Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thiết kế vách cứng bằng Etabs

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÖÙNG DUÏNG ETABS-TRONG THIEÁT KEÁ
ÖÙNG DUÏNG ETABS TRONG THIEÁT KEÁ KEÁT
CAÁU VAÙCH CÖÙNG NHAØ CAO TAÀNG
NOTES: Vôùi caùc coâng trình nhaø cao taàng phaàn töû vaùch laø khoâng theå thieáu.Coù
nhieàu quan ñieåm thieát keá vaùch.Nhöng ôû baøi 1 toâi xin ñöôïc trình baøy quan ñieåm
tính vaùch nhö sau: Xem vaùch laø caáu kieän coät chòu neùn uoán vaø tính vaùch nhö
bình thöôøng.Keát hôïp vôùi Etabs ñeå thieát keá vaø coù ñieàu chænh ñeå boá trí theùp cho
hôïp lyù.
- Vaùch coù nhieàu daïng nhöng chuùng ta neân ñöa veà daïng vaùch coù hình chöõ nhaät
ñeå deã daøng tính toaùn.Nhö sau:

X
Nz
Mx
B

Y

H/5

H/5
H

1

Theùp caáu taïo a=200

1'

Việc tính toaùn theùp chuû yeáu trong 2 vuøng 1 vaø 1’.Theùp trong vuøng giöõa ñöôïc
ñaët theo caáu taïo.Thöôøng laø Ф16a200(Ф>12).Baøi toaùn ñaët ra : Sau khi ngöôøi
söû duïng xuaát ra ñöôïc noäi löïc trong vaùch( Etabs) goàm momen Mx vaø löïc doïc
Nz.Chuùng ta lôïi duïng Etabs thieát keá theùp cho chuùng ta(chieàu cao vaùch chính
laø chieàu cao taàng nhaø)

Caùc thoâng soá ñieàu chænh ñeå Etabs thieát keá theo TCVN
Giaù trò f’c töông öùng vôùi Maùc Beâ toâng theo TCVN
Maùc Beâ
toâng
Rn

(kg/cm2)
f'c (T/m2)

200

250

300

350

400

500

90

110

130

155

170

215

1822

2244

2673

3219

3552

4579

ttk1204@yahoo.com

1

ÖÙNG DUÏNG ETABS-TRONG THIEÁT KEÁ
Giaù trò fy töông öùng vôùi loaïi coát theùp theo TCVN
Loại theùp
Ra

(kg/cm2)
fy (T/m2)

AI
2100

AII
2700

AIII
3600

CI
2000

CII
2600

CIII
3400

24701

31765

42353

23530

30589

40000

Giaù trò K t ư ơng ứng vôùi Maùc beâ toâng vaø haøm löôïng coát theùp
Giaû söû haøm löôïng coát theùp gæa thieát laø μgt=1,5%
Maùc BT
Heä soá K

200
0.67

250
0.69

300
0.71

350
0.72

400
0.73

500
0.75

Ví duï cuï theå
Cho vaùch coù chieàu daøi vaùch H=4.3 m, Chieàu roäng vaùch B=0.25 m,Chieàu cao
taàng nhaø =3.2 m, Vaùch chòu löïc doïc Nz=1050(T), Momen uoán quay quanh
phöông chòu löïc Mx(hoaëc My-tuøy coâng trình->caùc giaù trò naøy ñöôïc xuaát ra töø
Etabs (phöông daøi H).Vaùch laøm baèng Beâ toâng M300,theùp chòu löïc CII, theùp
ñai CI
Trình töï tính toaùn nhö sau:
1.Khôûi ñoäng chöông trình Etabs(Sap2000 cuõng laøm ñöôïc-nhöng xin pheùp
trình baøy ôû ñaây caùch laøm Etabs)
- Click ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng Etabs treân maøn hình

Hoaëc nhaán Start/All programs/Computer and Structure/Etabs 9/Etabs
2.Ñoåi ñôn vò söû duïng ôû goùc döôùi beân phaûi maøn hình qua ñôn vò SI: T,m(heä ñôn
vò maëc ñònh cuûa chöông trình laø Kip-In

ttk1204@yahoo.com

2

ÖÙNG DUÏNG ETABS-TRONG THIEÁT...
ÖÙNG DUÏNG ETABS-TRONG THIEÁT KEÁ
ÖÙNG DUÏNG ETABS TRONG THIEÁT KEÁ KEÁT
CAÁU VAÙCH CÖÙNG NHAØ CAO TAÀNG
NOTES: Vôùi caùc coâng trình nhaø cao taàng phaàn töû vaùch laø khoâng theå thieáu.Coù
nhieàu quan ñieåm thieát keá vaùch.Nhöng ôû baøi 1 toâi xin ñöôïc trình baøy quan ñieåm
tính vaùch nhö sau: Xem vaùch laø caáu kieän coät chòu neùn uoán vaø tính vaùch nhö
bình thöôøng.Keát hôïp vôùi Etabs ñeå thieát keá vaø coù ñieàu chænh ñeå boá trí theùp cho
hôïp lyù.
- Vaùch coù nhieàu daïng nhöng chuùng ta neân ñöa veà daïng vaùch coù hình chöõ nhaät
ñeå deã daøng tính toaùn.Nhö sau:
X
Y
Nz
1 1'
Mx
B
H/5 H/5
Theùp caáu taïo a=200
H
Vic tính toaùn theùp chuû yeáu trong 2 vuøng 1 vaø 1’.Theùp trong vuøng giöõa ñöôïc
ñaët theo caáu taïo.Thöôøng laø Ф16a200(Ф>12).Baøi toaùn ñaët ra : Sau khi ngöôøi
söû duïng xuaát ra ñöôïc noäi löïc trong vaùch( Etabs) goàm momen Mx vaø löïc doïc
Nz.Chuùng ta lôïi duïng Etabs thieát keá theùp cho chuùng ta(chieàu cao vaùch chính
laø chieàu cao taàng nhaø)
Caùc thoâng soá ñieàu chænh ñeå Etabs thieát keá theo TCVN
Giaù trò f
c
töông öùng vôùi Maùc Beâ toâng theo TCVN
Maùc Beâ
toâng
200 250 300 350 400 500
R
n
(kg/cm
2
)
90 110 130 155 170 215
ttk1204@yahoo.com
1
f'
c
(T/m
2
)
1822 2244 2673 3219 3552 4579
Hướng dẫn thiết kế vách cứng bằng Etabs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thiết kế vách cứng bằng Etabs - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hướng dẫn thiết kế vách cứng bằng Etabs 9 10 138