Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thiết kế cửa van phẳng hai dầm chính

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4865 lần   |   Lượt tải: 3 lần
H−íng dÉn thiÕt kÕ
cöa van ph¼ng hai dÇm chÝnh

Cöa van hai dÇm chÝnh

bè trÝ tæng thÓ

1.B¶n mÆt
2.DÇm chÝnh
3.DÇm phô däc
4. D n ngang

5.D n chÞu träng l−îng
6.DÇm biªn
7. B¸nh xe
8. VËt ch¾n n−íc

1

3

4
a1 ≤ 0,45Hv

∆

2
6
7a

2H/3

atr
ad

W

5

H/3
▼0.0

8

α≥300

7c
Đé

L0

C

7b
7a

cao an to n

∆=0,3 -0,5m

L0=10m H=6m C = 0,2-0,25m
L0=20m H=8m C = 0,3-0,4m

a2

hv

C¬ chÕ truyÒn lùc:
¸p lùc n−íc >b¶n mÆt 1 >dÇm phô 3>gi n ngang 4
> dÇm chÝnh 2>dÇm biªn 6> trô biªn > b¸nh xe
7a
1

3

4
∆

a1 ≤ 0,45hv

2
6
2H/3

7a

atr

W

5

ad

H/3
▼0.0

8
7c

L0

7b
C

7a

hv

α≥300

a2

DÇm chÝnh (®Æc, rçng - gi n)

DÇm chÝnh rçng: gi n

DÇm chÝnh ®Æc

Bè trÝ kÕt cÊu
n)

+ Cè g¾ng c¸ch ®Òu tæng ¸p lùc n−íc W:

a1 ≤ 0,45hv

VÞ trÝ dÇm chÝnh (®Æc, rçng – gi

∆

2H/3

-ChÞu lùc b»ng nhau → TD gièng nhau
-TD gièng nhau→ DÔ thi c«ng,
+ a1 ≤ 0,45hv
+ α ≥ 300
+ §iÒu kiÖn vËn chuyÓn

KhoÐt lç khi α <300

hv
atr

W

ad

H/3
▼0.0

α≥300

a2

Bè trÝ kÕt cÊu
DÇm phô: I, [,
+DÇm phô däc
- Kho¶ng c¸ch: 60 -70 δbm
- C ng xuèng s©u c ng dÇy
-chiÒu cao nªn gièng nhau
+ DÇm phô ®øng: §ång thêi l
thanh c¸nh cña d n ngang

Bè trÝ kÕt cÊu
< 4m

D n ngang(®Æc, rçng-gi n)
+L bé phËn chñ yÕu
- TruyÒn ¸p lùc lªn dÇm chÝnh,
ph©n ®Òu ¸p lùc W
- ChÞu xo¾n vÆn v c¸c lùc ph¸t sinh
-K/C gi÷a c¸c gi n ngang: < 4m
- Bè trÝ c¸c gi n ngang c¸ch ®Òu nhau
- Sè l−îng: lÎ→ t¹o ®−îc c¸c kÕt cÊu ®èi
xøng

-N»m trong ph¹m vi tiÕt diÖn dÇm chÝnh kh«ng
thay ®æi
-.
- KC ®Æc khi hdc nhá, kc rçng khi h lín
dc

.

Bè trÝ kÕt cÊu
Gi n chÞu träng l−îng(rçng-gi n)
-ChÞu: *träng l−îng cöa van,
*n−íc tr n qua van
- Khi b¶n mÆt h n víi dc th×
gi n bè trÝ ë mf c¸nh h¹ cña dc
→ cã thÓ l gi n gÉy khóc
- ChiÒu cao b»ng k/c hai dÇm chÝnh

TÝnh to¸n kÕt cÊu
TÝnh to¸n b¶n mÆt
H n víi « dÇm
1

C¸c dÉy « gièng nhau→ chØ cÇn
tÝnh cho mét dÉy «.

2
3
4

TÊm ABCD : tùa trªn 4 c¹nh hoÆc
2 c¹nh liªn kÕt ® n håi

5
6
7
8
9

VÝ dô : TÝnh « 2
TÊm ABC§ tùa lªn 2 c¹nh AB, C§
M=α

pa2

A

α=f(b/a)

Theo ®iÒu kiÖn c−êng ®é:

σ=

6M

δ

2
bm

B

a

p

≤ mb Ru

δ bm ≥

1

§

6M
m b Ru

Khi b≥2a mb =1,25
Khi b<2a mb =1

C

b
δ bm

p
≥ 0,61a
Ru

a ≤ 1,63δ bm

p
Ru

TÝnh to¸n dÇm phô däc
Tr−êng hîp 1: dÇm fô
l m viÖc nh− dÇm ®¬n
atr
ad
atr
ad

q
a
a
h

DÇm phô däc bÞ
c¨t rêi

δbm

yc

y

b bc
c

x

q= p

xo

a tr + a d
2

C¸c b−íc
-LËp s¬ ®å tÝnh
-X§ M v Q
-Chän TD: ®¬n gi¶n ch−a xÐt b¶n mÆt
-KiÓm tra: Ph¶i xÐt b¶n mÆt cïng
tham gia chÞu l−c

b ≤ bc + 2c

c = 25δ bm Thep CT 3

a tr + a d
2
b ≤ 0,3L0

c = 20δ bm Thep hop kim th...
H−íng dÉn thiÕt kÕ
cöa van ph¼ng hai dÇm chÝnh
Hướng dẫn thiết kế cửa van phẳng hai dầm chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thiết kế cửa van phẳng hai dầm chính - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hướng dẫn thiết kế cửa van phẳng hai dầm chính 9 10 102