Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng xe CAPTIVA

Được đăng lên bởi Nakinada Pham
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 4262 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Híng dÉn sö
dông xe captiva
Cuèn s¸ch nµy ®îc biªn so¹n ra ®Ó gióp b¹n sö dông vµ b¶o dìng xe CHEVROLET mét c¸ch tèt nhÊt vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin
quan träng vÒ an toµn. Chóng t«i mong r»ng b¹n sÏ ®äc cuèn s¸ch nµy mét c¸ch cÈn thËn vµ tu©n theo nh÷ng chØ dÉn ®Ó gióp b¹n l¸i xe
mét c¸ch thó vÞ, an toµn vµ tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro ®¸ng tiÕc.
Khi mang xe tíi c¸c tr¹m b¶o hµnh cña VIDAMCO, b¹n sÏ ®îc phôc vô tËn t×nh, chu ®¸o vµ b¹n sÏ hoµn toµn hµi lßng vÒ chÊt lîng
phôc vô còng nh b¶o dìng söa ch÷a.
Chóng t«i còng v« cïng c¶m ¬n v× b¹n ®· lùa chän xe CHEVROLET vµ chóng t«i mong r»ng trong thêi gian tíi chóng t«i sÏ lµm tho¶
m·n c¸c yªu cÇu cña quý kh¸ch h¬n n÷a.
Cuèn s¸ch nµy lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu vµ b¹n h·y lu«n gi÷ nã theo xe cña b¹n.
C«ng ty « t« ViÖt nam – Daewoo. (VIDAMCO)
§Þa chØ: X· Tø hiÖp - Thanh tr× - Hµ néi
Tel: 84. 4. 8613310~9
Fax: 84. 4. 8611755
Website: www.vidamco.com.vn
Lêi nãi ®Çu
Hướng dẫn sử dụng xe CAPTIVA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng xe CAPTIVA - Người đăng: Nakinada Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng xe CAPTIVA 9 10 967