Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP THI LTM

Được đăng lên bởi tantieutu-9x-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP THI LTM
Số
TT

BT1

BT2

Bài tập
Dùng định lý xếp
chồng tìm dòng điện,
điện áp và công suất
tiêu thụ trên R2 của
mạch điện ở hình 1.
Cho R2 = 2K ;
R3 = 1K ; R4 = 8K ;
R5 = 3K ; I1 = 15ma ;
E2 = 20v .
Tìm dòng điện tất
cả các nhánh, điện áp
các nút so với nút gốc
0, và tổng công suất
tiêu thụ của mạch điện
ở hình 2. Cho :
R1 = 300 ; R2 = 220
R3 = 120 ; R4 = 400
R6 = 400 ; E1 = 25v
E4 = 20v ; E5 = 35v .

Hình vẽ và đáp án
E2

R2


2

R3

1



I1
R4


R5

0



Hình 1

I1

E1

I2

1

R1


2

R2


R3

0





Hình 2
E4

BT4

Xác định hàm phổ,
phổ biên độ, phổ pha
phức và thực của dãy
xung vuông tuần hoàn ở
hình 4. Vẽ đồ thị phổ
biên độ, phổ pha phức
và thực. Cho T = 1s ;
 = 0,5T ; U = 15v

1 I2

R2

R3


R1

I5

0



- Dùng hệ phương trình dòng điện mạch
vòng hoặc điện áp nút đều có 2 phg trình
- Hệ phương trình điện áp nút :

I3

E1

I1

I4

2



- Bài tập thi có thể yêu cầu tìm dòng
điện, điện áp và công suất tiêu thụ trên
bất cứ điện trở nào trong mạch.
- Dùng định lý xếp chồng, cho nguồn áp
E2 = 0 (ngắn mạch E2) tỉm phản ứng đối
với nguồn dòng I1, sau đó cho nguồn
dòng I1 = 0 (hở mạch chứa nguồn) tìm
phản ứng đối với nguồn áp E2, rồi cộng
xếp chồng hai phản ứng đó.
- Vì điện áp nút 2 bằng E5 nên hệ phg
trình điện áp nút chỉ có hai phg trình,
nếu dùng hệ phg trình dòng điện mạch
vòng sẽ phải có ba phương trình.
- Hệ phương trình điện áp nút :

 ( g1  g 2  g 4 )U 1  g 2 E5  g1U 3 

 g1 E1  g 4 E 4

  g U  g E  ( g  g  g )U g E
 1 1 3 5 1 3 6 3 1 1

R6



BT3

3



I6

I5

R4

I4

I3
E5

E4

R4

Xác định dòng điện
tất cả các nhánh, điện
áp các nút U1, U2 so với
nút gốc 0 và tổng công
suất tiêu thụ của mạch
điện ở hình 3. Cho :
R1 = 3K ; R2 = 2K
R3 = 1K ; R4 = 4K
E1 = 250v ; E4 = 100v
I5 = 50ma .

Đáp án

Hình 3

 ( g1  g 2  g 4 )U 1  g 2U 2 g1 E1  g 4 E 4

  g 2U 1  ( g 2  g 3  g 4 )U 2 I 5  g 4 E4
- Hệ phương trình dòng điện mạch vòng:

 (R1  R2  R3 ) I1  R2 I 4  R3 I 5 E1

 R 2 I 1  ( R 2  R 4 ) I 4 E 4
Phổ

u ( t)

U k U k e j k

U
. . . . .







Hình 4

t

phức:


1
 Ue jk1t dt
T 0

Với : 1 (2. / T ) , còn phổ thực:


1
U m0 U 0  U .dt (k 0)
T0



( k  0)
U mk  2.U \ k

Phổ

u (t) [v ]

phức:


BT5

Số
TT

BT6

BT7

Xác định hàm phổ, phổ
biên độ, phổ pha phức
và thực của xung vuông
đơn có đồ thị ở hình 5.
Vẽ đồ thị phổ biên độ,
phổ pha phức và thực.
Cho  = 1s ; U = 50v .

Bài tập

U U ( )e j ( )  Ue j .t dt

U

0

t ...
u ( t )
U
. . . . .
t
5
R 1
I
4
R 3
E 1
I
R 2
6
2
R 6
I
1
E 4
I
0
E 5
2
1
I
R 4
3
I
3
I
R 4
5
R 3
E 1
R 2
I
4
E 4
I
2
2
1
I
3
0
I
1
R 1
R 4
1
E 2
2
I 1
R 3
R 5
R 2
0
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP THI LTM
Số
TT
Bài tập Hình vẽ và đáp án Đáp án
BT1
Dùng định lý xếp
chồng tìm dòng điện,
điện áp công suất
tiêu thụ trên R
2
của
mạch điện hình 1.
Cho R
2
= 2K ;
R
3
= 1K ; R
4
= 8K ;
R
5
= 3K ; I
1
= 15ma ;
E
2
= 20v .
Hình 1
- Bài tập thi thể yêu cầu tìm dòng
điện, điện áp công suất tiêu thụ trên
bất cứ điện trở nào trong mạch.
- Dùng định lý xếp chồng, cho nguồn áp
E2 = 0 (ngắn mạch E2) tỉm phản ứng đối
với nguồn dòng I1, sau đó cho nguồn
dòng I1 = 0 (hở mạch chứa nguồn) tìm
phản ng đối với nguồn áp E2, rồi cộng
xếp chồng hai phản ứng đó.
BT2
Tìm dòng điện tất
cả các nhánh, điện áp
các t so với t gốc
0, tổng công suất
tiêu thụ của mạch điện
ở hình 2. Cho :
R
1
= 300 ; R
2
= 220
R
3
= 120 ; R
4
= 400
R
6
= 400 ; E
1
= 25v
E
4
= 20v ; E
5
= 35v .
Hình 2
- điện áp nút 2 bằng E5 nên hệ phg
trình điện áp nút chỉ hai phg trình,
nếu dùng hệ phg trình dòng điện mạch
vòng sẽ phải có ba phương trình.
- Hệ phương trình điện áp nút :
1136315311
4411
31521421
)(
)(
EgUgggEgUg
EgEg
UgEgUggg
BT3
Xác định dòng điện
tất cả các nhánh, điện
áp các nút U
1
, U
2
so với
nút gốc 0 tổng công
suất tiêu thụ của mạch
điện ở hình 3. Cho :
R
1
= 3K ; R
2
= 2K
R
3
= 1K ; R
4
= 4K
E
1
= 250v ; E
4
= 100v
I
5
= 50ma .
Hình 3
- Dùng hệ phương trình dòng điện mạch
vòng hoặc điện áp nút đều có 2 phg trình
- Hệ phương trình điện áp nút :
445243212
4411221421
)(
)(
EgIUgggUg
EgEgUgUggg
- Hệ phương trình dòng điện mạch vòng:
444212
153421321
)(
)(
EIRRIR
EIRIRIRRR
BT4 Xác định hàm phổ,
phổ biên độ, phổ pha
phức thực của dãy
xung vuông tuần hoàn ở
hình 4. Vẽ đ thị phổ
biên độ, phổ pha phức
thực. Cho T = 1s ;
= 0,5T ; U = 15v
Hình 4
Phổ phức:
0
1
1
dtUe
T
eUU
tjkj
kk
k
Với :
, còn phổ thực:
)0(.2
)0(.
1
\
0
00
kUU
kdtU
T
UU
kmk
m
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP THI LTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP THI LTM - Người đăng: tantieutu-9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP THI LTM 9 10 436