Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn vẽ mạch in trên orcad

Được đăng lên bởi huongbill1994
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 3 lần
danh cho ngươi mới  học
org

PhÇn I
VÏ m¹ch ®iÖn tö b»ng orCad
!"#$%&'
()*+,-./01234)5!
 6 +7 8 9 0 :; <32=>(2 (=( >+5!
?%:%&':%=!=+!@!
4)!2A
(@+BBB
(CD8:7;BBB)
(CD8E)BBB))F++
(  G % HI )$ + $ : %& '   : %
4)!HG)%&';!J)K
$LMN8$:#?:!:'HO)K
:!%&';
(CP%&'QRS<
1.Capture: vÏ m¹ch
2. Layout: VÏ m¹ch in
3. PSpice: M« pháng
II. VÏ m¹ch
( AT %& ' % '  + U4+  P H
%& ' 23V W ; X G Y S K G G
Z )[U\ \ ?: S]HIH%8O  S
?M)%9%$O^)[5
hướng dẫn vẽ mạch in trên orcad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn vẽ mạch in trên orcad - Người đăng: huongbill1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
hướng dẫn vẽ mạch in trên orcad 9 10 120