Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn xây dựng bộ biến đổi điện tử công suất cho mạch Boost Converter

Được đăng lên bởi vietduc3k
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1
1. Xây dựng mô hình tín hiệu trung bình bộ biến đổi boost.
1.1 Phương pháp trung bình không gian trạng

thái.

Hình 1: Sơ đồ mạch điện bộ biến đổi boost


Trạng thái 1: Khi van V dẫn dòng

Hình 2: Sơ đồ mạch điện bồ biến đổi boost khi van dẫn dòng
Sử dụng định luật KV ta có hệ phương trình mô tả sơ đồ mạch điện của bộ
biến đổi
Khi van dẫn dòng:


diL
 uin
dt

1 
 duC 
 
 C
uC
dt
R

rc




R
u0 
uC

R  rc



L

2

Hệ phương trình được viét lại theo dạng không gian trạng thái:
 0

0



1  ; B1  
 0 

C ( R  rC )



A1  



1

L ; C1   0


0

R 
 ; D1  0
R  rC

Trạng thái 2: Khi van V mở.

Hình 3: sơ đồ mạch điện bộ biến đổi boost khi van mở
Sử dụng định luật KV ta có hệ phương trình mô tả sơ đồ mạch điện trong
trạng thái van mở.


RrC
diL
R
 L dt   R  r  R  rc uC  uin
C



 C






duC  R
1

iL 
uC
dt  R  rC
R  rc 
R
u0 
(uC  rC iL )
R  rc

Viết lại hệ theo dạng không gian trạng thái:


1 Rrc
  L R  rc
A2  
 1 R
 C R  rc

1 R 
 1
 Rrc
L R  rc
 ; B2   L ; C2  
 
1 1 
 R  rc
0


C R  rc


R 
; D2  0
R  rc

Bộ biến đổi Boost được mô tả trên không gian trạng thái theo dạng chuẩn
với;

3

 A   dA1  (1  d ) A2 


 B   dB1  (1  d ) B2 

 C   dC1  (1  d )C2 

 D  dD  (1  d ) D
 1
2


Ta được:


1 Rrc

  iL
 (1  d ) L R  rc
   
  u&C
 (1  d ) 1 R


C R  rc





u0  






1 R 
 1
L R  rc  iL
     L uin
 
1 1
  uC

 0
C R  rc 
Rrc
R   iL
(1  d )
R  rc R  rc  uC
(1  d )

Với:


1 Rrc
 (1  d ) L R  rc
A
 (1  d ) 1 R

C R  rc

1 R 

L R  rc
 ;B  

1 1



C R  rc 

(1  d )

1
Rrc

L ; C   (1  d )

R  rc

0

R 
;D 0
R  rc

Mô hình vừa nêu trên là phi tuyến để thiết kế bộ điều chỉnh theo phương
pháp tuyến tính ta sẽ dùng mô hình tín hiệu nhỏ của bộ biến đổi DC/Dc có dạng:

Trong đó:

4

Khí đó điểm cân bằng của mô hình trạng thái cũng như các hàm truyền đạt sẽ được
biến đổi và tính toán từ mô hình tín hiệu nhỏ theo các công thức sau:

Sử dụng công cụ tính toán Matlab có nội dung cụ thể trong phải đính kèm ta tính
được các giá trị xác lập và các hàm truyền như sau:
+ Hàm truyền đạt giữa Ura và hệ số điều chế:
Gvd ( s) 

uˆ0 ( s )
dˆ ( s )

uin ( s )  0



in

R[(1  D)Uc  I L Ls]
R( D  1) 2  Ls  RLCs 2

+ Hàm truyền đạt giữa điện áp đầu ra và áp đầu vào:
Gv g ( s) 

uˆ0 ( s )
uˆin ( s)

dˆ ( s ) 0



(1...
1
1. y dựng mô hình n hiệu trung bình bộ biến đổi boost.
1.1 Phương pháp trung bình không gian trạng thái.
Hình 1: Sơ đồ mạch điện bộ biến đổi boost
Trạng thái 1: Khi van V dẫn dòng
Hình 2: Sơ đồ mạch điện bồ biến đổi boost khi van dẫn dòng
Sử dụng định luật KV ta có hệ phương trình mô tả sơ đồ mạch điện của bộ
biến đổi
Khi van dẫn dòng:
0
1
L
in
C
C
C
di
L u
dt
du
C u
dt R rc
R
u u
R rc
Hướng dẫn xây dựng bộ biến đổi điện tử công suất cho mạch Boost Converter - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn xây dựng bộ biến đổi điện tử công suất cho mạch Boost Converter - Người đăng: vietduc3k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hướng dẫn xây dựng bộ biến đổi điện tử công suất cho mạch Boost Converter 9 10 517