Ktl-icon-tai-lieu

Hướng đẫn thực tập tốt nghiệp ngành xây dưng cn & dd

Được đăng lên bởi Dinh Bui
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

PHÒNG TRUNG CẤP CN VÀ DN

Mã hóa: BM / 7.5.1/P.THCN-DN/01
Ban hành lần: 01
Hiệu lực từ ngày: 15/8/2007
Trang/ tổng số trang:1/ 2

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH XÂY DỰNG CN&DD
KHÓA 8 (2009-2011)
LỚP: 09CX
1. MỤC ĐÍCH
 Giúp học sinh ngành Xây dựng làm quen với công tác thực tế tại các đơn vị: đơn vị thi
công,đơn vị tư vấn - quản lý đầu tư xây dựng…
 Định hướng đề tài tốt nghiệp, thu thập tư liệu, tài liệu phục vụ tiểu luận tốt nghiệp
 Kiến thức: Học viên nhận thức được các công việc thực tế, vận dụng kiến thức đã học
vào việc nhận xét đánh giá thực trạng trong công tác thi công, thiết kế, giám sát và
quản lý dự án
 Thái độ: Tiếp cận công việc chủ động, phát huy khả năng bản thân trong công việc
thực tế, rèn luyện thái độ làm việc tự giác, nghiêm túc.
2. NỘI DUNG CÔNG TÁC THỰC TẬP
 Thực tập tại các cơ quan, đơn vị tư vấn, công ty thi công,thiết kế, các công ty khác…
Học viên có thể tự lựa chọn cho phù hợp và được phê duyệt của giáo viên hướng dẫn.
 Làm quen với các thể loại công việc
 Học hỏi các quy trình, nội dung và nguyên tắc làm việc với công tác được phân công
 Cụ thể thực tập về các lĩnh vực quản lý thi công xây dựng, khảo sát thiết kế, đơn vị tư
vấn quản lý dự án .
 Làm báo cáo thực tập có sự hướng dẫn của giáo viên
3. NHIỆM VỤ CỦA HỌC VIÊN:
 Làm việc nghiêm túc, chuyên cần ở đơn vị thực tập đã được lựa chọn và được phê
duyệt
 Làm báo cáo tực tập đúng như nội dung đã hướng dẫn
 Có ý kiến đánh giá của lãnh đạo đơn vị đế thực tập về thái độ và kết quả học tập, tìm
hiểu.
4. TÀI LIỆU CẦN THU THẬP
 Các quy chuẩn, quy phạm, văn bản pháp quy, các hệ thống văn bản, các hệ thống bản
đồ hiện trạng, giá trị đơn giá dự thầu,quy trình tổ chức thi công, hồ sơ pháp lý của quy
trình quản lý dự án, hệ thống bản vẽ xây dựng, quy trình đầu tư xây dựng. Các bài học
kinh nghiệm từ thực tế trong thi công, các dự án khả thi và tiền khả thi, các chiến lược và
chính sách thực hiện các dự án.
5. ĐỊNH HƯỚNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thực tập tốt nghiệp là dạng tiểu luận, có thể là phân tích những điều kiện cụ thể
trong thi công, tư vấn thiết kế, và quy trình quản lý dự án xây dựng.

Phân tích những khó khăn trong việc thi công xây dựng hiện nay, kiến nghị các
quy trình quản lý thi công xây dựng, quản lý dự án, quy trình thực hiện đầu tư.

Tương tự đối với các lĩnh vực: Thiết kế, quản lý dự án, giám sát
6. THỜI GIAN THỰC TẬP:

Thời gian thực tập 10 tuần: bắt đầu từ 02/05/11 đến 15/07/2011
1


Ngày nộp báo cáo thực tập: 17/07/2011...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG TRUNG CẤP CN VÀ DN
Mã hóa: BM / 7.5.1/P.THCN-DN/01
Ban hành lần: 01
Hiệu lực từ ngày: 15/8/2007
Trang/ tổng số trang:1/ 2
HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH XÂY DỰNG CN&DD
KHÓA 8 (2009-2011)
LỚP: 09CX
1. MỤC ĐÍCH
Giúp học sinh ngành Xây dựng làm quen với công tác thực tế tại các đơn vị: đơn vị thi
công,đơn vị tư vấn - quản lý đầu tư xây dựng…
Định hướng đề tài tốt nghiệp, thu thập tư liệu, tài liệu phục vụ tiểu luận tốt nghiệp
Kiến thức: Học viên nhận thức được các công việc thực tế, vận dụng kiến thức đã học
vào việc nhận xét đánh giá thực trạng trong công tác thi công, thiết kế, giám sát và
quản lý dự án
Thái độ: Tiếp cận công việc chủ động, phát huy khả năng bản thân trong công việc
thực tế, rèn luyện thái độ làm việc tự giác, nghiêm túc.
2. NỘI DUNG CÔNG TÁC THỰC TẬP
Thực tập tại các quan, đơn vị vấn, công ty thi công,thiết kế, các công ty khác…
Học viên có thể tự lựa chọn cho phù hợp và được phê duyệt của giáo viên hướng dẫn.
Làm quen với các thể loại công việc
Học hỏi các quy trình, nội dung và nguyên tắc làm việc với công tác được phân công
Cụ thể thực tập về các lĩnh vực quản thi công xây dựng, khảo sát thiết kế, đơn vị
vấn quản lý dự án .
Làm báo cáo thực tập có sự hướng dẫn của giáo viên
3. NHIỆM VỤ CỦA HỌC VIÊN:
Làm việc nghiêm túc, chuyên cần đơn vị thực tập đã được lựa chọn được phê
duyệt
Làm báo cáo tực tập đúng như nội dung đã hướng dẫn
ý kiến đánh giá của lãnh đạo đơn vị đế thực tập về thái độ kết quả học tập, tìm
hiểu.
4. TÀI LIỆU CẦN THU THẬP
Các quy chuẩn, quy phạm, văn bản pháp quy, các hệ thống văn bản,c hệ thống bản
đồ hiện trạng, giá trị đơn giá dự thầu,quy trình t chức thi ng, hồ pháp của quy
trình quản lý d án, hệ thống bản vẽy dựng, quy trình đầu tư xây dựng. Các bài học
kinh nghiệm từ thực tế trong thi công, các dự án khả thi tiền khả thi, các chiến lược
chính sách thực hiện các dự án.
5. ĐỊNH HƯỚNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Thực tập tốt nghiệp dạng tiểu luận, có thể phân tích những điều kiện c thể
trong thi công, tư vấn thiết kế, và quy trình quản lý dự án xây dựng.
Phân tích những khó khăn trong việc thi công xây dựng hiện nay, kiến nghị các
quy trình quản lý thi công xây dựng, quản lý dự án, quy trình thực hiện đầu tư.
Tương tự đối với các lĩnh vực: Thiết kế, quản lý dự án, giám sát
6. THỜI GIAN THỰC TẬP:
Thời gian thực tập 10 tuần: bắt đầu từ 02/05/11 đến 15/07/2011
1
Hướng đẫn thực tập tốt nghiệp ngành xây dưng cn & dd - Trang 2
Hướng đẫn thực tập tốt nghiệp ngành xây dưng cn & dd - Người đăng: Dinh Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng đẫn thực tập tốt nghiệp ngành xây dưng cn & dd 9 10 823