Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thiết kế khuôn đúc

Được đăng lên bởi umbala
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1881 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Bé m«n Kü ThuËt ChÕ T¹o M¸y
Híng dÉn thiÕt kÕ c«ng nghÖ ®óc
Lêi nãi ®Çu
N»m trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¹i häc ngµnh c¬ khÝ cña trêng ®¹i häc kü
thuËt c«ng nghiÖp. Kü thuËt chÕ t¹o m¸y lµ m«n häc kü thuËt c¬ së giíi thiÖu c¸c
ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i vµ c¸c chi tiÕt m¸y dïng trong ngµnh chÕ t¹o m¸y vµ
nhiÒu ngµnh kh¸c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. M«n häc cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬
b¶n vÒ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®óc, hµn vµ rÌn dËp, híng dÉn c¸ch thiÕt kÕ c«ng
nghÖ vµ chän dông cô, thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®ã.
§Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu nªu trªn cña m«n häc, g¾n häc víi hµnh, cïng víi
viÖc tiÕp nhËn c¸c kiÕn thøc qua ch¬ng tr×nh häc häc tËp lý thuyÕt theo c¸c gi¸o
tr×nh m«n häc, ngêi häc cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c bµi thÝ nghiÖm vµ c¸c bµi tËp thùc
hµnh. Tµi liÖu bµi tËp m«n häc kü thuËt chÕ t¹o m¸y nµy gióp cho ngêi häc cã c¬
së vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn ®îc c¸c bµi tËp m«n häc ®îc giao trong
qu¸ tr×nh häc tËp, gióp ngêi häc lµm quen vµ cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ c«ng nghÖ chÕ
t¹o c¸c lo¹i ph«i vµ chi tiÕt m¸y cã kÕt cÊu t¬ng ®èi ®¬n gi¶n.
Tµi liÖu ®îc mét tËp thÓ gi¶ng viªn cña bé m«n C«ng nghÖ kim lo¹i biªn
so¹n, do PTS Lª Cao Th¨ng lµm chñ biªn. Ph©n c«ng biªn so¹n nh sau:
PhÇn I: Híng dÉn thiÕt kÕ c«ng nghÖ ®óc
Môc A, B vµ C – PTS Lª Cao Th¨ng
Môc D – GV Bïi Ngäc Tr©n
PhÇn II: Híng dÉn thiÕt kÕ c«ng nghÖ rÌn tù do
GV Vò §×nh Trung
PhÇn III: Híng dÉn thiÕt kÕ c«ng nghÖ dËp thÓ tÝch trªn m¸y bóa
PTS Lª Cao Th¨ng
PhÇn IV: Híng dÉn thiÕt kÕ c«ng nghÖ hµn nãng ch¶y
GV Ph¹m ViÖt B×nh
§Ó thuËn tiÖn cho viÖc sö dông, mçi phÇn ®îc in thµnh mét tËp riªng.
C¸c t¸c gi¶ mong nh÷ng tËp tµi liÖu nµy sÏ gióp Ých cho sinh viªn trong qu¸
tr×nh häc tËp t¹i trêng. Tµi liÖu còng cã thÓ dïng ®Ó tham kh¶o cho c¸c b¹n ®ång
nghiÖp, c¸c kü s trong c«ng t¸c kü thuËt.
Nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó hiÖu chØnh, bæ sung n©ng cao chÊt lîng cho
nh÷ng lÇn xuÊt b¶n sau xin göi vÒ ®Þa chØ:
Bé m«n C«ng nghÖ kim lo¹i, khoa C¬ khÝ, trêng §¹i häc kü thuËt c«ng
nghiÖp Th¸i Nguyªn.
1
Hướng dẫn thiết kế khuôn đúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thiết kế khuôn đúc - Người đăng: umbala
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Hướng dẫn thiết kế khuôn đúc 9 10 307