Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN TRÚT DỮ LIỆU MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ GTS230N

Được đăng lên bởi Minhhieuthanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

Tel: 08.35116747

HƯỚNG DẪN TRÚT DỮ LIỆU
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ GTS-230N
Bước 1:
Kiểm tra máy tính đã nhận dạng cáp USB hoặc COM (RS232) như sau:
-

Cắm cáp trút dữ liệu vào máy tính và máy toàn đạc điện tử. Sau đó kiểm
tra xem máy tính đã hiểu cáp trút dữ liệu chưa như sau:

-

Nhấp chuột phải vào biểu tượng máy tính “Computer” trên màn hình
Desktop, chọn “Properties”, chọn “Device Manager” xuất hiện màn
hình sau:

-

Click chuột vào biểu tượng “Ports (COM & LPT), xuất hiện biểu tượng
“USB Download Cable (COM7)”.

-

Chú ý số hiệu cổng COM xuất hiện trên màn hình (Ví dụ: COM7) để cài
đặt các thông số cho phần mềm T-COM ở bước 2.

Hướng dẫn trút dữ liệu máy Toàn Đạc Điện Tử GTS – 230N

Trang < 1 >

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

Tel: 08.35116747

Bước 2:
Cài đặt các thông số trên máy tính:
-

Khởi động phần mềm T-COM ta có màn hình sau:

Trên menu chính của phần mềm T-COM chọn:
→

Comm
→

Download
→

GTS-210/310/GPT-1000

Sẽ xuất hiện màn hình sau và cài đặt các thông số theo một trong hai cách
như sau:

Hướng dẫn trút dữ liệu máy Toàn Đạc Điện Tử GTS – 230N

Trang < 2 >

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

Tel: 08.35116747

Cách 1:

Cách 2:

Chú ý: Trong phần “Com Port” ta chọn số hiệu cổng COM giống như số
hiệu cổng COM mà máy tính đã nhận dạng ở bước 1.
Hướng dẫn trút dữ liệu máy Toàn Đạc Điện Tử GTS – 230N

Trang < 3 >

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

Tel: 08.35116747

Bước 3:
Cài đặt thông số chuyển đổi file đo bằng góc cạnh sang đo bằng tọa độ
-

Nhấn phím “Menu” trên bàn phím

-

Chọn “F1: DATA COLLECT” bằng cách nhấn phím F1

-

Chọn “LIST” bằng cách nhấn phím F2, chọn một file trong bộ nhớ của
máy toàn đạc, sau đó nhấn phím F4 (ENTER).

-

Chọn trang 2/2 của màn hình “DATA COLLECT”

-

Chọn “F3: CONFIG” bằng cách nhấn phím F3

-

Chọn trang 2/2 của màn hình “CONFIG”

-

Chọn “F3: NEZ AUTO CALC” bằng cách nhấn phím F3

-

Chọn “F1: ON” bằng cách nhấn phím F1, sau đó nhấn phím F4 (ENTER)

Kết thúc việc chuyển đổi một file đo bằng góc cạnh sang file đo bằng tọa độ.
Bước 4:
Cài đặt các thông số trên máy toàn đạc điện tử:
-

Mở máy toàn đạc điện tử

-

Nhấn phím “Menu” trên bàn phím

-

Chọn “F3: MEMORY MGR.” bằng cách nhấn phím F3

-

Nhấn phím F4 hai lần chọn trang 3/3 của phần “MEMORY MGR.”

-

Chọn “F1: DATA TRANSFER” bằng cách nhấn phím F1

-

Chọn “F1: GTS FORMAT” bằng cách nhấn phím F1

-

Chọn “F3: COMM. PARAMETERS” bằng cách nhấn phím F3

B4.1:
-

Chọn “F1: PROTOCOL” bằng cách nhấn phím F1

-

Chọn “F1: ACK/NAK” hoặc “F2: ONE WAY” tùy theo cách chọn tro...
CÔNG TY TNHH ĐẤT HP Tel: 08.35116747
Hướng dn trút d liu máy Toàn Đạc Đin T GTS – 230N Trang < 1 >
HƯỚNG DN TRÚT D LIU
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIN T GTS-230N
Bước 1:
Kim tra máy tính đã nhn dng cáp USB hoc COM (RS232) như sau:
- Cm cáp trút d liu vào máy tính và máy toàn đạc đin t. Sau đó kim
tra xem máy tính đã hiu cáp trút d liu chưa như sau:
- Nhp chut phi vào biu tượng máy tính “Computer” trên màn hình
Desktop, chn “Properties”, chn “Device Manager” xut hin màn
hình sau:
- Click chut vào biu tượng “Ports (COM & LPT), xut hin biu tượng
“USB Download Cable (COM7)”.
- Chú ý s hiu cng COM xut hin trên màn hình (Ví d: COM7) để cài
đặt các thông s cho phn mm T-COM bước 2.
HƯỚNG DẪN TRÚT DỮ LIỆU MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ GTS230N - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN TRÚT DỮ LIỆU MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ GTS230N - Người đăng: Minhhieuthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
HƯỚNG DẪN TRÚT DỮ LIỆU MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ GTS230N 9 10 433