Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh

Được đăng lên bởi Dangdu Ke
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 7 lần
[ 17 ]
Híng dÉn tùc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh
Ch¬ng 4: LËp tr×nh b»ng s¬ ®å bËc thang Ladder Diagram
4. LËp tr×nh b»ng s¬ ®å bËc thang Ladder Diagram
C¸c lÖnh c¬ b¶n cña s¬ ®å bËc thang (LADDER DIAGRAM)
! Thµnh phÇn lu«n lu«n ph¶i cã trong s¬ ®å gäi lµ power bus, lµ
n¬i dÉn nguån ®iÖn (tëng tîng) ®i vµo vµ ®i ra s¬ ®å
4.1 LD
LÖnh LD nèi víi power bus tr¸i sÏ khëi ®Çu 1 network cña s¬ ®å
Ladder Diagram. Sè ghi phÝ a trªn ký hiÖu lÖnh lµ ®Þ a chØ th«ng sè cña
lÖnh.
4.2 OUT
LÖnh OUT gièng nh 1 r¬ le chÊp hµnh ®a ra kÕt qu¶ logic cña c¸c
lÖnh ®i tríc vµo 1 tiÕp ®iÓm (bit) OUTPUT
ë ch¬ng tr×nh trªn kÕt qu¶ logic cña lÖnh LD 00000 (tiÕp ®iÓm ®ãng më) sÏ
®iÒu khiÓn ®Çu ra lµ tiÕp ®iÓm 01000.
Khi nhËp ®o¹n ch¬ng tr×nh trªn vµo PLC, ph¶i ®¶m b¶o ®ang ë chÕ ®é
Program Mode vµ cuèi ch¬ng tr×nh ph¶i cã lÖnh END.
LD 00000
OUT 01000
END (01) +
Sau ®ã chuyÓn sang chÕ ®é Monitor hoÆc RUN ®Ó ch¹y. BËt thö c«ng t¾c
00000 sÏ khiÕn ®Çu ra 01000 còng bËt s¸ng.
#
ë ch¬ng tr×nh sau, khi bËt c«ng t¾c 00000 (c«ng t¾c thø nhÊt trªn bé
Training CPM1), ®Çu ra CH010.00 sÏ ®îc bËt lªn ON.
00000
LD 00000
00000
01000
LD 00000
OUT 01000
0 1 FUN
00000
01000
END(01)
Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh - Người đăng: Dangdu Ke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh 9 10 532