.7 Công tc bo v mch đin đầu vào
1.4 Đầu vào 1.8 Cu cđin
____________________________________________
*)TS-B mu mã
**) đầu ra pin d phòng cho TS1700(B) (110V/120V) /
TS2250(B) (110V/120V/220V/230V/240V)
Chc năng t tt khi không ti
Vi đặc đim tiết kim năng lượng, trong khi UPS đang chế độ d
phòng, nếu không thiết b đưc kết ni nào đang hot động, UPS s
t động tt. Mt khi có ngun đin tr li bình thường, nó s t động
khi động li. Bn có th tt chc năng “t tt khi không ti” này bng
cách nhn nút ngun đin ca công tt tt ca UPS cho đến khi nghe
hai
tiếng kêu bip.
Đèn tín hiu mt trước Panel (ch th trng
thái UPS)
Chế độ đin ngun
Khi đèn tín hiu vn sáng và không kêu, UPS
chế độ bình thường và đang cung cp ngun
đin cho thiết b ca bn. UPS s tiếp tc lc
dòng đin tp và bo v khi đin áp vượt quá
mc bình thường.
Chế độ cquy
Khi đèn tín hiu nhp nháy mi 2 giây mt ln
vi tiếng kêu bip, UPS đang cung cp đin t
c quy d phòng.
Li
Khi đèn tín hiu nháy nhanh và liên tc kêu bip,
điu đó cho biết UPS đang quá ti.
www.opti-ups.com
Thunder Shield
S tay hướng dn s
dng
hướng dẫn sử dụng UPS - Trang 2
hướng dẫn sử dụng UPS - Người đăng: thanggimme.phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng UPS 9 10 975