Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết bào cáo khoa học

Được đăng lên bởi thipham1712
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn cách trình bày một bài báo khoa học theo quy định của
Ban tổ chức Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Viện KHCN Xây dựng (1963-2013)
***
Để tiện cho việc biên soạn, Ban tổ chức thống nhất tất cả các bài viết trình bày trên khổ giấy
A4 để dọc (dạng Portrait). Phần căn lề: phải, trên, dưới là 20 mm; lề trái để 25 mm. Font chữ
dùng font chữ Time New Roman theo chuẩn Unicode (lưu ý: không dùng font .VnTime chuẩn
TCVN3(ABC) hay chuẩn VNI), cỡ chữ phổ biến là 12, các dòng cách nhau bằng 1,3
(Paragraph/Line spacing Multiple at 1,3), không đánh số trang.
Hình thức gửi bài: Gửi bài dưới dạng file ở cả hai dạng Word và PDF.

CẤU TRÚC MỘT BÀI BÁO TRÌNH BÀY NHƯ SAU:
1. Ngôn ngữ sử dụng của các báo cáo là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Riêng: Tên bài viết, Tóm
tắt và Từ khóa bắt buộc phải có hai ngôn ngữ bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.
2. Toàn bộ bài báo có độ dài không quá 10 trang giấy khổ A4.
3. Trang đầu tiên của bài báo có dòng chữ: Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Viện KHCN Xây dựng, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ 12, căn chính giữa.
4. Tên bài báo: bằng chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 15. Tên bài báo cách dòng chữ “Hội nghị Khoa học
kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện KHCN Xây dựng” bằng một dòng để trống, cỡ chữ 11.
5. Tên tác giả: Dùng cỡ chữ 11. Tên tác giả để cách tên bài báo bằng một dòng để trống, cỡ chữ
11. Tên tác giả chính viết đầu tiên và đánh ký hiệu * vào sau tên tác giả chính. Tên các tác giả
tham gia khác viết sau (nối tiếp tên tác giả chính, không enter xuống dòng). Ghi chú về đơn vị
công tác và địa chỉ liên hệ (email, số điện thoại) ở phần cuối trang (tạo ra bằng công cụ footnotes
của phần mềm Microsoft Word).
6. Phần tóm tắt bài báo: Chữ “TÓM TẮT:” dùng cỡ chữ 11 in đậm, viết hoa, để cách tên tác giả
bằng một dòng để trống, cỡ chữ 11. Phần nội dung tóm tắt dùng cỡ chữ 11, kiểu chữ nghiêng.
Nội dung phần tóm tắt nêu súc tích về nội dung bài báo, trình bày không quá 10 dòng.
Thời hạn: + Tên bài báo và tóm tắt gửi về cho Ban tổ chức trước ngày 15/5/2013.
+ Toàn văn bài báo gửi về cho Ban tổ chức trước ngày 30/8/2013.
7. Phần từ khóa (keywords): Chữ “TỪ KHOÁ:” dùng cỡ chữ 11 in đậm, viết hoa. Phần chi tiết
dùng cỡ chữ 11, nêu không quá 10 từ khóa liên quan đến chủ đề bài báo để tiện cho việc tìm
kiếm trên file điện tử.
8. Phần văn bản: căn các đoạn văn bản: trên 6pt, dưới 6pt (để Spacing after và before là 6pt).
9. Phần nội dung bài báo:
Thống nhất đánh số như các mục như sau:
1 ĐỀ MỤC 1: Kiểu chữ đậm,viết hoa, cỡ chữ 12
1.1 Đề mục 1...
Hướng dn cách trình bày mt bài báo khoa hc theo quy định ca
Ban t chc Hi ngh Khoa hc k nim 50 năm ngày thành lp
Vin KHCN Xây dng (1963-2013)
***
Để tin cho vic biên son, Ban t chc thng nht tt c các bài viết trình bày trên kh giy
A4 để dc (dng Portrait). Phn căn l: phi, trên, dưới là 20 mm; l trái để 25 mm. Font ch
dùng font ch Time New Roman theo chun Unicode (lưu ý: không dùng font .VnTime chun
TCVN3(ABC) hay chun VNI), c ch ph biến là 12, các dòng cách nhau bng 1,3
(Paragraph/Line spacing Multiple at 1,3), không đánh s trang.
Hình thc gi bài: Gi bài dưới dng file c hai dng Word PDF.
CU TRÚC MT BÀI BÁO TRÌNH BÀY NHƯ SAU:
1. Ngôn ng s dng ca các báo cáo là Tiếng Vit hoc Tiếng Anh. Riêng: Tên bài viết, Tóm
tt và T khóa bt buc phi có hai ngôn ng bng Tiếng Vit Tiếng Anh.
2. Toàn b bài báo có độ dài không quá 10 trang giy kh A4.
3. Trang đầu tiên ca bài báo có dòng ch: Hi ngh Khoa hc k nim 50 năm ngày thành lp
Vin KHCN Xây dng, kiu ch nghiêng, c ch 12, căn chính gia.
4. Tên bài báo: bng ch in hoa, đậm, c ch 15. Tên bài báo cách dòng chHi ngh Khoa hc
k nim 50 năm ngày thành lp Vin KHCN Xây dng” bng mt dòng để trng, c ch 11.
5. Tên tác gi: Dùng c ch 11. Tên tác gi để cách tên bài báo bng mt dòng để trng, c ch
11. Tên tác gi chính viết đầu tiên và đánh ký hiu
*
vào sau tên tác gi chính. Tên các tác gi
tham gia khác viết sau (ni tiếp tên tác gi chính, không enter xung dòng). Ghi chú v đơn v
công tác và địa ch liên h (email, s đin thoi) phn cui trang (to ra bng công c footnotes
ca phn mm Microsoft Word).
6. Phn tóm tt bài báo: Ch “TÓM TT:” dùng c ch 11 in đậm, viết hoa, để cách tên tác gi
bng mt dòng để trng, c ch 11. Phn ni dung tóm tt dùng c ch 11, kiu ch nghiêng.
Ni dung phn tóm tt nêu súc tích v ni dung bài báo, trình bày không quá 10 dòng.
Thi hn: + Tên bài báo và tóm tt gi v cho Ban t chc trước ngày 15/5/2013.
+ Toàn văn bài báo gi v cho Ban t chc trước ngày 30/8/2013.
7. Phn t khóa (keywords): Ch
“T KHOÁ:” dùng c ch 11 in đậm, viết hoa. Phn chi tiết
dùng c ch 11, nêu không quá 10 t khóa liên quan đến ch đề bài báo để tin cho vic tìm
kiếm trên file đin t.
8. Phn văn bn: căn các đon văn bn: trên 6pt, dưới 6pt (để Spacing after và before là 6pt).
9. Phn ni dung bài báo:
Thng nht đánh s như các mc như sau:
1 ĐỀ MC 1: Kiu ch đậm,viết hoa, c ch
12
1.1 Đề mc 1.1: Kiu ch đậm, c ch 12
1.1.1 Đề mc 1.1.1: Kiu ch đậm, c ch 12
a. Đề mc a: Kiu ch nghiêng, c ch 12
b. Đề mc b: Kiu ch nghiêng, c ch 12
Hướng dẫn viết bào cáo khoa học - Trang 2
Hướng dẫn viết bào cáo khoa học - Người đăng: thipham1712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn viết bào cáo khoa học 9 10 5