Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thuyết minh đồ án máy sấy thùng quay

Được đăng lên bởi Lặng Bước
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN QTTB
THIẾT KẾ MÁY SẤY THÙNG QUAY
A. YÊU CẦU CHUNG
- Thuyết minh được viết tay và trình bày trên giấy A4 một mặt;
- Thuyết minh được đóng bìa mềm, trang bìa như mẫu đính kèm;
- Các công thức tính toán phải được đánh số và trích dẫn từ tài liệu tham khảo cụ thể;
B. NỘI DUNG THUYẾT MINH
Trang bìa
Mục lục
Chương 1 – Mở đầu
Chương 2 – Tổng quan về vật liệu sấy
2.1 Giới thiệu chung về vật liệu sấy
2.2 Các tính chất vật lý và hóa học của vật liệu sấy
2.3 Các phương pháp điều chế vật liệu (nếu có)
2.4 Các ứng dụng của vật liệu
Chương 3 – Tổng quan về kỹ thuật sấy
3.1 Mục đích của sấy
3.2 Cơ sở lý thuyết của kỹ thuật sấy
3.3 Phân loại và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị sấy
3.4 Phân tích và lựa chọn thiết bị sấy
Chương 4 – Tính toán công nghệ
4.1 Tính kích thước cơ bản của thùng sấy
- Xác định thể tích thùng sấy
- Xác định đường kính và chiều dài thùng sấy
4.2 Tính thời gian sấy
4.3 Tính số vòng quay của thùng sấy
4.4 Tính toán quá trình cháy của nhiên liệu

- Xác định nhiệt trị cao của nhiên liệu
- Xác định lượng không khí lý thuyết để đốt cháy một kg nhiên liệu
- Xác định hệ số không khí thừa α sau buồng hòa trộn
4.5 Tính toán quá trình sấy lý thuyết
-

Lựa chọn nhiệt độ của tác nhân sấy khi ra khỏi thùng sấy

-

Xác định trạng thái của tác nhân sấy khi ra khỏi thùng sấy (d20, I20, φ20, t20)

-

Xác định lượng tác nhân sấy lý thuyết Lo

-

Xác định lưu lượng thể tích trung bình của tác nhân sấy

4.6 Tính toán quá trình sấy thực
-

Xác định các tổn thất nhiệt (tổn thất nhiệt do vật liệu sấy mang đi, tổn thất nhiệt ra
môi trường)

-

Xác định giá trị Δ

-

Xác định trạng thái của tác nhân sấy khi ra khỏi thùng sấy khi kể đến tổn thất nhiệt
(d21, I21, φ21, t21)

-

Biểu diễn quá trình sấy lý thuyết và sấy thực tế trên đồ thị I - d

-

Xác định lưu lượng tác nhân sấy thực tế L

-

Xác định lưu lượng thể tích trung bình của tác nhân sấy

4.7 Tính toán lượng nhiên liệu tiêu hao
4.8 Tính trở lực và chọn quạt
Chương 5 – Tính toán cơ khí
5.1 Tính toán công suất động cơ truyền chuyển động cho thùng sấy
5.2 Lựa chọn hộp giảm tốc và bộ truyền động ngoài
5.3 Lựa chọn chiều dày thân thùng sấy
5.4 Xác định vị trí đặt vành lăn, bánh răng vòng
5.5 Kiểm tra bền thân thùng sấy
5.6 Tính toán bền cho con lăn chặn, con lăn đỡ, vành lăn
5.7 Tính toán cơ cấu bịt kín ở hai đầu thùng sấy
Chương 6 - Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục (nếu có)
D. MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tính toán và thiết kế hệ thống sấy - Trần Văn Phú - NXBGD 2002
[2] Hướng dẫn...
HƯỚNG DẪN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN QTTB
THIẾT KẾ MÁY SẤY THÙNG QUAY
A. YÊU CẦU CHUNG
- Thuyết minh được viết tay và trình bày trên giấy A4 một mặt;
- Thuyết minh được đóng bìa mềm, trang bìa như mẫu đính kèm;
- Các công thức tính toán phải được đánh số và trích dẫn từ tài liệu tham khảo cụ thể;
B. NỘI DUNG THUYẾT MINH
Trang bìa
Mục lục
Chương 1 – Mở đầu
Chương 2 – Tổng quan về vật liệu sấy
2.1 Giới thiệu chung về vật liệu sấy
2.2 Các tính chất vật lý và hóa học của vật liệu sấy
2.3 Các phương pháp điều chế vật liệu (nếu có)
2.4 Các ứng dụng của vật liệu
Chương 3 – Tổng quan về kỹ thuật sấy
3.1 Mục đích của sấy
3.2 Cơ sở lý thuyết của kỹ thuật sấy
3.3 Phân loại và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị sấy
3.4 Phân tích và lựa chọn thiết bị sấy
Chương 4 – Tính toán công nghệ
4.1 Tính kích thước cơ bản của thùng sấy
- Xác định thể tích thùng sấy
- Xác định đường kính và chiều dài thùng sấy
4.2 Tính thời gian sấy
4.3 Tính số vòng quay của thùng sấy
4.4 Tính toán quá trình cháy của nhiên liệu
Hướng dẫn thuyết minh đồ án máy sấy thùng quay - Trang 2
Hướng dẫn thuyết minh đồ án máy sấy thùng quay - Người đăng: Lặng Bước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn thuyết minh đồ án máy sấy thùng quay 9 10 538