Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tính lượng dư gia công

Được đăng lên bởi Lê Duy Tùng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1612 lần   |   Lượt tải: 2 lần
5
?
786

7

#

E

1 F

G 1 F

:

€

A

): :

^d I 7

A

(

_

,
5

7 7 ,

:

A

#

5

<

7 7;

,

4# 4^ ; 2

;

&

<

&'
>

A
&'

<

^
7

5

$

]
D

CD
*

!

@ A

,

A

6D

5

7 7 &#

]

(

):

'

A 4#

6C X
]

#

F 7 /

5d =
7 )Z @

I

d

6=

4=

: 4g

7

#

7 + ,

€

A

^

"
"# = &9
7

@ A

A ;

?

% 3

(# &I @s

6D

A

e
<

]

#

p

+

]

A

#
<

6D

X &# 6=

=

&I

X 7 =

@ A
;

5 %H

7 7 :

! 6C

# d &
#

(

#

u

;

&

#
K

<

\ 7

+ ): - ?

!
@ A

7 7 (

]

<

I

1 F

5

A ;

7

+

7 7 ,

778"

5

X

] @: @ 7 )Z @

^

@ A

c] ;

A ;

#

2 @ A

C 6

:

7

4g

@ A

&'

]

7 +

4„ 6D

#

%
> #

C

! 6C

(

4^

>

@

&'

@ A

X T @ 4g

A

6r &

u
#

)/ ,

"#

8= # 7

7 [

C

:

7 + ,

A
_;

A

4= ; 2

"# >

€ )Z d @ A

9 4
6=

I

&I

!
7

@

\

, >

:

E &

* #

:

"#

^

I @s ;

<

d /

/ F

6
#

?

i a5

'
5

7 7 ( !

,

B?

A

C

€

u

,

4„

T )< &, "# 7

7

"# @ A

#

p

4#

4g

2 #

!

4g #

#

!

H `

7

@
#

<

4# δ7

&

,

' 4#

A ;
,

2 6

4g

#;

@

d T

`

,

I

2 #

7

r

&< (
'

#;

,

2 6

δ

δ

@

&I

'

45
% \

I @s ;
'

#

'

A
”

%&

#

5

†6

'
#;

:

)

•”

k

#;

): ”
=

#;

ˆ#

#;

•6

#;

$
k δ7 • δ k #

•

•6

#;

$
#

{ ,

#;

#
6
”

#;

r

{ ,

2 "#
r

{

A
A

2 "#

#
#

d

@

δ7 d δ { €
/

2

:

7

@

!

5

"# @(

4# "# 7
/ F

,

2
r

{ 6
A )

d7

2 "# 7

@

{

#;

#;

H

2 "# 7

{ ,

”
5

@

{ ,

6

7

ˆ#

@ A

$

”

<

A
#

r

2

"# 7

\

F

): "#
C

#;

2 ):

4g

u
A

4„
F )

,
@ A

8 d
@

2 ”

'
#;

#
): 6
B

:

@

2

#

): 6

€

#

8T

#;

#

:

4g

> #

4#

”
”

ˆ#
#;

#;

ˆ#

| δ7

”

#;

ˆ ~#

| δ7 • † ~6

%&I

#

+Z : ?

+

?8
c]

#
7 =

&
=

:

%&

#;

† ~8 |

#;

-

#;

•

| δ ): #

ˆ6

$

† 6 • | ~δ7 • δ •–
| δ7 • δ

ˆ”

] ”

#;

<

A

> #

!

>

"# @ A

#

2 @ A
A

I
#

&< = 6= @
7

5

6C X

X

] @ ): 4# 4^ ; 2

):

•

^

:

2 <
”

4

2

! 6C

4^ 6

#;

$”

B f

7

# d@ A

2 ”

† ~8 |

ˆ#

#;

R "#
#
!

:

ˆ#

#

#

r

| δ • ˆ •~#

#

5 4J "# @ A

@ A

'

): 6

†6 •ˆ”

,

+ $

•6

% # #

cX ~#

&<

†6

ˆ#

#;

7

6r

^
d

(

^

"#

4# 4^

A

]

6

&I 6

"# @ A

^

]

#
]

&I

'

6
(

a5

?

$
U‘

•

{8 C

#

27

%#

•

{ 8 C 4+ @ 7

)
@

6

6C

X 6<

4
r

&
6

]@
4
BB

&

]@
ρ

{ a# @

†

6

)C )< &, 5

4
ε

&

{ a# 4^

H

(

X

J6
^

<

#

ˆ ?~U‘

6C X &T ; #

a# 4^
:

6C

X

^

7 7

#

|ε

†

^

6D

7

5

$

#
7

•

| %# • | ρ

: ): &

ˆ ?~U‘

?”

4# 4^

!

(

#

| %# • | ρ

•

X 7 y
?”

1

i

- 4# $

ˆ U‘

#

4

]

\

”
4

#

#

A ;

8T

#

]@

)Z @ A

\

> # ): 4# 4^

i

!

| %#

•

ρ

•

†

| ε•

$
| ~ρ ?...
B?
 5 E
 ?1 F    
786 7 # G 1 F    :
€A\4=;2:@
)::^dI7@I"#>&'C
A(&I_ACu4„6D7577(
!  ,  € )Zd @A  #  4g A ; < 6D
7577,7+,
94A#)/,@A!6CX]'
:A"#XT@4gA;<\7577&#
6=8=#7577;<@Au](A4#
_;<,;&'(#6CX
A]@:@7)Z@]F7/
4#4^;2&>&'7):#5d=6=4=
7[A4^2@AI7)Z@:4gA
6r&>&'#
%]!,;Id!6CX7=A#
>#C6 ^7#€@ApA
7+:@A++):-?+e
c];<@A&#d&;<@A#
 ^ ] A  #  ^ ]  ] A ; < 6D
7577,7+,X&#6=
778" D1 F    5 %H ?,> ?:
$C D( =  "%3E&*#
*5 77 : (# &I @s  6  :  "#  ^
!"#=&9#ia5I@s;<
@A#&I'
K #  6D75 77 ( ! ,d / / F
Hướng dẫn tính lượng dư gia công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tính lượng dư gia công - Người đăng: Lê Duy Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn tính lượng dư gia công 9 10 240