Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm plaxis 8.2

Được đăng lên bởi luongnhubinh1104
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2
BAØI TOAÙN 1
Vieäc xaây döïng ñöôøng ñaép treân neàn ñaát yeáu vôùi möïc nöôùc ngaàm cao seõ daãn ñeán taêng aùp
suaát loã roãng. Keát quaû cuûa moâ hình “öùng xöû khoâng thoaùt nöôùc” naøy laø öùng suaát hieäu nhoû vaø phaûi
chaáp nhaän caùc giai ñoaïn coá keát trung gian ñeå thi coâng ñöôïc an toaøn. Trong quaù trình coá keát, aùp
suaát loã roãng bò tieâu hao, do ñoù ñaát coù theå ñaït ñöôïc cöôøng ñoä khaùng caét caàn thieát ñeå vieäc thi coâng
ñöôïc tieáp tuïc.
Baøi toaùn naøy taäp trung vaøo vieäc thi coâng ñaép ñöôøng, trong ñoù seõ phaân tích chi tieát cô cheá
hoaït ñoäng nhö ñaõ noùi ôû treân. Quaù trình phaân tích seõ giôùi thieäu 3 phöông phaùp tính môùi, ñoù laø:
phaân tích coá keát, phaân tích löôùi ñöôïc caäp nhaät vaø tính toaùn heä soá an toaøn baèng phöông phaùp “phi
– c – reduction”.

Hình 1: Maët caét ngang ñöôøng ñaép

Maët caét ngang ñöôøng ñaép trong baøi toaùn naøy nhö sau: roäng 16m, cao 4m, maùi doác m = 3.
Ñaây laø maët caét ñoái xöùng neân chæ moâ hình moät nöûa maët caét. Ñöôøng ñöôïc ñaép baèng caùt rôøi, möïc
nöôùc thuyû tónh truøng vôùi maët ñaát töï nhieân.
1 Khai báo số liệu đầu vào
1. Khai báo các thông số tổng thể của bài toán
Khi khởi động chương trình Plaxis 8.2 sẽ xuất hiện hộp thoại Create/Open Poject ¬ Chọn New
Project.

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

1

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

Click OK ¬ Xuất hiện hôp thoại General Settings.
Trong thẻ Poject, tạo tên file cần lưu trữ trong ô Title. Chọn mô hình và loại phần tử của bài
toán.

Trong thẻ Dimensions, chọn đơn vị cần tính (Chiều dài = m, Đơn vị lực = KN, Thời gian =
day). Khai báo kích thước tổng thể của bài toán

2. Khai báo mô hình tính toán
Trên thanh công cụ, vào mục Geometry\Geometry Line hoặc chọn biểu tượng
hình tính.

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

2

để tạo mô

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2
3. Khai báo đặc trưng vật liệu
Trên thanh công cụ, vào mục Materials\Material set hoặc chọn biểu tượng
trưng vật liệu.

để khai báo đặc

4. Chia lưới tính toán
Trên thanh công cụ, vào mục Mesh\Global coarseness hoặc chọn biểu tượng
phần tử tính toán.
II.2 Khai báo điều kiện ban đầu
Sau khi khai báo đầy đủ các tham số đầu vào của bài toán, lựa chọn biểu tượng
để khai báo các điều kiện ban đầu của bài toán.

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

3

để tự sinh các

Phoøng Tính Toaùn Cô Ho...
Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2
GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng
1
BAØI TOAÙN 1
Vieäc xaây döïng ñöôøng ñaép treân neàn ñaát yeáu vôùi möïc nöôùc ngaàm cao seõ daãn ñeán taêng aùp
suaát loã roãng. Keát quaû cuûa moâ hình “öùng xöû khoâng thoaùt nöôùc” naøy laø öùng suaát hieäu nhoû vaø phaûi
chaáp nhaän caùc giai ñoaïn coá keát trung gian ñeå thi coâng ñöôïc an toaøn. Trong quaù trình coá keát, aùp
suaát loã roãng bò tieâu hao, do ñoù ñaát coù theå ñaït ñöôïc cöôøng ñoä khaùng caét caàn thieát ñeå vieäc thi coâng
ñöôïc tieáp tuïc.
Baøi toaùn naøy taäp trung vaøo vieäc thi coâng ñaép ñöôøng, trong ñoù seõ phaân tích chi tieát cô cheá
hoaït ñoäng nhö ñaõ noùi ôû treân. Quaù trình phaân tích seõ giôùi thieäu 3 phöông phaùp tính môùi, ñoù laø:
phaân tích coá keát, phaân tích löôùi ñöôïc caäp nhaät vaø tính toaùn heä soá an toaøn baèng phöông phaùp “phi
– c – reduction”.
Hình 1: Maët caét ngang ñöôøng ñaép
Maët caét ngang ñöôøng ñaép trong baøi toaùn naøy nhö sau: roäng 16m, cao 4m, maùi doác m = 3.
Ñaây laø maët caét ñoái xöùng neân chæ moâ hình moät nöûa maët caét. Ñöôøng ñöôïc ñaép baèng caùt rôøi, möïc
nöôùc thuyû tónh truøng vôùi maët ñaát töï nhieân.
1 Khai báo s liu đầu vào
1. Khai báo các thông s tng th ca bài toán
Khi khi động chương trình Plaxis 8.2 s xut hin hp thoi Create/Open Poject
¬
Chn New
Project.
Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm plaxis 8.2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm plaxis 8.2 - Người đăng: luongnhubinh1104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm plaxis 8.2 9 10 66