Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tekla

Được đăng lên bởi Dinhphuong Nguyen
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 2301 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TE
VI
KL
ET
A
NA ST
RU
M
ES
CT
E
U
LI
RE
CE
NS
E

KS. Nguyễn Tây Ninh
Engineering Department-PTSC M&C

Vũng Tàu, tháng 3/2010

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TEKLA STRUCTURE V15.0
 

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TEKLA STRUCTURE
(AÙp duïng cho Steel Detailing)
MUÏC LUÏC
PHAÀN I: THÖÏC HAØNH CHUNG
Chöông 1: Giôùi thieäu Tekla Structure V15.0
Chöông 2: Beam – Column – Plate
Chöông 3: Caùc leänh döïng hình caên baûn
Chöông 4: Maët phaúng laøm vieäc vaø caùc vaán ñeà lieân quan
Chöông 5: Connection
Chöông 6: Xuaát baûn veõ vaø in aán
PHAÀN II: QUY TRÌNH AÙP DUÏNG TEKLA XUAÁT BAÛN VEÕ KEÁT CAÁU CUÛA PTSC-M&C
Chöông 7: Quy trình xuaát baûn veõ keát caáu PTSC-M&C
Chöông 8: Quaûn lyù files vaø caùc öùng duïng khaùc cuûa Tekla trong PTSC-M&C

KS. NGUYEÃN TAÂY NINH-P.THIEÁT KEÁ-CTY. PTSC M&C
HP: 0937387817 
 

Page 1 

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TEKLA STRUCTURE V15.0
 

PHAÀN I: THÖÏC HAØNH CHUNG
CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU TEKLA V15.0
Phaàn meàm Tekla Structure trong kyõ thuaät xaây döïng:
¾ Tekla coù raát nhieàu öùng duïng trong kyõ thuaät xaây döïng trong ñoù noåi baät hai
tính naêng chính laø: Detail Steel vaø Detail Concrete.
Ñoái töôïng söû duïng Tekla:
¾ Taát caû caùc kyõ sö xaây döïng hoaëc caùc kyõ sö chuyeân nghaønh khaùc laøm vieäc
trong lænh vöïc keát caáu xaây döïng ñeàu coù theå öùng duïng Tekla vaøo coâng
vieäc cuûa mình.
Tieâu chuaån trong Tekla:
¾ Tekla Structure tích hôïp toaøn boä caùc tieâu chuaån keát caáu theùp vaø beâ toâng
cuûa taát caû caùc nöôùc coâng nghieäp tieân tieán: Anh, Phaùp, Myõ, Nhaät, UÙc,
Ñöùc, Nga, Trung Quoác, AÁn Ñoä, Braxin…
Taøi lieäu tham khaûo:
¾ AISC, LRFD Steel Design
¾ 
¾ 
Löu yù:
¾ Sau ñaây toâi seõ trình baøy caùch öùng duïng Tekla trong vieäc moâ hình hoaù 3D
aùp duïng cho steel detailing, paàn concrete detailing seõ trình baøy trong taøi
lieäu tieáp theo.
¾ Trong phaïm vi taøi lieäu naøy toâi trình baøy vôùi caùc baïn Tekla tieâu chuaån Myõheä metric.
¾ Ñaây laø taøi lieäu thöïc haønh ñöôïc bieân soaïn döïa treân söï hieåu bieát cuûa caùc
thaønh vieân nhoùm bieân soaïn veà phaàn meàm naøy, vì vaäy seõ khoâng traùnh khoûi
nhöõng sai soùt. Raát mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc baïn! Moïi yù
kieán ñoùng goùp xin göûi ñeán ñòa chæ ghi trong phaàn “Lôøi Keát” taïi trang 108
cuûa taøi lieäu naøy.
KS. NGUYEÃN TAÂY NINH-P.THIEÁT KEÁ-CTY. PTSC M&C
HP: 0937387817 
 

Page 2 

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TEKLA STRUCTURE V15.0
 

1.1 Laøm Vieäc Vôùi 1 File Môùi
Sau khi caøi ñaët xong ñeå môû Tekla ca...
TEKLA STRUCTURE
VIETNAMESE LICENSE
Vũng Tàu, tháng 3/2010
KS. NguyễnTây Ninh
Engineering Department-PTSC M&C
Hướng dẫn tekla - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tekla - Người đăng: Dinhphuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Hướng dẫn tekla 9 10 359