Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH

Được đăng lên bởi Không Biết Gì Hết
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG – KHOA ĐIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH
A. Mục đích thí nghiệm
Giúp cho sinh viên tiếp cận với cấu trúc phần cứng và phần mềm của một
hệ thiết bị điều khiển khả trình thông qua một số bài thí nghiệm với hệ
SIMATIC S7-300.

B. Yêu cầu
 Sinh viên cần phải nắm được cấu trúc phần cứng cũng như có được một
số hiểu biết cơ bản (Sử dụng phần mềm lập trình, cách tổ chức các khối
chương trình, dữ liệu…) để có thể lập trình PLC S7-300 thực hiện các bài
toán điều khiển đơn giản.
 Trước khi tiến hành thí nghiệm, sinh viên cần phải đọc tài liệu hướng dẫn
thí nghiệm để nắm được các bước thao tác cơ bản với phần mềm Step 7 phục
vụ cho thí nghiệm.

C. Các bài thí nghiệm
Chú ý: Một số hướng dẫn sử dụng phần mềm Step 7 phục vụ cho thí
nghiệm có trong phần D của tài liệu thí nghiệm.

Chú ý:
o Sinh viên phải đọc kỹ và chuẩn bị các bài thí
nghiệm.
o Trước khi vào phòng thí nghiệm, cán bộ
hướng dẫn thí nghiệm sẽ kiểm tra bài chuẩn bị
(chương trình) của tất cả các bài thí nghiệm sẽ
tiến hành trong buổi. Sinh viên không có bài
chuẩn bị sẽ không được tiến hành thí nghiệm.
o Phải nộp báo cáo thí nghiệm sau khi thí
nghiệm tối đa 1 tuần.
o Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm:
KS. Nguyễn Tiến Hiếu, liên hệ: 04 8680451

TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG – KHOA ĐIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
BÀI 1: LÀM QUEN VỚI CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỦA HỆ PLC
S7-300 VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM STEP 7 ĐỂ KHAI BÁO CẤU
HÌNH PHẦN CỮNG.

Hình 1: Khai báo cấu hính phần cứng của bàn thí nghiệmPLC S7-300

1. Khi nào cần phải khai báo (cài đặt) cấu hình phần cứng:
 Khi cần thay đổi tham số của các Module phần cứng (Các module đều
có các tham số mặc định và trong nhiều trường hợp không cần phải thay
đổi các tham số này).
 Khi cần cài đặt các kết nối truyền thông
 Khi cần cài đặt các trạm vào ra phân tán
 Ngoài ra, khai báo cấu hình phần cứng cũng giúp cho người dùng dễ
dàng xác định địa chỉ các cổng vào/ra…

TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG – KHOA ĐIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
2. Yêu cầu của bài thí nghiệm:
 Khai báo cấu hình phần cứng của bàn thí nghiệm S7-300.
 Tìm hiểu về các tham số và cách đặt tham số cho các module này
(Loại module, địa chỉ vào/ra, loại tín hiệu vào/ra…)
Chú ý tìm hiểu kỹ tham số của các module CPU (Kết nối mạng, chu kỳ
quét, các ngắt được hỗ trợ…), module vào ra tương tự (Chuẩn đoán lỗi, loại
tín hiệu đo, dải đo…), mod...
BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG KHOA ĐIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH
HƯỚNG DN THÍ NGHIỆM
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH
A. Mục đích thí nghiệm
Giúp cho sinh viên tiếp cận vi cấu trúc phần cứng và phần mềm của một
h thiết bị điều khiển kh trình thông qua một số bài t nghiệm với h
SIMATIC S7-300.
B. Yêu cầu
Sinh viên cn phải nắm được cấu trúc phần cứng cũng như được một
s hiểu biết bản (Sử dụng phần mềm lập trình, cách t chức các khối
chương trình, dliệu…) để thlập trình PLC S7-300 thực hiện các bài
toán điều khiển đơn gin.
Trước khi tiến hành thí nghiệm, sinh viên cn phải đọc tài liu hướng dẫn
thí nghiệm để nắm được các bước thao tác cơ bản với phn mềm Step 7 phục
vụ cho t nghiệm.
C. Các bài thí nghiệm
C ý: Một số hướng dẫn sử dụng phn mềm Step 7 phục vụ cho t
nghim có trong phn D của tài liệu thí nghiệm.
C ý
:
o Sinh viên phi đọc k và chuẩn b các bài thí
nghim.
o Trước khi vào phòng t nghim, cán bộ
hướng dẫn thí nghiệm sẽ kiểm tra bài chuẩn bị
(chương trình) của tất cả các bài thí nghim s
tiến hành trong buổi. Sinh viên không i
chuẩn bị sẽ không được tiến hành t nghim.
o Phải nộp báo cáo thí nghiệm sau khi thí
nghim tối đa 1 tun.
o Cán bhướng dẫn t nghim:
KS. Nguyn Tiến Hiếu, liên h: 04 8680451
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH - Người đăng: Không Biết Gì Hết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH 9 10 770