Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM TEST INTRODUCTION

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hồng Khởi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Web: 

E.mail: certify@vinacert.vn

Hiệu chỉnh: 00
Revision:

HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM
TEST INTRODUCTION

Ngày ban hành:
Issue date:

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHLORAMPHENICOL TRONG
THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC/MS/MS
DETECTION OF CHLORAMPHENICOL IN SEAFOOD BY THE LC/MS/MS METHOD

THEO DÕI HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU
MONITOR ON DOCUMENT REVISION

Lần sửa đổi/Ngày

Tóm lược hiệu chỉnh/

No. of revision/Date

Revision summarization

Chức danh

Duyệt

Kiểm tra

Soạn

Position

Approval

Checker

Editor by

Tổng giám đốc

Trưởng Phòng lab

Thử nghiệm viên

General Director

Laboratory manager

Testing staff

Ký tên
Signature

Họ và tên
Full name

Nguyễn Lê Huyền Trân

1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. REFERENCE

Ref. FDA (USA): Quy trình sử dụng
máy sắc ký lỏng ghép khối phổ ba tứ

Ref. FDA (USA): The process of using
liquid
chromatography
mass

cực.

spectrometry three quadrupole.

2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

2. PURPOSE and SCOPE

Phương pháp này xác định hàm lượng
Chloraphenicol (CAP) trong thủy sản,
thực phẩm chế biến với giới hạn phát
hiện MLOD = 0,05 ppb và giới hạn
định lượng MLOQ = 0,15 ppb.

This method is used for total residues
screening of Chloraphenicol (CAP) in
the seafood with the detection limit of
method MLOD = 0,5 ppb and the
quantitative limit of method MLOQ =
0,15 ppb.

3. ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC

3. TRAINING AND
COMPREHENSION

Tất cả các nhân viên trong phòng thí
nghiệm phải được đào tạo biết các thao
tác, quy trình làm trước khi tiến hành
thí nghiệm.

The laboratory staffs must be training
to conduct tests, test procedures before
testing.

4. NỘI DUNG

4. CONTENT

4.1 Nguyên tắc

4.1 Princible

Mẫu được xay nhuyễn đồng nhất, trích
với Ethyl Acetate, thổi khô, định mức
bằng pha động, loại béo bằng Hexan và
phân tích trên máy LC/MS/MS.

Homogenized sample is extracted with
Ethyl Acetate, evaporating, add mobile
phase into sample, lipid separation by
Hexan, after that the sample will be
detect with the LC/MS/MS equipment.

4.2 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ

4.2 Chemicals,
Conditions

4.2.1 Các loại dung môi và hóa chất

4.2.1 Solvents and chemicals

- Acetonitril grade HPLC của Merck
hoặc tương đương

- Acetonitril gade HPLC of Merck or
tantamount to Merck.

- Acid oxalic ≥ 99%

- Oxalic acid ≥ 99%

- H2O cất 2 lần không ion

- Distilled and
generated in house.

- Methanol grade HPLC của Merck
hoặc tương đương

- Methanol gade HPLC of Merck or
tantamount to Merck.

Chuẩn
Oxytetracycline,

Reference
Chlortetracycline,

Chlortetracycline,
Tetracycline,

Equip...
Web: http://vinacert.vn E.mail: certify@vinacert.vn
HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM
TEST INTRODUCTION
Hiệu chỉnh: 00
Revision:
Ngày ban hành:
Issue date:
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHLORAMPHENICOL TRONG
THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC/MS/MS
DETECTION OF CHLORAMPHENICOL IN SEAFOOD BY THE LC/MS/MS METHOD
THEO DÕI HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU
MONITOR ON DOCUMENT REVISION
Lần sửa đổi/Ngày
No. of revision/Date
Tóm lược hiệu chỉnh/
Revision summarization
Chức danh
Position
Duyệt
Approval
Kiểm tra
Checker
Soạn
Editor by
HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM TEST INTRODUCTION - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM TEST INTRODUCTION - Người đăng: Nguyễn Văn Hồng Khởi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM TEST INTRODUCTION 9 10 755