Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thiết kế dữ liệu

Được đăng lên bởi Hoang Ngoc Chien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thiết kế dữ liệu

CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH ER SANG MÔ HÌNH DỮ LIỆU
QUAN HỆ
I.Mô hình dữ liệu ER
tuasach
1..n
cua

co

1..1

cuonsach

0..n

1..n

1..1

dausach

phieutra
thedocgia

lien quan

1..1

1..1

cua

phieumuon

1..1

1..1

1..1

0..n

dangky

docgia

0..n

nguoilon
0..n

0..n

1..1

co

lien quan

treem
bao lanh

1..1

II. Sự chuyển đổi từ mô hình dữ liệu ER sang mô hình dữ liệu quan hệ
Dựa theo 6 bước trong phương pháp chuyển đổi từ một mô hình dữ liệu ER sang mô hình
quan hệ dữ liệu, chúng ta có mô hình quan hệ dữ liệu như sau:
docgia(ma_docgia, ho, tenlot, ten, hinh).
thedocgia( ma_docgia, ngaylapthe, ngayhethan)
nguoilon(ma_docgia, sonha, duong, quan, dienthoai, ngaysinh)
treem(ma_docgia,ma_docgia_nguoilon, ngaysinh)
tuasach(ma_tuasach, tuasach, tacgia, tomtat)
dausach(isbn,ma_tuasach, ngonngu, bia, trangthai)
cuonsach(ma_cuonsach,isbn, tinhtrang)
dangky(isbn,ma_docgia,ngay_dk,ghichu)
phieumuon(isbn, ma_cuonsach,ma_docgia, ngaymuon, ngaytra)
phieutra(isbn, ma_cuonsach,ma_docgia, ngaymuon,ngaytrathatsu, tienphat)

Bộ môn HTTT- Khoa CNTT- ĐH Khoa học Tự Nhiên

1

Hướng dẫn thiết kế dữ liệu
III. Nhận xét và đề nghị một số mô hình quan hệ dữ liệu khác
 Nhận xét 1 : Vì theo yêu cầu của đề bài mã thẻ độc giả chính là mã độc giả, do
vậy khóa chính của quan hệ thedocgia chính là ma_docgia. Nhưng câu hỏi đặt ra
ở đây là chúng ta có nên có quan hệ thedocgia này hay không? Nếu có thì mục
đích để làm gì? Chúng ta nhận thấy thông tin cần thiết cho một độc giả đã thể hiện
đầy đủ trên quan hệ docgia(nguoilon,treem), như vậy chức năng chính của quan
hệ thedocgia là chỉ cung cấp thông tin ngaylaple và ngayhethan, mà hai thuộc
tính này được truy xuất thường xuyên để kiểm tra tình trạng thẻ độc giả có còn
hợp lệ không khi độc giả mượn sách. Vậy rõ ràng khi có yêu cầu hệ thống kết
xuất thông tin độc giả cùng với thông tin thẻ độc giả thì chúng ta phải thực hiện
một phép kết giữa hai quan hệ docgia và thedocgia mới lấy được đầy đủ thông
tin, nhưng giả sử hệ thống chúng ta rất quan tâm đến tốc độ của việc truy xuất
thông tin, thì việc thực hiện phép kết này là không nên chút nào. Do vậy chúng ta
cần nên gộp quan hệ thedocgia vào trong quan hệ docgia, vì khi chúng ta để lại
quan hệ thedocgia thì cũng không có ích lợi gì hơn cho hệ thống. Do đó quan hệ
docgia và thedocgia được gộp chung thành quan hệ docgia như sau:
docgia(ma_docgia, ho, tenlot, ten, hinh, ngaylapthe, ngayhethan).
 Nhận xét 2: Tiếp theo chúng ta thấy việc tồn tại của quan hệ phieumuon và
ph...
Hướng dẫn thiết kế dữ liệu
CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH ER SANG MÔ HÌNH DỮ LIỆU
QUAN HỆ
I.Mô hình dữ liệu ER
docgia
nguoilon treem
bao lanh 1..10..n
dausach
cuonsach
tuasach
co
1..n
1..1
cua 1..1
1..n
dangky
0..n
0..n
phieumuon
lien quan
lien quan0..n
1..1
1..1
0..n
phieutra
co
1..1
1..1
thedocgia
cua
1..1
1..1
II. Sự chuyển đổi từ mô hình dữ liệu ER sang mô hình dữ liệu quan hệ
Dựa theo 6 bước trong phương pháp chuyển đổi từ một mô hình dữ liệu ER sang mô hình
quan hệ dữ liệu, chúng ta có mô hình quan hệ dữ liệu như sau:
docgia(ma_docgia, ho, tenlot, ten, hinh).
thedocgia( ma_docgia, ngaylapthe, ngayhethan)
nguoilon(ma_docgia, sonha, duong, quan, dienthoai, ngaysinh)
treem(ma_docgia,ma_docgia_nguoilon, ngaysinh)
tuasach(ma_tuasach, tuasach, tacgia, tomtat)
dausach(isbn,ma_tuasach, ngonngu, bia, trangthai)
cuonsach(ma_cuonsach,isbn, tinhtrang)
dangky(isbn,ma_docgia,ngay_dk,ghichu)
phieumuon(isbn, ma_cuonsach,ma_docgia , ngaymuon, ngaytra)
phieutra(isbn, ma_cuonsach,ma_docgia , ngaymuon,ngaytrathatsu, tienphat)
Bộ môn HTTT- Khoa CNTT- ĐH Khoa học Tự Nhiên 1
Hướng dẫn thiết kế dữ liệu - Trang 2
Hướng dẫn thiết kế dữ liệu - Người đăng: Hoang Ngoc Chien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn thiết kế dữ liệu 9 10 3