Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẩn TMV map

Được đăng lên bởi mituso
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 12380 lần   |   Lượt tải: 31 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, XÂY
DỰNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA CHÍNH
TMV.MAP
PHIÊN BẢN 1.0

HÀ NỘI 2011

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, XÂY
DỰNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA CHÍNH
TMV.MAP
PHIÊN BẢN 1.0

Hà nội, ngày

tháng

năm 2011

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HÀ NỘI 2011

MỤC LỤC
TỔNG QUAN PHẦN MỀM............................................................................................. 5
CHƯƠNG I. XỬ LÝ SỐ LIỆU TRỊ ĐO............................................................................ 6
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tạo khu đo....................................................................................................................... 7
1.1.

Giới thiệu.................................................................................................................................. 7

1.2.

Trình tự sử dụng...................................................................................................................... 7

Nhập dữ liệu khu đo.....................................................................................................13
2.1.

Giới thiệu................................................................................................................................ 13

2.2.

Trình tự sử dụng.................................................................................................................... 13

Biên tập trị đo................................................................................................................ 21
3.1.

Giới thiệu................................................................................................................................ 21

3.2.

Trình tự sử dụng.................................................................................................................... 21

Tạo thể hiện trị đo......................................................................................................... 22
4.1.

Giới thiệu................................................................................................................................ 22

4.2.

Trình tự sử dụng.................................................................................................................... 22

Nối điểm trị đo................................................
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, XÂY
DỰNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA CHÍNH
TMV.MAP
PHIÊN BẢN 1.0
HÀ NỘI 2011
Hướng dẩn TMV map - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẩn TMV map - Người đăng: mituso
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Hướng dẩn TMV map 9 10 735